Hlavní obsah

с

Předložka

  1. кого/чего z, ze koho/čehoснять с по́лкиsejmout z poličkyуйти́ с рабо́тыodejít z práce
  2. od koho/čehoНачнём с вас.Začneme od vás.со вчера́шнего дняod včerejškaс да́вних порodedávnaс ма́лых летod maličkaвлюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohledс тех порod té doby
  3. z čeho, od kohoурожа́й с гекта́раhektarový výnos, výnos z hektaruС вас де́сять рубле́й.Dostanu/Platíte deset rublů.получи́ть де́ньги с покупа́теляobdržet peníze od zákazníka
  4. na základě čeho, díky čemuс одобре́нияna základě/díky souhlasu
  5. kvůli čemu, z jaké příčinyумере́ть с го́лодуzemřít hlady
  6. pomocí čehoкорми́ть с ло́жечкиkrmit lžičkou
  7. что asi, přibližně coс киломе́трasi jeden kilometrс ме́сяц тому́ наза́дasi před měsícem
  8. кем/чем s, se kým/čímвзять с собо́йvzít s sebouоте́ц с ма́терьюotec a matkaс тру́домstěží, s námahouс трудо́мpracněко́фе с молоко́мbílá káva

Vyskytuje se v

больно́й: svalovat vinu na jinéhoс больно́й головы́ на здоро́вую вали́ть

борода́: vousatý, otřepaný, známý historka ap.с бородо́й

вали́ться: hroutit se, padat únavouс ног вали́ться

ве́домо: s vědomím koho/čeho, se souhlasem, se svolením koho/čehoс ве́дома кого чьего

взять: Kdes to vzal?, Proč myslíš?С чего́ ты взял?

вме́сте: spolu, společně s kým/čímвме́сте с кем/чем

вразре́з: v rozporu s čímвразре́з с чем

вро́вень: ve stejné výši, na stejné úrovni, ve stejné roviněвро́вень с кем/чем

выраже́ние: s citem, procítěně recitovat ap.с выраже́нием

глаз: mezi čtyřma očima, z očí do očíс глазу́ на глаз

двойно́й: člověk dvou tváří, falešný člověkчелове́к с двойны́м дном

бег: překážkový běhбег с препя́тствиями, барье́рный бег

величина́: veliký jako kdo/coвеличино́й с кого/чего

влюби́ться: zamilovat se na první pohledвлюби́ться с пе́рвого взгля́да

вну́тренний: žlázy s vnitřní sekrecí же́лезы с вну́тренней секре́цией

во́лос: prošedivělé vlasyво́лосы с про́седью

вре́мя: od té chvíleс того́ вре́мени

вы́пить: zapít žalвы́пить с го́ря

вы́работка: platit úkolověплати́ть с вы́работки

высота́: expr. z ptačí perspektivyс высоты́ пти́чьего полёта

бок: převalovat se z boku na bokворо́чаться с бо́ку на́ бок

большо́й: velmi rádс больши́м удово́льствием

боро́ться: čelit konkurenciборо́ться с конкуре́нцией

взгляд: na první pohledс пе́рвого взгля́да

вид: pokoj s výhledem na mořeко́мната с ви́дом на мо́ре

встре́титься: setkat se s těžkostmiвстре́титься с тру́дностями

вы́бор: s omáčkou podle vašeho výběru/přáníс со́усом на ваш вы́бор

вы́броситься: skočit s padákemвы́броситься с парашю́том

вы́лететь: V práci dostal padáka.Вы́летел с рабо́ты.

вы́ступить: koncertovatвы́ступить с конце́ртом

гара́нтия: hodinky se zárukouчасы́ с гара́нтией

глуши́тель: pistole s tlumičemпистоле́т с глуши́телем

голова́: s hrdě vztyčenou hlavouс высоко́ подня́той голово́й

довести́сь: Měl jsem příležitost se s ním setkat.Мне довело́сь встре́титься с ним.

доло́й: Táhni/Jdi mi z očí!Уйди́ с глаз доло́й!

бой: vybojovat, získávat bojemс бою́ брать что

воз: Co je pryč, to je pryč.Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.

волк: Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.С волка́ми жить по-во́лчьи выть.

вон: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й из се́рдца вон.

всоса́ть: nasát co spolu s mateřským mlékem, osvojit si co v útlém mládíвсоса́ть что с молоко́м ма́тери

год: Šťastný nový rok!С но́вым го́дом!

го́лос: učit se poslechemс го́лосу зау́чивать

дрейф: zastavit se, stáhnout plachtyлечь в дрейф, сня́ться с дре́йфа

бог: ať vás provází Bůhс бо́гом