Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina obecně) вре́мяMám málo času.У меня́ не хвата́ет вре́мени.Mám hodně času.У меня́ мно́го вре́мени.trávit časпроводи́ть вре́мя
  2. (objektivně měřený) вре́мяpřesný časто́чное вре́мяstředoevropský časсреднеевропе́йское вре́мя
  3. (časový úsek) вре́мяjednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мениsvého časuв своё вре́мяpo časeне́которое вре́мя спустя́
  4. (příhodná, přiměřená doba) вре́мя, пора́
  5. (termín, lhůta) срок, вре́мяJe čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.nejvyšší časса́мое вре́мяčas odjezdu/odletuвре́мя отправле́ния/вы́летаčas příjezdu/příletuвре́мя прибы́тия/прилётаdělat přes časрабо́тать сверхуро́чно
  6. (volná doba) свобо́дное вре́мя, досу́гMáš dnes večer čas?У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?Nemám čas.Мне не́когда.
  7. (naměřený ap.) вре́мя
  8. (gramatická kategorie) вре́мяčas přítomný/minulý/budoucíнастоя́щее/проше́дшее/бу́дущее вре́мя
  9. časy (poměry) пора́, вре́мя

Vyskytuje se v

horší: horší časyчёрный день

letní: letní časле́тнее вре́мя

minulý: minulý časпроше́дшее вре́мя

nastavený: sport. nastavený časдоба́вленное вре́мя

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

oddechový: sport. oddechový časвре́мя о́тдыха, тайм-а́ут

onen, ona, ono: za oněch časůв те времена́, в ту по́ру

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

postup: postupem časuс тече́нием вре́мени

práce: práce přes časсверхуро́чная рабо́та

předminulý: ling. předminulý časдавнопроше́дшее вре́мя, плюсквамперфе́кт

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

přítomný: ling. přítomný časнастоя́щее вре́мя

starý: za starých časůв дре́вние времена́

stroj: stroj časuмаши́на вре́мени

světový: astron. světový časвсеми́рное мирово́е вре́мя

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

volný: volný časсвобо́дное вре́мя, досу́г

vysílací: vysílací čas/dobaэфи́рное вре́мя, вре́мя переда́чи

za: za našich časůв на́ше вре́мя

za: jednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мени

zlatý: zlaté časyзолото́е вре́мя

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

dávný: před dávnými a dávnými časyв да́вние времена́, давни́м-давно́

domů: Je čas jít domů.Уже́ пора́ идти́ домо́й.

jednat: Je na čase jednat.Пора́ де́йствовать.

ještě: Ještě je čas.Пока́ есть вре́мя.

jít: Je čas jít domů.Пора́ идти́ домо́й.

kopa: hovor. Máš kopu času.У тебя́ мо́ре вре́мени.

krátit: krátit si časкорота́ть вре́мя

letět: Čas rychle letí.Вре́мя бы́стро лети́т.

mařit: mařit čas čímтра́тить вре́мя на что

mrhání: Je to mrhání časem.Э́то пуста́я тра́та вре́мени.

nadejít: Nadešel čas.Наступи́ло вре́мя.

nějaký: Potrvá to nějaký čas.Это займёт не́которое вре́мя.

neúprosný: Čas je neúprosný.Вре́мя неумоли́мо.

odlet: čas odletuвре́мя вы́лета

plynout: Čas plyne.Вре́мя прохо́дит.

plýtvání: zbytečné plýtvání časemнапра́сная тра́та вре́мени

poddat se: Časem se všechno poddá.Со вре́менем всё нала́дится.

postupem: postupem časuсо вре́менем, с тече́нием вре́мени

potřebovat: Všechno potřebuje svůj čas.Всему́ своё вре́мя.

pracovat: pracovat přes časрабо́тать сверхуро́чно

přebolet: Časem všechno přebolí.Со вре́менем всё пройдёт.

přesný: přesný časто́чное вре́мя

rozmyšlená: dát čas na rozmyšlenouдать вре́мя на размышле́ние

slovesný: slovesný čas(глаго́льное) вре́мя, вре́мя глаго́ла

stát: Stojí to čas i peníze.Э́то сто́ит де́нег и вре́мени.

svůj, svá, své, svoje: svého času kdysiв своё вре́мя

škoda: Škoda peněz/času.Жа́лко де́нег/вре́мени.

ubíjet: ubíjet časубива́ть вре́мя

udělat: udělat si čas na coосвободи́ть/найти́ вре́мя для чего

uplynout: Od té doby uplynulo hodně času.С тех пор мно́го вре́мени прошло́.

úspora: úspora materiálu/času/palivaэконо́мия мате́рии/вре́мени/то́плива

utéct: Utekla spousta času.Дово́льно вре́мени прошло́.

uvidět: Časem se uvidí.Вре́мя пока́жет.

věnovat: věnovat čas čemuудели́ть/уделя́ть вре́мя, посвяти́ть/посвяща́ть вре́мя кому/чему

vypršet: Čas vypršel.Вре́мя истекло́.

vyžádat si: vyžádat si časпотре́бовать вре́мя

zabít: zabít časуби́ть вре́мя

zbytečně: zbytečně marnit časзря тра́тить вре́мя

zbytečný: zbytečná ztráta časuнапра́сная тра́та вре́мени

ztracený: ztracený časпоте́рянное вре́мя

ztrácet: ztrácet drahocenný časтеря́ть драгоце́нное вре́мя

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

do: Všeho do času.Всему́ своё вре́мя.

habaděj: Času máme habaděj.Вре́мени у нас хоть отбавля́й.

hojit: Čas hojí všechny rány.Вре́мя изле́чит все ра́ны.

chtít: Všechno chce svůj čas.Ка́ждому о́вощу - свой сезо́н.

otázka: Je to jen otázka času.Э́то лишь вопро́с вре́мени.

peníze: Čas jsou peníze.Вре́мя - (э́то) де́ньги.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

věčný: na věčné časyна ве́чные времена́

vysoký: Je nejvyšší čas začít!Са́мое вре́мя нача́ть!

zbytečnost: ztrácet čas zbytečnostmiтоло́чь во́ду в сту́пе, во́ду решето́м носи́ть

zub: zub časuследы́ вре́мени

вопро́с: вопро́с вре́мениotázka času

вре́мя: Вре́мя пока́жет.Čas ukáže., Časem se uvidí.

вре́мя: свобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas

вре́мя: настоя́щее вре́мяpřítomný čas

вре́мя: проше́дшее вре́мяminulý čas

вы́лет: вре́мя вы́летаčas odletu

мча́ться: Вре́мя мчи́тся.Čas letí.

проби́ть: Его́ час проби́л.Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.

тряхну́ть: тряхну́ть старино́й/мо́лодостьюchovat se jako za starých časů/zamlada

худо́й: худы́е времена́špatné časy

вздохну́ть: Вздохну́ть не́когда.Není čas na odpočinek.

вре́мя: на все времена́na věčné časy

вспять: поверну́ть вре́мя вспятьvrátit čas