Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný, nezávislý) свобо́дный, во́льный, незави́симыйvolný jako ptákво́льный как пти́ца (в полёте)
  2. (bez omezení) свобо́дный, откры́тыйvolná láskaсвобо́дная любо́вьekon. volná soutěžсвобо́дная конкуре́нцияekon. volný trhво́льный ры́нокekon. volná živnostсвобо́дное предпринима́тельствоsport. volná disciplínaсвобо́дная дисципли́наsport. závod v běhu na lyžích volným stylemго́нка класси́ческим сти́лем
  3. (čas ap.) свобо́дныйvolný časсвобо́дное вре́мя, досу́г
  4. (místo, prostor ap.) свобо́дныйvolné místoсвобо́дное ме́стоvolný taxíkсвобо́дное такси́volný pokojсвобо́дный но́мерvolná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́
  5. (neohraničený) неограни́ченный, откры́тыйvolné mořeво́льное мо́ре
  6. (nepřipevněný, nespojený) во́льныйanat. volné žebroсвобо́дное ребро́
  7. (zadarmo) свобо́дный, беспла́тныйvolná vstupenkaбеспла́тный/пригласи́тельный биле́тvstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный
  8. (pomalý) споко́йный, ме́дленный

Vyskytuje se v

asociace: свобо́дные ассоциа́цииvolné asociace

místo: вака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсияvolné (pracovní) místo

obchod: зо́на свобо́дной торго́влиzóna volného obchodu

přízvuk: подви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ниеpohyblivý/stálý/volný přízvuk

trh: чёрный/откры́тый ры́нокčerný/volný trh

verš: свобо́дный стихlit. volný verš

vstupenka: контрама́ркаъ беспла́тный/пригласи́тельный биле́тvolná vstupenka

výtisk: сигна́льный/беспла́тный/а́вторский экземпля́рsignální/volný/autorský výtisk

způsob: во́льный стильsport. volný způsob v plavání

žebro: и́стинные/ло́жные/свобо́дные рёбраanat. pravá/nepravá/volná žebra

chvíle: свобо́дное вре́мя, досу́гvolné chvíle

pokoj: У вас есть свобо́дный но́мер?Máte volný pokoj?

pracovat: У него́ свобо́дная профе́ссия.Pracuje na volné noze.

překlad: досло́вный/во́льный перево́дdoslovný/volný překlad

sestava: во́льные/обяза́тельные упражне́нияsport. volná/povinná sestava

živnost: свобо́дное предпринима́тельствоvolná živnost

ponechat: дать де́лу идти́ свои́м хо́домponechat věcem volný průběh

průběh: предоста́вить де́лу есте́ственный ходnechat věcem volný průběh

pták: Он во́льная пти́ца.Je volný jako pták.

биле́т: беспла́тный биле́тvolná vstupenka

вре́мя: свобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas

гра́фик: пла́вающий гра́фик рабо́тыvolná pracovní doba

день: выходно́й деньden pracovního klidu, volný den

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

предпринима́тельство: свобо́дное предпринима́тельствоvolná živnost

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času

во́льный: во́льная пти́ца(člověk) volný jako pták

volný: свобо́дная любо́вьvolná láska