Hlavní obsah

volně

Příslovce

  1. (bez omezení) свобо́дно, во́льноvolně dýchatсвобо́дно дыша́тьvolně prodejný lékлека́рство в свобо́дной прода́жеvolně směnitelná měnaсвобо́дно конверти́руемая валю́та
  2. (uvolněně, nepřipevněně) свобо́дно, непло́тно

Vyskytuje se v

asociace: volné asociaceсвобо́дные ассоциа́ции

měna: volně směnitelná měnaсвобо́дно конверти́руемая валю́та

místo: volné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия

obchod: zóna volného obchoduзо́на свобо́дной торго́вли

přízvuk: pohyblivý/stálý/volný přízvukподви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ние

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок

verš: lit. volný veršсвобо́дный стих

volný: volná láskaсвобо́дная любо́вь

vstupenka: volná vstupenkaконтрама́ркаъ беспла́тный/пригласи́тельный биле́т

výtisk: signální/volný/autorský výtiskсигна́льный/беспла́тный/а́вторский экземпля́р

způsob: sport. volný způsob v plaváníво́льный стиль

žebro: anat. pravá/nepravá/volná žebraи́стинные/ло́жные/свобо́дные рёбра

chvíle: volné chvíleсвобо́дное вре́мя, досу́г

pokoj: Máte volný pokoj?У вас есть свобо́дный но́мер?

pracovat: Pracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.

překlad: doslovný/volný překladдосло́вный/во́льный перево́д

sestava: sport. volná/povinná sestavaво́льные/обяза́тельные упражне́ния

živnost: volná živnostсвобо́дное предпринима́тельство

ponechat: ponechat věcem volný průběhдать де́лу идти́ свои́м хо́дом

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход

pták: Je volný jako pták.Он во́льная пти́ца.

биле́т: volná vstupenkaбеспла́тный биле́т

валю́та: volně směnitelná měnaсвобо́дно конверти́руемая валю́та

вре́мя: volno po práci ap., volný časсвобо́дное вре́мя

гра́фик: volná pracovní dobaпла́вающий гра́фик рабо́ты

день: den pracovního klidu, volný denвыходно́й день

ме́сто: volné (pracovní) místoвака́нтное ме́сто

предпринима́тельство: volná živnostсвобо́дное предпринима́тельство

тре́боваться: Volná pracovní místa., Nabídka práce.Тре́буются.

нерабо́чий: volný den, den pracovního kliduнерабо́чий день

проведе́ние: (s)trávení volného časuпроведе́ние свобо́дного вре́мени

во́льный: (člověk) volný jako pták во́льная пти́ца

volně: volně dýchatсвобо́дно дыша́ть