Hlavní obsah

volně

Příslovce

  1. (bez omezení) свобо́дно, во́льноvolně dýchatсвобо́дно дыша́тьvolně prodejný lékлека́рство в свобо́дной прода́жеvolně směnitelná měnaсвобо́дно конверти́руемая валю́та
  2. (uvolněně, nepřipevněně) свобо́дно, непло́тно

Vyskytuje se v

asociace: volné asociaceсвобо́дные ассоциа́ции

měna: volně směnitelná měnaсвобо́дно конверти́руемая валю́та

místo: volné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия

obchod: zóna volného obchoduзо́на свобо́дной торго́вли

překlad: doslovný/volný překladдосло́вный/во́льный перево́д

přízvuk: pohyblivý/stálý/volný přízvukподви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ние

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок

verš: lit. volný veršсвобо́дный стих

volný: volná láskaсвобо́дная любо́вь

volný: ekon. volný trhво́льный ры́нок

volný: sport. volná disciplínaсвобо́дная дисципли́на

volný: volný časсвобо́дное вре́мя, досу́г

volný: volný pokojсвобо́дный но́мер

volný: volná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́

volný: volné mořeво́льное мо́ре

volný: anat. volné žebroсвобо́дное ребро́

volný: volná vstupenkaбеспла́тный/пригласи́тельный биле́т

volný: vstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный

vstupenka: volná vstupenkaконтрама́рка, беспла́тный биле́т

výtisk: signální/volný/autorský výtiskсигна́льный/беспла́тный/а́вторский экземпля́р

způsob: sport. volný způsob v plaváníво́льный стиль

chvíle: volné chvíleсвобо́дное вре́мя, досу́г

jízda: sport. volná jízda krasobrusleníпроизво́льная програ́мма

místo: volné místoсвобо́дное ме́сто

místo: Je to místo volné?Э́то ме́сто свобо́дно?

pokoj: Máte volný pokoj?У вас есть свобо́дный но́мер?

pracovat: Pracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.

sestava: sport. volná/povinná sestavaво́льные/обяза́тельные упражне́ния

volný: volný jako ptákво́льный как пти́ца (в полёте)

volný: volné místoсвобо́дное ме́сто

volný: volný taxíkсвобо́дное такси́

živnost: volná živnostсвобо́дное предпринима́тельство

ponechat: ponechat věcem volný průběhдать де́лу идти́ свои́м хо́дом

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход

pták: Je volný jako pták.Он во́льная пти́ца.

volný: Je na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.

volný: volné ruce.У него́ ру́ки развя́заны.

volný: volné pole působnostiнеограни́ченное по́ле де́ятельности

биле́т: беспла́тный биле́тvolná vstupenka

валю́та: свобо́дно конверти́руемая валю́таvolně směnitelná měna

вре́мя: свобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas

гра́фик: пла́вающий гра́фик рабо́тыvolná pracovní doba

день: выходно́й деньden pracovního klidu, volný den

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

предпринима́тельство: свобо́дное предпринима́тельствоvolná živnost

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času