Hlavní obsah

ме́сто

Podstatné jméno, rod střední-а; места́, мест, места́м

  1. места́ о́бщего по́льзования společné prostory v domě, podnájmu ap.
  2. места́ лише́ния свобо́ды form.nápravná zařízení
  3. уступи́ть ме́сто чему kniž.nahradit, vystřídat co

Vyskytuje se v

больно́й: больно́е ме́стоcitlivé místo, slabá stránka

преступле́ние: заста́ть кого на ме́сте преступле́нияpřistihnout na místě činu

сла́бый: сла́бое ме́стоslabé místo

сорва́ться: сорва́ться с ме́стаvyrazit, vystřelit, rychle vyběhnout

ге́ний: ге́ний ме́стаgenius loci

жи́тельство: а́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

назначе́ние: пункт/ме́сто назначе́нияmísto určení

прожива́ние: ме́сто прожива́нияbydliště

досту́пный: места́, досту́пные для тури́стовmísta přístupná turistům

освободи́ть: освободи́ть ме́сто комуuvolnit místo komu

са́мый: В э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.

спра́вка: спра́вка с ме́ста рабо́тыpotvrzení o zaměstnání

стоя́чий: стоя́чие места́místa k stání

топта́ться: топта́ться на ме́стеpřešlapovat na místě, váhat, stagnovat

a: tu a tam místyтут и там, то тут, то там, места́ми

bydliště: trvalé/přechodné bydlištěпостоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельства

čelo: být v čele závoduлиди́ровать, занима́ть пе́рвое ме́сто

místo: místo k sezení/stáníсидя́чее/стоя́чее ме́сто

místo: místo činuме́сто преступле́ния

místo: slabé místoсла́бое ме́сто

místo: člověk na svém místěчелове́к на своём ме́сте

místo: volné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия

narození: datum/místo narozeníда́та/ме́сто рожде́ния

obec: domovská obecме́сто постоя́нной пропи́ски

pevný: sport. pevný startстарт с ме́ста

přechodný: přechodný pobytвре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́ния

příležitost: pracovní příležitostвака́нтное ме́сто

příslovečný: příslovečné určení místa/času/způsobuобстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствия

sezení: počet míst k sezeníчисло́ мест для сиде́ния

start: sport. pevný/letmý startстарт с ме́ста/хо́да

trvalý: trvalé bydlištěпостоя́нное ме́сто жи́тельства, ПМЖ, постоя́нное местожи́тельство

určení: příslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobuобстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствия

volný: volná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́

zajímavost: turistické zajímavosti(туристи́ческие) достопримеча́тельности, интере́сные места́

adresa: adresa trvalého bydlištěа́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельства

bezpečí: být v bezpečíнаходи́ться в безопа́сном ме́сте

dostat se: dostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́сте

držet: držet místo kamarádoviдержа́ть ме́сто для дру́га

chlad: uchovávat v chladuхрани́ть в прохла́дном ме́сте, держа́ть на хо́лоде

kapacita: hotel s kapacitou 1000 místгости́ница ёмкостью 1000 мест

kdyby: Kdybych byl na tvém místě...Я бы на твоём ме́сте...

konání: místo konáníме́сто проведе́ния

lukrativní: lukrativní zaměstnání/místoхле́бное/тёплое ме́сто

místo: volné místoсвобо́дное ме́сто

místo: Je to místo volné?Э́то ме́сто свобо́дно?

místo: Na tvém místě bych ...Я бы на твоём ме́сте ...

místo: sport. obsadit první místoзаня́ть пе́рвое ме́сто

parkovací: parkovací místaпарко́вочные места́, машиноместа́

počet: počet míst k sezeníколи́чество мест для сиде́ния

pohnout se: Ani se nepohnu.Не дви́нусь с ме́ста.

pochodovat: pochodovat na místěмарширова́ть на ме́сте

poslední: až na posledním místěто́лько на после́днем ме́сте

přistihnout: přistihnout zloděje na místě činuзаста́ть воро́в на ме́сте преступле́ния

přístupný: (těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́

stání: místa k stáníстоя́чие места́

sucho: Uchovávejte v suchu.Храни́ть в сухо́м ме́сте.

ujet: ujet z místa nehodyуе́хать с ме́ста ава́рии/ДТП

úložný: úložný prostorме́сто для веще́й, v autě ap. бага́жник, ve vlaku, letadle бага́жная по́лка

umístit se: Umístil se jako čtvrtý.Он за́нял четвёртое ме́сто.

uvolnit: uvolnit místo komuуступи́ть (своё) ме́сто кому

volný: volné místoсвобо́дное ме́сто

vyměnit: vyměnit si místaпоменя́ться места́ми

zaměstnání: potvrzení o zaměstnáníспра́вка с ме́ста рабо́ты

zranitelný: zranitelné místoуязви́мое ме́сто

hnout: Ani hnout!Ни с ме́ста!

obsazený: Obsazeno. židle, pokoje ap.Мест нет.

propadnout se: Ať se (na místě) propadnu, jestli lžu.Провали́ться мне (на э́том ме́сте), е́сли я лгу.

přešlapovat: přen. přešlapovat na místěтопта́ться на ме́сте

slza: Má slzy na krajíčku.У неё глаза́ на мо́кром ме́сте.

stání: Nikde nemá stání.Ему́ не сиди́тся (на ме́сте).