Hlavní obsah

са́мый

Zájmeno-ая, -ое

  1. (ten) samý, stejný upřesněníВ э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.Э́то ты? Я са́мый.To jsi ty? Já osobně.
  2. samý, úplný, samotnýу са́мого мо́ряu samého mořeна са́мом краю́úplně na kraji
  3. sám, samotný
  4. část složeného superlativu adjektivса́мый хоро́шийnejlepší

Vyskytuje se v

де́ло: в са́мом де́леskutečně, opravdu, doopravdy

де́ло: на са́мом де́леve skutečnosti, v reálu

завя́зка: по (са́мую) завя́зкуdo krajnosti, (až) po záklopku se napít, k prasknutí se najíst

лу́чший: Всего́ са́мого лу́чшего!Vše dobré!, Měj(te) se!

пора́: в (са́мой) поре́v plném rozkvětu, v nejlepších letech

раз: в са́мый разakorát

сок: в са́мом/по́лном соку́při/v plné síle, v nejlepších letech

тем: (и) тем са́мымa tím

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

профе́ссия: са́мая дре́вняя профе́ссияnejstarší řemeslo o prostituci

верх: жить на са́мом верху́bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patře

нача́ло: с са́мого нача́лаod samého počátku

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

превзойти́: превзойти́ (самого́) себя́překonat se, překonat sama sebe

у́тро: с са́мого утра́od (samého) rána

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

čas: nejvyšší časса́мое вре́мя

den: téhož dneв тот са́мый день

hlavní: Hlavní je...Са́мое гла́вное...

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

nejvyšší: Náš dům je nejvyšší.Наш дом са́мый высо́кий.

nutný: jen to nejnutnějšíто́лько са́мое необходи́мое

poledne: v pravé poledneро́вно в по́лдень, в са́мый по́лдень

pryč: To nejtěžší je pryč.Са́мое тру́дное позади́.

samý: od samého počátkuс са́мого нача́ла

smrt: až do smrtiдо са́мой сме́рти

těsně: těsně před koncemпе́ред са́мым концо́м

bič: uplést na sebe bičсамого́ себя́ наказа́ть, вы́рыть себе́ я́му

článek: být nejslabším článkemбыть са́мым сла́бым звено́м

dvanáct: za pět minut dvanáct v poslední chvíliв (са́мую) после́днюю мину́ту

dvanáctý: v hodině dvanácté na poslední chvíliв (са́мое) после́днее мгнове́ние

hlavička: trefit hřebík na hlavičkuпопа́сть в са́мую то́чку

hřebíček: uhodit hřebíček na hlavičkuпопа́сть в са́мую то́чку

proti: být sám proti soběидти́ про́тив самого́ себя́

překonat: překonat sám sebeпревзойти́ самого́ себя́

řetěz: nejslabší článek řetězuса́мое сла́бое звено́ (в) це́пи

trefit: trefit do černého vystihnout podstatuпопа́сть в (са́мую) то́чку

vysoký: Je nejvyšší čas začít!Са́мое вре́мя нача́ть!

zabouchnout: zabouchnout komu (dveře) před nosemзахло́пнуть дверь пе́ред са́мым но́сом кого