Hlavní obsah

celá

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (číslo) це́лоеdvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых
  2. ob.(hodina) по́лный часv celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

Vyskytuje se v

celý: celý rokвесь/кру́глый год

celý: celé jméno úplnéпо́лное и́мя, фами́лия и́мя о́тчество Ф. И. О., и́мя по́лностью

celý: mat. celé čísloце́лое число́

celý: celou věčnostце́лую ве́чность, век

číslo: přirozené/celé čísloнатура́льное/це́лое число́

nota: celá/půlová/čtvrťová/osminová notaце́лая/полови́нная/четвертна́я/восьма́я но́та

svět: na celém světěво всём ми́ре

celý: celý světвесь мир

celý: Cos dělal celý den?Что ты де́лал весь день?

celý: po celý rokв тече́ние всего́ го́да

celý: celý mokrýвесь мо́крый

délka: po celé délceна всём протяже́нии

jmění: vydělat (celé) jměníсде́лать состоя́ние

lelkovat: Celý den lelkuje.Безде́льничает весь день.

maximalizovat: maximalizovat okno na celou obrazovkuразверну́ть окно́ на весь экра́н

monitor: zvětšit okno na celý monitorразверну́ть окно́ на весь экра́н

necelý: Pracoval necelý rok.Отрабо́тал ме́нее го́да.

nesvůj: Je celý nesvůj. není mu dobřeОн не в свое́й таре́лке.

osypat se: Osypala se na celém těle.У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.

paf: Je z ní celý paf.Он без ума́ от неё.

podmanit (si): podmanit si celý světпоработи́ть весь мир

pokrýt: pokrýt signálem celé územíпокры́ть сигна́лом всю террито́рию

pokrýt: pokrýt celou podlahu kobercemзастла́ть весь пол ковро́м

probdít: probdít celou nocбо́дрствовать всю ночь, провести́ бессо́нную ночь

projet: projet celou Evropuсъе́здить всю Евро́пу

předběhnout: předběhnout o celé koloопереди́ть на кру́г

říct: říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду кому

srdce: z celého srdceот всего́ се́рдца

udýchaný: celý udýchanýвесь запыха́вшийся

život: po celý životвсю жизнь

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

bytost: celou svou bytostíвсем свои́м существо́м

celý: v celé své kráseво всей свое́й красоте́

celý: Jsi celý?Ты цел?

celý: To jsi celý ty!Э́то на тебя́ похо́же!

celý: Je celý otec.Он вы́литый оте́ц.

čára: vyhrát/prohrát na celé čářeпобеди́ть/проигра́ть по всем статья́м

kolo: křičet na celé koloора́ть во всю гло́тку

kolo: smát se na celé koloсмея́ться вовсю́

nakřivo: Celý nakřivo!Как раз нет!

naruby: obrátit celý dům narubyпереверну́ть весь дом вверх дном

obrátit: obrátit celý byt vzhůru nohamaпереверну́ть всю кварти́ру вверх дном

polámaný: Jsem celý polámaný.Меня́ всего́ лома́ет.

pryč: být (celý) pryč z čehoбыть вне себя́ от чего́

rozlámaný: Jsem celý rozlámaný.Меня́ всё те́ло лома́ет.

ty: To jsi celý ty!Э́то на тебя́ похо́же!

věčnost: Čekám celou věčnost.Би́тый час жду.

краса́: во всей красе́v celé své kráse

число́: це́лое/действи́тельное число́celé/reálné číslo

вы́литый: Он вы́литый па́па.Je (to) celý tatínek.

горе́ть: Больно́й весь гори́т.Pacient celý hoří. má vysokou teplotu

душа́: от всей души́z celého srdce, upřímně

кру́глый: кру́глый годcelý rok

кру́глый: кру́глые су́ткиcelý den, celých 24 hodin

нервя́к: весь на нервяке́celý nervózní

отрабо́тать: Отрабо́тал ме́нее года.Pracoval necelý rok.

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

пот: весь в поту́celý zpocený

протанцева́ть: протанцева́ть весь ве́черprotancovat celý večer

разверну́ть: разверну́ть окно́ на весь экра́нmaximalizovat okno, zvětšit okno na celou obrazovku

растяну́ть: растяну́ть фон на весь экра́нroztáhnout pozadí na celou obrazovku

сиде́ть: сиде́ть це́лый день до́маtrčet/dřepět celý den doma

трясти́: Меня́ всего́ трясёт.Celý se třesu.

фи́бра: фи́брами души́z celé duše

ваго́н: ваго́н и теле́жкаfůra, celý vagon

ломо́та: У меня́ ломо́та во всем те́ле.Bolí mě celý člověk.

овца́: И во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.Vlk se nažral a koza zůstala celá.

разби́тый: чу́вствовать себя́ разби́тымcítit se celý rozlámaný, být strašně unavený

растрёпанный: быть в растрёпанных чу́вствахbýt celý nesvůj