Hlavní obsah

sucho

Příslovce

  • су́хо, за́сухаPanuje velké sucho.Стои́т за́суха.mít sucho v krkuпересо́хло в го́рле у кого

Vyskytuje se v

suchý: suché vínoсухо́е вино́

suchý: suchý zip(застёжка-)липу́чка

zip: suchý zipзастёжка-липу́чка

hrdlo: sucho v hrdle.В го́рле у него́ пересо́хло.

krmivo: suché krmivo pro kočky a psyсухо́й корм для ко́шек и соба́к

skladovat: Skladujte v chladu a suchu.Храни́те в прохла́дном и сухо́м помеще́нии.

suchý: suchá zeměсуха́я земля́

suchý: přejít suchou nohouпройти́ не замо́чив ног

suchý: suchý chlébсухо́й хлеб

suchý: suchý humorангли́йский (сухо́й) ю́мор

suchý: suchá číslaсухи́е ци́фры

suše: suše poznamenatсу́хо заме́тить

vlas: mastné/suché/normální vlasyжи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосы

nit: Nezůstala na něm nit suchá. promoklВесь до ни́тки промо́к., Не нём ни сухо́й ни́тки не остало́сь.

во́лос: жи́рные/сухи́е/норма́льные во́лосыmastné/suché/normální vlasy

до́суха: вы́тереть до́сухаvytřít do sucha

мель: сиде́ть на мели́být na suchu být bez peněz

рак: как рак на мели́jako ryba na suchu