Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (odolný, tvrdý) кре́пкий, про́чный, пло́тный
  2. (v tuhém skupenství) твёрдыйfyz. pevné skupenstvíтвёрдое состоя́ние
  3. (nepohyblivý) стаби́льный, неподви́жныйpevná telefonní linkaстаби́льная телефо́нная ли́нияtech. pevná kladkaнеподви́жный блокsport. pevný startстарт с ме́стаvýp. pevný diskжёсткий диск, хард диск
  4. (zabezpečený proti pádu ap.) кре́пкий
  5. (zajištěný smlouvou ap.) твёрдыйpevný platтвёрдый окла́д
  6. (trvalý) твёрдый, непоколеби́мыйpevná víraтвёрдая ве́раpevná vůleстальна́я во́ля

Vyskytuje se v

disk: pevný diskжёсткий/хард диск, винче́стер

linka: pevná linkaстациона́рный (телефо́н)

náprava: přední/zadní/pevná nápravaпере́дняя/за́дняя/жёсткая ось

start: sport. pevný/letmý startстарт с ме́ста/хо́да

stav: pevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

zadeček: pevný zadečekупру́гие я́годицы

disk: kapacita pevného diskuёмкость жёсткого ди́ска

poprsí: bujné/pevné poprsíпы́шная/упру́гая грудь

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvíтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние

úrok: nominální/diskontní/pevný úrokномина́льный/диско́нтный/фикси́рованный проце́нт

zdraví: chatrné/pevné/železné zdravíсла́бое/несокруши́мое/желе́зное здоро́вье

zásada: mít pevné zásadyиме́ть твёрдые убежде́ния

диск: жёсткий дискpevný disk

жёсткий: жёсткий дискpevný disk

лошади́ный: лошади́ное здоро́вьеpevné zdraví

то́пливо: твёрдое то́пливоpevné palivo

нерв: желе́зные/стальны́е не́рвыpevné/železné nervy

сто́йкий: сто́йкий хара́ктерpevný charakter

фикси́рованный: фикси́рованное вре́мяpevný termín