Hlavní obsah

silný

Přídavné jméno

  1. (fyzicky) си́льный, кре́пкий
  2. (výkonný) си́льный, мо́щныйsilný motorси́льный дви́гатель
  3. (pevný, odolný) си́льный, твёрдыйsilná vůleси́льная во́ляsilná stránkaси́льная сторона́
  4. (mocný, vlivný) си́льный, могу́чийsilná politická stranaси́льная па́ртия
  5. (účinný, působivý) си́льный, эффекти́вныйsilný dojemси́льное впечатле́ниеsilná slovaси́льные слова́
  6. (tlustý) то́лстыйsilná vrstvaто́лстый слой
  7. (postava ap.) по́лный, то́лстыйsilná stehnaси́льные бёдра
  8. (intenzivní) си́льный, интенси́вныйsilná vůněси́льный за́пахsilný kuřákзая́длый кури́льщик
  9. (mocně působící) кре́пкий

Vyskytuje se v

čaj: silný čajкре́пкий чай

pohlaví: silné/silnější pohlaví o mužíchси́льный пол

dojem: vyvolat silný dojemпроизвести́ си́льное впечатле́ние

mráz: velmi silný mrázсоба́чий моро́з

kramflek: Je silný v kramflecích.Он хорошо́ подко́ван.

tabák: To je trochu silný tabák.Э́то уже́ сли́шком.

пол: silné pohlaví mužské си́льный пол

о́стрый: silný vítrо́стрый ве́тер

то́лстый: silné brýle s mnoha dioptriemiто́лстые очки́

silný: silná vůleси́льная во́ля