Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný, ušlechtilý) хоро́ший, до́брыйdo dobrých rukouв хоро́шие ру́киJe to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.
  2. (splňující určité požadavky) хоро́шийDávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.
  3. (hodnotný, kvalitní) хоро́ший, ка́чественный
  4. (bezchybný) хоро́ший, безоши́бочный
  5. (užitečný, výhodný) хоро́ший, поле́зный
  6. (postačující, dostatečný) хоро́ший, вполне́ досто́йный
  7. (laskavý, hodný) хоро́ший, до́брыйMá dobré srdce.У неё до́брое/мя́гкое се́рдце.
  8. (příznivý) до́брый, хоро́шийmít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нииDobrou chuť!Прия́тного аппети́та!Dobrý den!До́брый день!Dobré ráno!До́брое у́тро!Dobrou noc!Споко́йной но́чи!v dobrémпо-хоро́шему, полюбо́вно

Vyskytuje se v

den: Dobrý den.До́брый день., Здра́вствуйте.

dobré: po dobrémпо-хоро́шему

duše: dobrá dušeдо́брая душа́

chuť: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

chutnání: Dobré chutnání!Прия́тного аппети́та!

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

noc: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

odpoledne: Dobré odpoledne.До́брый день.

počkat: počkat (si) na lepší časyпогоди́ть до лу́чших времён

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

ráno: dobré ránoдо́брое у́тро

večer: Dobrý večer. pozdravДо́брый ве́чер.

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší!Всего́ хоро́шего!

známý: dobrý/starý známýхоро́ший/ста́рый знако́мый

daleko: Je to daleko lepší.Э́то намно́го лу́чше.

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

jitro: Dobré jitro!До́брое у́тро!

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

kondice: být v dobré kondiciбыть в хоро́шей фо́рме

lepší: Je lepší než já.Он лу́чше меня́.

mít: mít dobrý platхорошо́ зараба́тывать

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Поздравля́ю с днём рожде́ния!, Всего́ хоро́шего!

nést: Nesu vám dobré zprávy.Я приношу́ вам хоро́шие изве́стия.

obrat: obrat k lepšímuпереме́на к лу́чшему, поворо́т к лу́чшему

obrátit se: Vše se v dobré obrátí.Всё обернётся к лу́чшему.

papání: dobré papáníвку́сное ку́шанье

patřit: patřit k nejlepším žákůmпринадлежа́ть к числу́ лу́чших ученико́в

podat: podat dobrý výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

pořízení: Přeji dobré pořízení!Жела́ю уда́чи!

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

přání: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

rada: dát komu dobrou raduдать кому хоро́ший сове́т

rozejít se: rozejít se v dobrémразойти́сь по хоро́шему

ruka: dát do dobrých rukouотда́ть в хоро́шие ру́ки

smysl: v pravém/dobrém/užším smyslu slovaв по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ва

špinit: špinit čí dobré jménoпоро́чить чьё до́брое и́мя

ukázat: ukázat dobrou vůli/své cityпрояви́ть до́брую во́лю/свои́ чу́вства

úmysl: dobré úmyslyхоро́шие наме́рения

věštit: To nevěští nic dobrého.Э́то не предвеща́ет/не сули́т ничего́ хоро́шего.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vlastnost: dobré lidské vlastnostiхоро́шие ка́чества челове́ка

zapomenout: zapomenout na dobré vychováníзабы́ть хоро́шее воспита́ние

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

znamení: To je dobré znamení.Э́то к добру́.

blýskat (se): Blýská se na lepší časy.Де́ло идёт на попра́вку.

bydlo: Pálí ho dobré bydlo.Он с жи́ру бе́сится.

čas: staré dobré časyста́рое до́брое вре́мя

do: Do třetice všeho dobrého.Бог тро́ицу лю́бит.

nad, nade: Dobrá rada nad zlato.До́брый сове́т доро́же зо́лота.

něco: Lepší něco než nic.Лу́чше ма́ло, чем ничего́.

nuže: nuže dobráну, хорошо́/ла́дно

pálit: Pálí ho dobré bydlo.С жи́ру бе́сится.

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

svědomí: podle svého nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

třetice: do třetice všeho dobréhoбог тро́ицу лю́бит

ukázat se: ukázat se v lepším světleпоказа́ть себя́ в лу́чшем све́те

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomíне за страх, а за со́весть

věk: v nejlepším věkuв лу́чшем во́зрасте

vespolek: Dobré ráno vespolek!До́брое у́тро всем!

víra: v dobré vířeв по́лной уве́ренности

zlato: Dobrá rada nad zlato.Ка́ждый сове́т на вес зо́лота.

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

zvuk: mít dobrý zvukпо́льзоваться хоро́шей репута́цией

добро́: vzpomínat v dobrémпомина́ть добро́м

лад: Je to na dobré cestě.Де́ло пошло́ на лад.

медве́жий: místo, kde lišky dávají dobrou nocмедве́жий у́гол

недорого́й: za dobrou cenuза недорогу́ю це́ну

ночь: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

пожела́ние: přání všeho nejlepšíhoнаилу́чшие пожела́ния

поздравля́ть: Všechno nejlepší!, Blahopřeji!Поздравля́ю!

похожде́ние: Osudy dobrého vojáka Švejka Похожде́ния бра́вого солда́та Шве́йка

раке́тка: nejlepší tenista/tenistka na světěпе́рвая раке́тка ми́ра

аппети́т: Dobrou chuť!Прия́тного аппети́та!

блю́до: dobré jídloвку́сное блю́до

ве́чер: Dobrý večer!До́брый ве́чер!

вку́сно: Moc dobré!, To je dobrota!О́чень вку́сно!

вку́сный: dobrý obědвку́сный обе́д

воспита́ние: dobré vychováníхоро́шее воспита́ние

жир: Pálí ho dobré bydlo.С жи́ру бе́сится.

из: nejlepší ze všechлу́чший из всех

побалова́ть: dopřát si dobrou kávuпобалова́ть себя́ вку́сным ко́фе

поле́зно: Je dobré vědět.Поле́зно знать.

пра́здник: Všechno nejlepší! k státnímu svátkuС пра́здником!

прийти́: dostat dobrou náladuприйти́ в хоро́шее настрое́ние

рожде́ние: Všechno nejlepší k narozeninám!С днём рожде́ния!

са́мый: nejlepšíса́мый хоро́ший

ты́сяча: tisíckrát lepší в ты́сячу раз лу́чше

день: Dobrý den!До́брый день!

друг: Je lepší mít sto přátel než sto rublů.Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.

конча́ться: Konec dobrý, všechno dobré.Всё хорошо́, что хорошо́ конча́ется.

но́вость: Žádná zpráva - dobrá zpráva.Отсу́тствие новосте́й уже́ хоро́шая но́вость.

оби́да: Všechno dobré?, Kamarádi? při usmířeníБез оби́д?

сли́вки: sbírat smetanu, přen.,iron. vybírat si to nejlepšíснима́ть сли́вки

со́весть: jednat podle svého (nejlepšího) svědomíпоступи́ть по со́вести

споко́йный: Dobrou noc!Споко́йной но́чи!

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

dobrý: mít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нии

koaliční: коалицио́нное прави́тельствоkoaliční vláda

stínový: тенево́е прави́тельствоstínová vláda

úřednický: чино́вничье прави́тельствоúřednická vláda

vláda: пра́вое/ле́вое прави́тельствоpravicová/levicová vláda

abdikace: отста́вка прави́тельстваabdikace vlády

federální: федера́льное прави́тельствоfederální vláda

jednání: заседа́ние прави́тельстваjednání vlády

pravicový: пра́вое прави́тельствоpravicová vláda

sestavit: сформирова́ть прави́тельство/кабине́тsestavit vládu

složení: соста́в прави́тельстваpolit. složení vlády

svržení: сверже́ние прави́тельстваsvržení vlády

zmocněnec: уполномо́ченный прави́тельстваvládní zmocněnec

марионе́точный: марионе́точное прави́тельствоloutková vláda