Hlavní obsah

volný

Přídavné jméno

  1. (svobodný, nezávislý) свобо́дный, во́льный, незави́симыйvolný jako ptákво́льный как пти́ца (в полёте)
  2. (bez omezení) свобо́дный, откры́тыйvolná láskaсвобо́дная любо́вьekon. volný trhво́льный ры́нокsport. volná disciplínaсвобо́дная дисципли́на
  3. (čas ap.) свобо́дныйvolný časсвобо́дное вре́мя, досу́г
  4. (místo, prostor ap.) свобо́дныйvolné místoсвобо́дное ме́стоvolný taxíkсвобо́дное такси́volný pokojсвобо́дный но́мерvolná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́
  5. (neohraničený) неограни́ченный, откры́тыйvolné mořeво́льное мо́ре
  6. (nepřipevněný, nespojený) во́льныйanat. volné žebroсвобо́дное ребро́
  7. (zadarmo) свобо́дный, беспла́тныйvolná vstupenkaбеспла́тный/пригласи́тельный биле́тvstup volnýвход свобо́дный/беспла́тный
  8. (pomalý) споко́йный, ме́дленный

Vyskytuje se v

asociace: volné asociaceсвобо́дные ассоциа́ции

místo: volné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия

obchod: zóna volného obchoduзо́на свобо́дной торго́вли

překlad: doslovný/volný překladдосло́вный/во́льный перево́д

přízvuk: pohyblivý/stálý/volný přízvukподви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ние

trh: černý/volný trhчёрный/откры́тый ры́нок

verš: lit. volný veršсвобо́дный стих

vstupenka: volná vstupenkaконтрама́рка, беспла́тный биле́т

výtisk: signální/volný/autorský výtiskсигна́льный/беспла́тный/а́вторский экземпля́р

způsob: sport. volný způsob v plaváníво́льный стиль

chvíle: volné chvíleсвобо́дное вре́мя, досу́г

jízda: sport. volná jízda krasobrusleníпроизво́льная програ́мма

místo: volné místoсвобо́дное ме́сто

místo: Je to místo volné?Э́то ме́сто свобо́дно?

pokoj: Máte volný pokoj?У вас есть свобо́дный но́мер?

pracovat: Pracuje na volné noze.У него́ свобо́дная профе́ссия.

sestava: sport. volná/povinná sestavaво́льные/обяза́тельные упражне́ния

živnost: volná živnostсвобо́дное предпринима́тельство

ponechat: ponechat věcem volný průběhдать де́лу идти́ свои́м хо́дом

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход

pták: Je volný jako pták.Он во́льная пти́ца.

биле́т: беспла́тный биле́тvolná vstupenka

вре́мя: свобо́дное вре́мяvolno po práci ap., volný čas

гра́фик: пла́вающий гра́фик рабо́тыvolná pracovní doba

день: выходно́й деньden pracovního klidu, volný den

ме́сто: вака́нтное ме́стоvolné (pracovní) místo

предпринима́тельство: свобо́дное предпринима́тельствоvolná živnost

тре́боваться: Тре́буются.Volná pracovní místa., Nabídka práce.

нерабо́чий: нерабо́чий деньvolný den, den pracovního klidu

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času