Hlavní obsah

uzavřený

Vyskytuje se v

příměří: uzavřít/porušit příměříзаключи́ть/нару́шить переми́рие

se, si: uzavřít se do své ulityспря́таться в свою́ скорлупу́

uzavřít: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

zlomenina: otevřená/uzavřená zlomeninaоткры́тый/закры́тый перело́м

dohoda: uzavřít dohoduзаключи́ть догово́р

kontrakt: podepsat/uzavřít/zrušit kontraktподписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́кт

manželství: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

mír: uzavřít/podepsat mírзаключи́ть/подписа́ть мир

množina: otevřená/uzavřená množinaоткры́тое/за́мкнутое мно́жество

obchod: uzavřít obchod s kýmзаключи́ть сде́лку с кем

sázka: uzavřít sázkuзаключи́ть пари́

uzavření: uzavření státních hranicперекры́тие госуда́рственной грани́цы

uzavření: uzavření smlouvyзаключе́ние догово́ра

uzavření: uzavření sňatkuбракосочета́ние, заключе́ние бра́ка

uzavřít: uzavřít sázku/mírзаключи́ть пари́/мир

kruh: Kruh se uzavřel.Круг замкну́лся.

за́мкнутый: за́мкнутая цепьuzavřený obvod/okruh

замкну́ться: Круг замкну́лся.Kruh se uzavřel., Vše se vyjasnilo.

переми́рие: заключи́ть переми́риеuzavřít příměří

брак: вступи́ть в бракuzavřít sňatek, oženit se/vdát se

догово́р: заключи́ть догово́рuzavřít smlouvu

загс: зарегистри́роваться в за́гсеuzavřít občanský sňatek

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

заключи́ть: заключи́ть пари́ на чтоvsadit se o co, uzavřít sázku

замкну́ться: замкну́ться в себе́uzavřít se do sebe

пари́: заключи́ть пари́uzavřít sázku

регистра́ция: регистра́ция бра́ка(úřední) registrace sňatku, uzavření sňatku na úřadě

сде́лка: заключи́ть сде́лкуuzavřít obchod dohodu