Hlavní obsah

uzavřený

Vyskytuje se v

příměří: uzavřít/porušit příměříзаключи́ть/нару́шить переми́рие

se, si: uzavřít se do své ulityспря́таться в свою́ скорлупу́

uzavřít: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

zlomenina: otevřená/uzavřená zlomeninaоткры́тый/закры́тый перело́м

dohoda: uzavřít dohoduзаключи́ть догово́р

kontrakt: podepsat/uzavřít/zrušit kontraktподписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́кт

manželství: uzavřít manželstvíвступи́ть в брак

mír: uzavřít/podepsat mírзаключи́ть/подписа́ть мир

množina: otevřená/uzavřená množinaоткры́тое/за́мкнутое мно́жество

obchod: uzavřít obchod s kýmзаключи́ть сде́лку с кем

sázka: uzavřít sázkuзаключи́ть пари́

kruh: Kruh se uzavřel.Круг замкну́лся.

uzavřený: hermeticky uzavřenýгермети́чески закры́тый