Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) пра́выйpravá ruka/nohaпра́вая рука́/нога́pravé křídloпра́вое крыло́
  2. (pravicový) пра́вый
  3. (jaký má být, opravdový) настоя́щий, правди́выйpravé zlatoсаморо́дное зо́лотоpravá láskaнастоя́щая любо́вьtext. pravé hedvábíнатура́льный шёлк
  4. (jedině správný, náležitý) настоя́щий, и́стинныйpřijít v pravý okamžikприйти́ как раз во́время
  5. (jaký opravdu je, skutečný) и́стинный, настоя́щийv pravém smyslu slovaв по́лном смы́сле сло́ваpravý opak koho/čehoпо́лная противополо́жность кого/чего
  6. (úhel) прямо́йpravý úhelпрямо́й у́гол

Vyskytuje se v

hák: хук спра́ва/сле́ваpravý/levý hák

neštovice: натура́льная/чёрная о́спаmed. pravé neštovice

pravidlo: пра́вило пра́вой/ле́вой руки́fyz. pravidlo pravé/levé ruky

úhel: о́стрый/тупо́й/прямо́й у́голostrý/tupý/pravý úhel

z, ze: с пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ваz pravé/levé strany

zlato: чи́стое зо́лотоpravé/ryzí zlato

zlomek: (не)пра́вильная дробь(ne)pravý zlomek

žebro: и́стинные/ло́жные/свобо́дные рёбраanat. pravá/nepravá/volná žebra

brnět: У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.Brní mě pravá noha.

naštípnout: У него́ пра́вая лы́жа тре́снула.Naštípl pravou lyži.

poledne: ро́вно в по́лдень, в са́мый по́лденьv pravé poledne

síň: ле́вое/пра́вое предсе́рдиеlevá/pravá srdeční síň

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

srdce: У него́ есть се́рдце.Má srdce na pravém místě.

jméno: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

nazývat: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

pojmenovat: назва́ть ве́щи свои́ми имена́миpojmenovat věci pravými jmény

popadnout: пра́вильно подойти́ к де́луpopadnout co za pravý konec

tvář: показа́ть своё и́стинное лицо́ukázat svou pravou tvář

груздь: груздь настоя́щийryzec pravý

рука́: под горя́чую ру́ку попа́стьpřijít v nepravou chvíli

у́гол: прямо́й у́голpravý úhel

зае́хать: зае́хать в пра́вую полосу́zařadit se do pravého (jízdního) pruhu

зерни́стый: зерни́стая икра́pravý kaviár

по́лдень: ро́вно в по́лденьv pravé poledne

изве́стность: привести́ в изве́стностьobjasnit, vysvětlit, uvést na pravou míru co

назва́ть: назва́ть ве́щи свои́ми имена́миnazvat věci pravými jmény

свой: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

pravý: пра́вое крыло́pravé křídlo