Hlavní obsah

ни

Částice

  1. záporná částiceaniНи пи́кни!Ani muk!, Ani necekni!ни в ко́ем слу́чаеv žádném případě
  2. záporná částice sloužící k zesílení záporuaniчто ни год, то...rok co rok...са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnějšíво что бы то ни ста́лоza každou cenuотку́да ни возьми́сьkde se vzal, tu se vzal

Částice

  1. ни... ни ani...aniни ры́ба, ни мя́соani ryba - ani rak, nemastný - neslanýни свет, ни заря́před úsvitem, před svítánímни слу́ху, ни ду́ху от кого/чегоani vidu, ani slechu po kom/čem

Vyskytuje se v

верте́ть: ať děláš co děláš..., ať to vezmeš z kterékoliv stranyкак ни верти́

во́лос: ani za mák, ani co by se za nehet vešloни на во́лос

грамм: ani gram, ani ň, ani špetkuни гра́мма (нет) чего

гугу́: ani muk/slovo, mlčet jako hrobни гугу́

дух: (není) ani vidu, ani slechu po komни ду́ху, ни слу́ху о ком

жизнь: ani za nic, nikdy v životěни в жизнь

зги: tma jako v pytli, není vidět na krokни зги не ви́дно

йо́та: ani o píď, ani trochuни на йо́ту

как: v každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoliкак бы то ни бы́ло

ка́пелька: ani trošku, ani trochuни ка́пельки

копьё: ani halířни копья́

кочерга́: ani ryba, ani rakни богу́ све́чка ни чёрту кочерга́

лад: bez ladu a skladu, nemá to hlavu ani patuни скла́ду ни ла́ду нет в чём

несмотря́: bez ohledu na cokolivнесмотря́ ни на что

ни: ani...aniни... ни

нико́й: v žádném případě, za žádných podmínek, ani za nicни в ко́ем слу́чае

оди́н: nikdo, ani jedenни оди́н

отве́т: ticho po pěšiněни отве́та ни приве́та

о́тдых: nedopřát ani chvíli klidu komuни о́тдыху, ни сро́ку не дава́ть кому

отку́да: kde se vzal, tu se vzalотку́да ни возьми́сь

перо́: Zlom(te) vaz!Ни пу́ха, ни пера́!

покры́шка: vem tě čert, aby tě čert vzalни дна́ ни покры́шки кому

приве́т: není ani vidu ani slechu, slehla se zem po kom/čemни отве́та ни приве́та

пух: Hodně štěstí!, Zlom(te) vaz!Ни пу́ха ни пера́!

раз: nikdy, ani jednouни ра́зу

ры́ло: houby tomu kdo rozumíни уха́ ни ры́ла не смы́слит

с: z ničeho nic, z čista jasna, náhleни с того́ ни с сего́

свет: za nic na světěни за что на све́те

село́: nevhodně, nemístněни к селу́ ни к го́роду

слух: ani vidu, ani slechu o kom/čemни слу́ху ни ду́ху о ком/чём

слу́чай: v žádném případě, ani za nicни в ко́ем слу́чае

стать: za každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečněво что бы то ни ста́ло

стра́нно: i když je to (po)divné, paradoxněкак ни стра́нно

тпру: ani čehý ani hot, ani sem ani tamни тпру ни ну

фиг: ani ťuk/prd/hovnoни фига́

что: ani za nicни за что́

ша́ткий: jakž takž, ani dobře, ani špatně, jen aby se neřekloни ша́тко ни ва́лко

заря́: před svítánímни свет ни заря́

кой: v žádném případě, ani za nicни в ко́ем слу́чае

кро́шка: není ani trochaни кро́шки нет

крупи́нка: ani špetka, ani zrníčkoни крупи́нки нет

пропа́сть: zcela zbytečněни за гро́ш пропа́л

никто́: s nikýmни с кем

волк: Starého psa novým kouskům nenaučíš.Как во́лка ни корми́, всё в лес смо́трит.

за́яц: Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.

ки́нуть: ať děláš, co dělášкуда́ ни кинь

ме́сто: Ani hnout!Ни с ме́ста!

му́скул: nehnul ani brvouни оди́н му́скул не дро́гнул у кого

па́ва: Ani ryba, ani rak.Ни па́ва, ни воро́на.

поню́шка: pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.ни за поню́шку табаку́

про: pro nic za nicни за что́, ни про что́

ры́ба: neslané nemastné, ani ryba ani rakни ры́ба ни мя́со

сват: Nemám s ním nic společného., Je mi úplně cizí.Он мне ни сват, ни брат.

смы́слить: Rozumí tomu jako koza petrželi.Ни уха́ ни ры́ла не смы́слит.

существо́: Není vidět živé duše.Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.

тепло́: Je mi to teď úplně jedno.Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.

толкну́ть: být dutý, nic neumět ни в зуб толкну́ть

чёрт: naprosto nicни черта́

ani: ani mukни зву́ка/гугу́

бе: mlčet jak ryba, neříct ani ňни бе ни мe

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

daleko: široko dalekoкуда́ ни пойдёшь, повсю́ду

kapka: (už) ani kapku(бо́льше) ни ка́пли

lad: bez ladu a skladuни скла́ду, ни ла́ду

naprázdno: vyjít naprázdnoоста́ться ни при чём

nemastný: neslaný nemastný nevýraznýни ры́ба ни мя́со

nic: ani za nic (na světě)ни за что (на све́те)

obligo: hovor. být z obligaбыть ни при чём

posedět: Chvíli neposedí!Ни мину́ты не посиди́т споко́йно!, Весь как на иго́лках!

pro: pro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́, без причи́ны

případ: v žádném případěни в ко́ем слу́чае

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

široko: široko dalekoповсю́ду, везде́, куда́ ни пойдёшь

trakař: I kdyby trakaře padaly.Что́ бы ни случи́лось.

z, ze: z ničeho nicни с того́ ни с сего́

za: ani za nicни за что́

zanic: zanic na světěни за что́ на све́те

zbytečně: zcela zbytečněни за грош пропа́л

žádný: za žádnou cenuни за что (на све́те)

děkovat: Neřekl ani děkuji.Ни спаси́бо не сказа́л.

hnout: Nehnul ani brvou.Ни бро́вью не повёл.

hodit se: To se k ničemu nehodí.Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.

chvíle: ani na chvíliни на миг

jakýkoli: Ať je jakýkoli, stejně ho mám ráda.Како́в бы он ни́ был, всё равно́ его́ люблю́.

moct: Já za to nemůžu.Я тут ни при чём.

náhoda: Ani náhodou!Во́все нет!, Ни за что́!

platný: Není to nic platné.Э́то ни к чему́., Э́то бесполе́зно.

postoupit: Jednání nepostoupila ani o krok.Перегово́ры не продви́нулись вперёд ни на шаг.

rozumět: nerozumět ani slovoне понима́ть ни сло́ва

říct: neříct ani slovoни слова́ не вы́молвить

slovo: Nerozumím ani slovo.Я не понима́ю ни сло́ва.

stát se: Nikomu se nic nestalo.Ни с кем ничего́ не случи́лось.

váhat: Neváhal ani minutu.Не ме́длил ни мину́ты.

vkročit: Už tam nikdy nevkročím.Я туда́ бо́льше ни ного́й.

vypravit: Nevypravil ze sebe ani slovo.Он не вы́давил из себя́ ни сло́ва.

zlomek: ani zlomek pravdyни до́ли и́стины

zpět: ani tam, ani zpětни взад ни вперёд

cena: za žádnou cenuни за что́

hláska: Nevydal ani hlásku.Не изда́л ни зву́ка.

hovno: vědět hovnoни фи́га не знать, де́ло дрянь

chlup: ani o chlupни на йо́ту

chumelit (se): jako by se nechumeliloкак ни в чём не быва́ло, как бу́дто ничего́ не случи́лось

koruna: Nemám ani korunu.У меня́ нет ни копе́йки.

krev: Krve by se v něm nedořezal.У него́ ни крови́нки в лице́ (нет)., Он побледне́л как полотно́.

kupředu: Kupředu, zpátky ni krok!Вперёд, ни ша́гу наза́д!

milion: ani za milionни за что́, ни за каки́е де́ньги

nit: Nezůstala na něm nit suchá. promoklВесь до ни́тки промо́к., Не нём ни сухо́й ни́тки не остало́сь.

ocet: Houby s octem!Ни фига́!, Ничего́!

onak: Nemohu odpovědět ani tak, ani onak.Не могу́ отве́тить ни да, ни нет.

pěst: být jako pěst na okoни к селу́ ни к го́роду, ob. ни прише́й ни пристегни́

pěšina: Je ticho po pěšině. žádná odpověďНи отве́та, ни приве́та.

píď: neustoupit ani o píďне уступи́ть ни пя́ди

pokaždé: pokaždé když...когда́ бы ни...

pytel: tma jako v pytliтемно́, хоть глаз вы́коли, ни зги не ви́дно, темны́м-темно́

rak: ani ryba ani rakни ры́ба, ни мя́со, ни то, ни сё

ryba: Není ani ryba, ani rak.hovor. Он ни ры́ба, ни мя́со., Он ни то ни сё.

sem: ani sem, ani tam nikamни туда́, ни сюда́, ни взад, ни вперёд

slech: ani vidu ani slechuни слу́ху ни ду́ху

stud: Nemá kouska studu.Ни стыда́, ни со́вести нет у неё.

ticho: ticho po pěšiněтишь да гладь, ни отве́та, ни приве́та

vaz: Zlom(te) vaz!Жела́ю уда́чи!, Ни пу́ха, ни пера́!