Hlavní obsah

státní

Přídavné jméno

  1. (se státem související) госуда́рственныйstátní hraniceгосуда́рственная грани́цаstátní hymnaгосуда́рственный гимнstátní aparátгосаппара́т, госуда́рственный аппара́тstátní zřízeníгосстро́й, госуда́рственный строй
  2. (státem spravovaný) госуда́рственныйstátní bankaгосба́нк, госуда́рственный банкstátní podnikгоспредприя́тие, госуда́рственное предприя́тиеstátní podporaгоссубси́дия, госуда́рственная субси́дияstátní rozpočetгосбюдже́т, госуда́рственный бюдже́тstátní pokladnaфискstátní správaгосуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ниеstátní zaměstnanecгосуда́рственный слу́жащийstátní zkouškaгосэкза́мен, госуда́рственный экза́менmotor. státní poznávací značkaавтомоби́льный номерно́й знак, госуда́рственный регистрацио́нный знак, автоно́мер

Vyskytuje se v

návladní: státní návladníгосуда́рственный обвини́тель, прокуро́р

příslušnost: státní příslušnostobčanství гражда́нство

banka: státní bankaгосуда́рственный банк, госба́нк

byt: družstevní/státní bytкооперати́вная/госуда́рственная кварти́ра

dluhopis: státní dluhopisказначе́йское обяза́тельство

hymna: státní hymnaгосуда́рственный гимн

majetek: státní majetekгосуда́рственное иму́щество, госиму́щество

moc: státní mocгосуда́рственная власть

notář: státní notářгосуда́рственный нота́риус

občanství: získat státní občanstvíполучи́ть гражда́нство

podnik: státní/soukromý/rodinný podnikгосуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тие

poznávací: státní poznávací značkaгосуда́рственный регистрацио́нный знак

přebytek: fin. přebytek (státního) rozpočtuпрофици́т бюдже́та

převrat: státní/vojenský převratгосуда́рственный/вое́нный переворо́т

příslušník: státní příslušníkграждани́н

rozpočet: státní rozpočetгосуда́рственный бюдже́т, госбюдже́т

správa: státní správaгосуда́рственная администра́ция, госуда́рственное управле́ние

suverenita: státní suverenitaгосуда́рственный суверените́т

svátek: církevní/státní svátekцерко́вный/госуда́рственный пра́здник

tajemník: státní tajemníkгосуда́рственный секрета́рь, госсе́к

tajemství: obchodní/bankovní/státní tajemstvíкомме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йна

úředník: státní úředníkгосуда́рственный чино́вник

vlajka: státní vlajkaгосуда́рственный флаг

výstavba: bytová/družstevní/státní výstavbaжилищно́е/кооперати́вное/госуда́рственное строи́тельство

zástupce: státní zástupceпрокуро́р

zastupitelství: státní zastupitelstvíпрокурату́ра

zástupkyně: státní zástupkyně(же́нщина) прокуро́р

závěrečný: státní závěrečná zkouškaгосуда́рственный экза́мен

zkouška: státní zkouškaгосуда́рственный экза́мен, госэкза́мен

značka: státní poznávací značka autaавтомоби́льный номерно́й знак, автоно́мер

administrativa: státní administrativaгосуда́рственный аппара́т, о́рганы госуправле́ния

aparát: státní aparátгосуда́рственный аппара́т, госаппара́т

deficit: deficit státního rozpočtuдефици́т госуда́рственного бюдже́та

finance: veřejné/státní financeпубли́чные/госуда́рственные фина́нсы

hranice: státní hraniceгосуда́рственная грани́ца

katastr: státní pozemkový katastrгосуда́рственный земе́льный када́стр

monopol: státní monopolгосуда́рственная монопо́лия

občanství: osvědčení o státním občanstvíсвиде́тельство о гражда́нстве

příslušník: cizí státní příslušníkиностра́нец

příslušnost: dvojí státní příslušnostдвойно́е гражда́нство

příslušnost: osoba bez státní příslušnostiлицо́ без гражда́нства

přiznat: přiznat státní občanstvíпризна́ть гражда́нство

statek: státní statekгосхо́з

svrchovanost: symboly státní svrchovanostiси́мволы госуда́рственного суверените́та

škola: soukromá/státní/církevní školaча́стная/госуда́рственная/церко́вная шко́ла

televize: státní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televizeгосуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дение

úřad: státní úřadyгосуда́рственные о́рганы

uzavření: uzavření státních hranicперекры́тие госуда́рственной грани́цы

vyznamenání: vysoké státní vyznamenáníвысо́кая прави́тельственная награ́да

zakázka: státní zakázkaгосуда́рственный зака́з, госзака́з

zaměstnanec: státní zaměstnanecгосуда́рственный слу́жащий

znak: státní znakгосуда́рственный герб

žalobce: hlavní/státní/veřejný žalobceгла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тель

duma: Státní dumaГосуда́рственная ду́ма, Госду́ма

útrata: na státní útratyза госуда́рственный счёт

аппара́т: госуда́рственный аппара́тstátní aparát

банк: госуда́рственный банкstátní banka

бюдже́т: госуда́рственный бюдже́тstátní rozpočet

госуда́рственный: госуда́рственный стройstátní zřízení

грани́ца: госуда́рственная грани́цаstátní hranice

ду́ма: госуда́рственная ду́маstátní duma

заявле́ние: заявле́ние на получе́ние гражда́нстваžádost o udělení státního občanství

обвини́тель: госуда́рственный обвини́тельstátní žalobce

предприя́тие: госуда́рственное предприя́тиеstátní podnik

устро́йство: госуда́рственное устро́йствоstátní zřízení

флаг: госуда́рственный флагstátní vlajka

герб: госуда́рственный гербstátní znak

слу́жащий: госуда́рственные слу́жащиеstátní zaměstnanci

террито́рия: госуда́рственная террито́рияstátní území

хозя́йство: госуда́рственное хозя́йствоstátní statek