Hlavní obsah

stranou

Vyskytuje se v

politický: (полити́ческая) па́ртияpolitická strana

přivrácený: ви́димая сторона́ Луны́přivrácená strana Měsíce

smluvní: догова́ривающиеся сто́роныsmluvní strany

stát: стоя́ть в стороне́ чегоstát stranou čeho

světový: страна́ ми́раgeogr. světová strana

velký: сходи́ть по-большо́му/в туале́тjít na velkou (stranu)

z, ze: с пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ваz pravé/levé strany

členství: чле́нство в па́ртииčlenství ve straně

dohodnout se: Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.

malá: сходи́ть по ма́ленькомуjít na malou (stranu)

měsíc: оборо́тня сторона́ Луны́odvrácená strana Měsíce

následující: на сле́дующей страни́цеna následující straně

odrazit: отвести́ уда́рodrazit úder (stranou)

odvrácený: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana čeho

položit: отложи́тьpoložit stranou

prohlédnout: осмотре́ть кого/что со всех сторо́нprohlédnout koho/co ze všech stran

prohlížet (si): рассма́тривать и так и сякprohlížet si ze všech stran

pršet: Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.Kulky pršely ze všech stran.

přetáhnout: перетяну́ть на свою́ сто́ронуpřetáhnout na svou stranu

silný: си́льная па́ртияsilná politická strana

vyjádření: пи́сьменное объясне́ние сторо́нpísemné vyjádření stran

vystoupit: вы́йти из полити́ческой па́ртииvystoupit z politické strany

žert: Шу́тки в сто́рону.Žerty stranou.

stranou: Шу́тки в сто́рону!Žerty stranou!

оборо́тный: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana, stinná stránka čeho

свет: сто́роны све́таsvětové strany

ти́тульный: на ти́тульной страни́цеna titulní straně, z titulní strany článek

нару́жность: с нару́жностиzvnějšku, na vnější straně

отойти́: отойти́ в сторону́ustoupit stranou, uhnout

полоса́: пе́рвая полоса́titulní strana

я́вно: быть я́вно на стороне́ когоstát jasně na straně koho

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

strana: види́мая/обра́тная сторона́ Луны́astron. přivrácená/odvrácená strana Měsíce