Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) сторона́přední/zadní stranaпере́дняя/за́дняя сторона́astron. přivrácená/odvrácená strana Měsíceвиди́мая/обра́тная сторона́ Луны́
  2. (trojúhelníku ap.) сторона́geom. délka strany trojúhelníkuдлина́ стороны́ треуго́льника
  3. (boční, postranní část) сторона́, бок
  4. (část celku) сторона́mat. levá strana rovniceле́вая сторона́ уравне́ния
  5. (knihy) страни́ца
  6. (skryté místo) сторона́
  7. (směr) сторона́, направле́ниеna všechny stranyво все сто́роны, во всех направле́нияхze všech stranсо всех сторо́н
  8. (příbuzenská linie) сторона́
  9. (účastník jednání) сторона́žalující/žalovaná stranaистцо́вая/отве́тная сторона́
  10. (politická) па́ртияstrany politického středuцентри́стские па́ртииstrana zelenýchпа́ртия зелёныхkomunistická stranaкоммунисти́ческая па́ртияrepublikánská/demokratická stranaреспублика́нская/демократи́ческая па́ртия

Vyskytuje se v

politický: (полити́ческая) па́ртияpolitická strana

přivrácený: ви́димая сторона́ Луны́přivrácená strana Měsíce

smluvní: догова́ривающиеся сто́роныsmluvní strany

stát: стоя́ть в стороне́ чегоstát stranou čeho

světový: страна́ ми́раgeogr. světová strana

velký: сходи́ть по-большо́му/в туале́тjít na velkou (stranu)

z, ze: с пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ваz pravé/levé strany

členství: чле́нство в па́ртииčlenství ve straně

dohodnout se: Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.

malá: сходи́ть по ма́ленькомуjít na malou (stranu)

měsíc: оборо́тня сторона́ Луны́odvrácená strana Měsíce

následující: на сле́дующей страни́цеna následující straně

odrazit: отвести́ уда́рodrazit úder (stranou)

odvrácený: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana čeho

položit: отложи́тьpoložit stranou

prohlédnout: осмотре́ть кого/что со всех сторо́нprohlédnout koho/co ze všech stran

prohlížet (si): рассма́тривать и так и сякprohlížet si ze všech stran

pršet: Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.Kulky pršely ze všech stran.

přetáhnout: перетяну́ть на свою́ сто́ронуpřetáhnout na svou stranu

silný: си́льная па́ртияsilná politická strana

vyjádření: пи́сьменное объясне́ние сторо́нpísemné vyjádření stran

vystoupit: вы́йти из полити́ческой па́ртииvystoupit z politické strany

žert: Шу́тки в сто́рону.Žerty stranou.

stranou: Шу́тки в сто́рону!Žerty stranou!

оборо́тный: оборо́тная сторона́ чегоodvrácená strana, stinná stránka čeho

свет: сто́роны све́таsvětové strany

ти́тульный: на ти́тульной страни́цеna titulní straně, z titulní strany článek

нару́жность: с нару́жностиzvnějšku, na vnější straně

отойти́: отойти́ в сторону́ustoupit stranou, uhnout

полоса́: пе́рвая полоса́titulní strana

я́вно: быть я́вно на стороне́ когоstát jasně na straně koho

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

strana: види́мая/обра́тная сторона́ Луны́astron. přivrácená/odvrácená strana Měsíce