Hlavní obsah

velký, veliký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) большо́й, вели́кийJak jsi velký? vysokýКакого́ ты ро́ста?velká vodaбольша́я вода́Velká čínská zeďВели́кая Кита́йская стена́velké písmenoпрописна́я бу́кваjít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т
  2. (určitých rozměrů) большо́й (разме́ром)koberec velký dvacet metrůковёр длино́й в два́дцать ме́тровvelký jako coразме́ром с кого/что
  3. (nadměrný) большо́й, вели́кий
  4. (dospělý, odrostlý) взро́слый
  5. (početný, značný) большо́й, кру́пныйekon. prodej ve velkémопто́вая прода́жаvelká rodinaбольша́я семья́velké penízeбольши́е де́ньги
  6. (důležitý, významný) большо́й, значи́тельный
  7. (intenzívní) большо́й, вели́кий, интенси́вный
  8. (vlivný) ва́жный, вы́сший

Vyskytuje se v

čínský: Вели́кая кита́йская стена́Velká čínská zeď

království: Объединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндииSpojené království Velké Británie a Severního Irska

množství: большо́е коли́чествоvelké množství

pátek: Стра́стная пя́тницаnáb. Velký pátek

Petr: Пётр Вели́кийPetr Veliký

písmeno: прописна́я/строчна́я бу́кваvelké/malé písmeno

pivo: кру́жка пи́ва, пол-ли́тра пи́ваvelké pivo

potřeba: испражне́ниеvelká potřeba

půst: Вели́кий постVelký půst od Popeleční středy do Velikonoc

revoluce: Вели́кая францу́зская револю́цияVelká francouzská revoluce

ručička: больша́я/ма́лая стре́лкаvelká/malá ručička

stydký: ма́лые/больши́е половы́е гу́быmalé/velké stydké pysky

tercie: ма́лая/больша́я те́рцияmalá/velká tercie

třesk: Большо́й Взрывastron. velký třesk

v, ve: торгова́ть о́птомobchodovat ve velkém

válka: Вели́кая Оте́чественная война́hist. Velká vlastenecká válka

vápno: штрафна́я (пло́щадь)velké vápno pokutové území

velký: больша́я вода́velká voda

vlastenecký: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

voda: больша́я вода́velká voda

zeď: Вели́кая кита́йская стена́Velká čínská zeď

zvíře: ва́жная пти́ца, больша́я ши́шкаvelké zvíře prominent

dilema: Стою́ на распу́тье.Mám velké dilema.

dost: Он уже́ доста́точно взро́слый.Už je dost velký.

elektrospotřebič: кру́пная/ме́лкая бытова́я те́хникаvelké/malé elektrospotřebiče

nadělat: нажи́ть больши́е де́ньгиnadělat velké peníze

pocta: Э́то больша́я честь для меня́.Je to pro mě velká pocta.

podnikání: кру́пное предпринима́тельствоpodnikání ve velkém

porce: ма́лая/больша́я по́рцияmalá/velká porce

přikládat: придава́ть большо́е значе́ние чемуpřikládat čemu velký význam

působit: доставля́ть мно́го хло́потpůsobit velké starosti

sucho: Стои́т за́суха.Panuje velké sucho.

vliv: име́ть большо́е влия́ние/авторите́тmít velký vliv

výběr: большо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нтvelký výběr

význam: придава́ть большо́е значе́ние чемуpřikládat čemu velký význam

zanechat: оста́вить си́льное впечатле́ниеzanechat velký dojem

budoucnost: больши́е горизо́нты у кого, ждёт блестя́щее бу́дущее когоmá (před sebou) velkou budoucnost kdo

pravděpodobnost: по всей вероя́тностиs největší pravděpodobností

strach: У стра́ха глаза́ велики́.Strach má velké oči.

vážnost: быть в почёте у когоbýt ve veliké vážnosti u koho

бамбу́ковый: бамбу́ковый медве́дьpanda velká

боя́знь: боя́знь простра́нстваchorobný strach z velkého prostoru, agorafobie

бу́ква: прописна́я/стро́чная бу́кваvelké/malé písmeno

вели́кий: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka

величина́: величино́й с кого/чегоveliký jako kdo/co

головно́й: головно́й мозгvelký mozek

кита́йский: Кита́йская стена́Velká čínská zeď

оте́чественный: Вели́кая Оте́чественная война́Velká vlastenecká válka část 2. sv. války za účasti SSSR

предпринима́тельство: кру́пное предпринима́тельствоpodnikání ve velkém (rozsahu)

разме́р: разме́ром вvelký jako co

револю́ция: Вели́кая Октя́брьская Социалисти́ческая Револю́цияVelká říjnová socialistická revoluce

стриж: стриж белобрю́хийrorýs velký

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

вероя́тность: по все́й вероя́тностиs největší pravděpodobností

глаз: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

грясти́: Гряду́т вели́кие переме́ны.Blíží se velké změny.

диле́мма: стоя́ть пе́ред сло́жной диле́ммойmít velké dilema

кру́пно: Тебе́ кру́пно повезло́.Měl jsi velké štěstí.

кру́пный: кру́пные де́ньгиvelké peníze

оберну́ться: Э́то мо́жет оберну́ться больши́ми неприя́тностями.Z toho můžou být velké problémy.

прописно́й: прописна́я бу́кваvelké písmeno

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

тропи́ческий: тропи́ческая жара́tropické horko, přen. velké vedro

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

полёт: пти́ца высо́кого полётаvelké zvíře o vlivném člověku

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.