Hlavní obsah

stranou

Vyskytuje se v

politický: politická strana(полити́ческая) па́ртия

přivrácený: přivrácená strana Měsíceви́димая сторона́ Луны́

smluvní: smluvní stranyдогова́ривающиеся сто́роны

stát: stát stranou čehoстоя́ть в стороне́ чего

strana: mat. levá strana rovniceле́вая сторона́ уравне́ния

strana: žalující/žalovaná stranaистцо́вая/отве́тная сторона́

strana: strana zelenýchпа́ртия зелёных

strana: komunistická stranaкоммунисти́ческая па́ртия

světový: geogr. světová stranaстрана́ ми́ра

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

z, ze: z pravé/levé stranyс пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ва

členství: členství ve straněчле́нство в па́ртии

dohodnout se: Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.

malá: jít na malou (stranu)сходи́ть по ма́ленькому

měsíc: odvrácená strana Měsíceоборо́тная сторона́ Луны́

následující: na následující straněна сле́дующей страни́це

odrazit: odrazit úder (stranou)отвести́ уда́р

odvrácený: odvrácená strana čehoоборо́тная сторона́ чего

položit: položit stranouотложи́ть

prohlédnout: prohlédnout koho/co ze všech stranосмотре́ть кого/что со всех сторо́н

prohlížet (si): prohlížet si ze všech stranрассма́тривать и так и сяк

pršet: Kulky pršely ze všech stran.Пу́ли сы́пались со всех сторо́н.

přetáhnout: přetáhnout na svou stranuперетяну́ть на свою́ сто́рону

silný: silná politická stranaси́льная па́ртия

strana: přední/zadní stranaпере́дняя/за́дняя сторона́

strana: geom. délka strany trojúhelníkuдлина́ стороны́ треуго́льника

strana: na všechny stranyво все сто́роны, во всех направле́ниях

strana: ze všech stranсо всех сторо́н

strana: strany politického středuцентри́стские па́ртии

vyjádření: písemné vyjádření stranпи́сьменное объясне́ние сторо́н

vystoupit: vystoupit z politické stranyвы́йти из полити́ческой па́ртии

žert: Žerty stranou.Шу́тки в сто́рону.