Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) цена́, сто́имостьsnížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́нуdohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́ceny naftyце́ны на́ нефтьvelkoobchodní/maloobchodní cenaопто́вая/ро́зничная цена́nákupní/prodejní cenaзаку́почная/прода́жная цена́
  2. (význam, důležitost) значе́ние, це́нность, цена́Nemá to cenu.Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.stoupat u koho v ceněрасти́ в глаза́х у кого
  3. (odměna) пре́мия, призNobelova cenaНо́белевская пре́мия

Vyskytuje se v

kupní: kupní cenaпокупна́я цена́

kus: cena za kusцена́ за шту́ку

mír: Nobelova cena míruНо́белевская пре́мия ми́ра

nabídkový: ekon. nabídková cena prodávajícíhoцена́ продавца́

odhad: práv. odhad (ceny) nemovitostiоце́нка недви́жимости

odhadní: odhadní cenaоце́ночная сто́имость

pod, pode: prodávat pod cenouпродава́ть ни́же сто́имости

pohyb: pohyb cenдвиже́ние цен

pořizovací: pořizovací cenaпервонача́льная сто́имость, покупна́я цена́

spotřebitelský: index spotřebitelských cenи́ндекс потреби́тельских цен

srovnávač: srovnávač cen internetovýпрайс-агрега́тор, сайт сравне́ния цен

tržní: ekon. tržní cenaры́ночная цена́

třetinový: za třetinovou cenuза треть цены́

tvorba: tvorba cenобразова́ние цен, ценообразова́ние

útěcha: cena útěchyутеши́тельный приз

v, ve: stoupat v ceně u kohoрасти́ в чьих глаза́х

vyvolávací: vyvolávací cenaста́ртовая/нача́льная цена́

zmrazení: ekon. zmrazení cenзамора́живание цен

žádný: za žádnou cenuни за что (на све́те)

akční: akční cenaспециа́льная цена́

astronomický: astronomické cenyзао́блачные це́ны

bezkonkurenční: bezkonkurenční cenyце́ны вне конкуре́нции

ceník: ceny dle ceníkuце́ны по прайс-листу́

dohoda: cena dohodouцена́ по договорённости

dohodnout se: dohodnout se na ceněсогласи́ться о цене́

držitel: držitel cenyлауреа́т пре́мии

fakturovaný: fakturovaná cenaфакту́рная сто́имость

jít: Cena jde dolů.Цена́ па́дает.

katalogový: katalogová cenaцена́ по катало́гу

laureát: laureát Nobelovy cenyлауреа́т Но́белевской пре́мии

maloobchodní: maloobchodní cenyро́зничные це́ны

nadsazený: nadsazená cena/částkaзавы́шенная цена́/су́мма

nákupní: nákupní cenaзаку́почная цена́

nízký: nízká cenaни́зкая цена́

orientační: orientační cenaориенти́ровочная цена́

pád: pád cenпаде́ние цен

pohybovat se: Ceny se pohybují v rozmezí od... do...Це́ны коле́блются в диапазо́не от ... до ...

pokles: pokles cenпаде́ние/пониже́ние/сниже́ние цен

poloviční: za poloviční cenuза полцены́/полови́нную це́ну

prodat: prodat za polovinu cenyуступи́ть за полцены́

propadnout se: Ceny ropy se propadly.Це́ны на́ нефть пони́зились/провали́лись.

prudký: prudký růst cenре́зкий скачо́к цен

přičíst: přičíst k ceněдоба́вить к цене́

příznivý: za příznivou cenuза прия́тную це́ну

režijní: režijní cenaцена́ по себесто́имости

rozhodovat: Cena nerozhoduje.Цена́ - не вопро́с.

spadnout: Ceny spadly dolů.Це́ны упа́ли.

srazit: srazit cenuсбить/сба́вить це́ну

srazit: srazit deset procent z cenyски́нуть де́сять проце́нтов с цены́

subvencovaný: subvencované cenyсубсиди́рованные це́ны

určení: určení ceny zboží, pozemku ap.расце́нка

uvolnění: ekon. uvolnění cenлиберализа́ция цен

výherce: výherce cenyпобеди́тель при́за

výkupní: výkupní cenaвыкупна́я цена́

vyšší: vyšší cenaвы́сшая цена́

vzestup: vzestup cenподъём цен

vzrůst: vzrůst cenповыше́ние цен

zaváděcí: zaváděcí cenaпервонача́льная цена́

zdvojnásobit: zdvojnásobit cenuудво́ить це́ну

zlodějský: zlodějské cenyграби́тельские це́ны

stoupat: stoupat v ceně u kohoрасти́ в глаза́х кого

za: udělat za každou cenuсде́лать во что бы то ни ста́ло

зао́блачный: зао́блачные це́ныzávratné ceny

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

оце́ночный: оце́ночная сто́имостьodhadní cena

пре́мия: Но́белевская пре́мияNobelova cena

приз: переходя́щий призputovní cena

приз: утеши́тельный призcena útěchy

прода́жный: прода́жная цена́prodejní cena

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

цена́: опто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cena

цена́: заку́почная/прода́жная цена́nákupní/prodejní cena

цена́: догово́рная цена́smluvní cena

цена́: любо́й цено́йza každou cenu

возвы́сить: возвы́сить це́нуzvýšit cenu, zdražit

всплеск: всплеск ценprudký nárůst cen, cenový boom

дешёвый: дешёвые це́ныnízké ceny

договорённость: цена́ по договорённостиcena dohodou

значе́ние: Э́то не име́ет значе́ния.Nemá to cenu.

немы́слимый: немы́слимые це́ныnepředstavitelné ceny

объя́вленный: зара́нее объя́вленная цена́předem udaná cena

определи́ть: определи́ть це́нуurčit cenu

опто́вый: опто́вые це́ныvelkoobchodní ceny

повыше́ние: повыше́ние ценzvýšení cen, zdražení

прейскура́нт: це́ны по прейскура́нтуceny dle ceníku

разморо́зка: разморо́зка ценuvolnění cen

сба́вить: сба́вить це́нуzlevnit, snížit cenu

утеши́тельный: утеши́тельный призcena útěchy

цена́: по ни́зкой цене́za nízkou cenu