Hlavní obsah

цена́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 це́ну; це́ны, цен, це́нам

  1. cena, hodnotaопто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cenaзаку́почная/прода́жная цена́nákupní/prodejní cenaдогово́рная цена́smluvní cenaлюбо́й цено́йza každou cenu
  2. přen.cena, význam, důležitost

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 це́ну; це́ны, цен, це́нам

  1. в цене́ hovor.v kurzu, ceněný

Vyskytuje se v

взвинти́ть: vyhnat ceny (nahoru)взвинти́ть це́ны

кра́йний: minimální/maximální cenaкра́йняя цена́

наби́ть: zvednout cenuнаби́ть це́ну

спусти́ть: snížit cenuспусти́ть цену́

цена́: v kurzu, ceněnýв цене́

це́нный: cenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.це́нные бума́ги

завыше́ние: zdraženíзавыше́ние цен

зао́блачный: závratné cenyзао́блачные це́ны

недорого́й: za dobrou cenuза недорогу́ю це́ну

письмо́: cenné psaníце́нное письмо́

прода́жный: prodejní cenaпрода́жная цена́

ры́ночный: tržní cenaры́ночная сто́имость/цена́

соотноше́ние: cenová relace соотноше́ние цен

возвы́сить: zvýšit cenu, zdražitвозвы́сить це́ну

всплеск: prudký nárůst cen, cenový boomвсплеск цен

дешёвый: nízké cenyдешёвые це́ны

немы́слимый: nepředstavitelné cenyнемы́слимые це́ны

объя́вленный: předem udaná cenaзара́нее объя́вленная цена́

определи́ть: určit cenuопредели́ть це́ну

опто́вый: velkoobchodní cenyопто́вые це́ны

повыше́ние: zvýšení cen, zdraženíповыше́ние цен

прейскура́нт: ceny dle ceníkuце́ны по прейскура́нту

сба́вить: zlevnit, snížit cenuсба́вить це́ну

balík: cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

burza: burza cenných papírůби́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржа

cena: velkoobchodní/maloobchodní cenaопто́вая/ро́зничная цена́

cenný: ekon. cenné papíryце́нные бума́ги

cenový: cenová relaceсоотноше́ние цен

dopis: doporučený/cenný dopisзаказно́е/це́нное письмо́

hladina: cenová hladinaу́ровень цен

index: ekon. cenový indexи́ндекс цен

kupní: kupní cenaпокупна́я цена́

kus: cena za kusцена́ за шту́ку

nabídkový: ekon. nabídková cena prodávajícíhoцена́ продавца́

nezaplacení: k nezaplaceníна вес зо́лота кто/что, цены́ нет кому/чему

obchod: obchod s cennými papíryобраще́ние це́нных бума́г

obchodovatelný: ekon. obchodovatelné cenné papíryобраща́ющиеся це́нные бума́ги

pohyb: pohyb cenдвиже́ние цен

pořizovací: pořizovací cenaпервонача́льная сто́имость, покупна́я цена́

spotřebitelský: index spotřebitelských cenи́ндекс потреби́тельских цен

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

strop: ekon. cenový stropве́рхний преде́л/потоло́к цен

tržní: ekon. tržní cenaры́ночная цена́

tvorba: tvorba cenобразова́ние цен, ценообразова́ние

vyvolávací: vyvolávací cenaста́ртовая/нача́льная цена́

zmrazení: ekon. zmrazení cenзамора́живание цен

akční: akční cenaспециа́льная цена́

astronomický: astronomické cenyзао́блачные це́ны

bezkonkurenční: bezkonkurenční cenyце́ны вне конкуре́нции

ceník: ceny dle ceníkuце́ны по прайс-листу́

dohodnout se: dohodnout se na ceněсогласи́ться о цене́

emise: fin. emise cenných papírůвы́пуск це́нных бума́г

hodnotný: hodnotný darце́нный пода́рок

katalogový: katalogová cenaцена́ по катало́гу

kotovaný: kotované cenné papíryкоти́руемые це́нные бума́ги

liberalizace: ekon. cenová liberalizaceлиберализа́ция цен

maloobchodní: maloobchodní cenyро́зничные це́ны

nadsazený: nadsazená cena/částkaзавы́шенная цена́/су́мма

nákupní: nákupní cenaзаку́почная цена́

nízký: nízká cenaни́зкая цена́

orientační: orientační cenaориенти́ровочная цена́

pohybovat se: Ceny se pohybují v rozmezí od... do...Це́ны коле́блются в диапазо́не от ... до ...

pokles: pokles cenпаде́ние/пониже́ние/сниже́ние цен

бума́га: cenné papíryце́нные бума́ги

poloviční: za poloviční cenuза полцены́/полови́нную це́ну

propadnout se: Ceny ropy se propadly.Це́ны на́ нефть пони́зились/провали́лись.

prudký: prudký růst cenре́зкий скачо́к цен

přičíst: přičíst k ceněдоба́вить к цене́

příznivý: za příznivou cenuза прия́тную це́ну

režijní: režijní cenaцена́ по себесто́имости

rozhodovat: Cena nerozhoduje.Цена́ - не вопро́с.

spadnout: Ceny spadly dolů.Це́ны упа́ли.

srazit: srazit cenuсбить/сба́вить це́ну

subvencovaný: subvencované cenyсубсиди́рованные це́ны

úschova: ekon. úschova cenných papírůхране́ние це́нных бума́г

výkupní: výkupní cenaвыкупна́я цена́

vyšší: vyšší cenaвы́сшая цена́

vzestup: vzestup cenподъём цен

vzrůst: vzrůst cenповыше́ние цен

zásilka: cenná poštovní zásilkaце́нное почто́вое отправле́ние

zaváděcí: zaváděcí cenaпервонача́льная цена́

zdvojnásobit: zdvojnásobit cenuудво́ить це́ну

zlodějský: zlodějské cenyграби́тельские це́ны