Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) идти́, шага́ть, дви́гатьсяKam jdeš?Куда́ ты идёшь?jít pěšky/pomaluидти́ пешко́м/ме́дленноPojďte se mnou.Пойдёмте со мно́й.Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.jít na vzduchидти́ на у́лицуjít po schodech nahoruподня́ться по ле́стницеjít krokemшага́тьjít naprotiидти́ навстре́чу
 2. (odcházet) идти́, тро́нуться, дви́нутьсяjít venидти́ на у́лицуJe čas jít domů.Пора́ идти́ домо́й.
 3. (za nějakým účelem) идти́, напра́витьсяjít do školkyидти́ в де́тский садjít na návštěvuидти́ в го́сти
 4. (vyzvednout něco ap.) сбе́гать, идти́ за кем/чемjít pro lékaře/pivoсбе́гать за до́ктором/пи́вом
 5. (na ryby ap.) пойти́, идти́jít na houbyпойти́ за гриба́миjít na rybyидти́ на рыба́лку
 6. (pohybovat se - o věcech) идти́, тро́гаться, сдвига́ться
 7. (vyvíjet se, postupovat) идти́, дви́гаться, развива́тьсяCena jde dolů.Цена́ па́дает.
 8. (začínat, přicházet) идти́, начина́ть, приближа́тьсяJde na mě spaní.Меня́ кло́нит ко сну.
 9. (na školu ap.) идти́, уйти́jít na právaпоступи́ть на юрфа́кjít do důchoduуйти́ на пе́нсию
 10. hovor.(fungovat) идти́, рабо́тать, быть в примене́нииHodinky jdou přesně.Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.Nejde elektřina.Нет электри́чества.
 11. (dařit se) обстоя́ть, идти́Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?Zboží jde na odbyt.Това́р име́ет хоро́ший сбыт.
 12. (hodit se) идти́, подходи́ть, ла́диться
 13. (být možný) идти́, пойти́Tak to dál nepůjde.Так э́то да́льше не пойдёт.
 14. (o život ap.) каса́тьсяŠlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.Oč jde?В чём де́ло?pokud jde o koho/coчто каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чего
 15. (usilovat) идти́, де́йствовать, стреми́ться
 16. (plynout) идти́, проходи́ть, протека́ть
 17. (časově se blížit) наступа́ть, идти́, близи́ться
 18. jdi, jděte hovor.(vyj. odmítání ap.) иди́, иди́те

Vyskytuje se v

duh: jít k duhukomu идти́ впрок кому

kutě: jít na kutěидти́ на бокову́ю, завали́ться спать

mateřský: jít na mateřskouуйти́ в декре́т

najisto: jít najisto do čeho bez rizikaидти́ наверняка́

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

nerv: hovor. jít/lézt komu na nervyде́йствовать на не́рвы кому

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odvod: jít k odvoduпризыва́ться

prdel: Jdi do prdele!Пошёл в жо́пу!, Пошёл на́ хуй!, Да пошёл ты!, Отцепи́сь!

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

s, se: jít s módou oblékat se moderněодева́ться по нове́йшей мо́де

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

zpověď: jít ke zpovědiидти́ на и́споведь

blíže: Pojď blíž.Подойди́ бли́же.

celkem: Jde to celkem dobře.Дела́ иду́т непло́хо.

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čich: jít po čichuуга́дывать чутьём

čundr: jít na čundrидти́ в похо́д

dál: Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!

dál: Takhle už to dál nejde.Так да́льше де́ло не пойдёт.

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

doktor: jít k doktoroviидти́ к врачу́

domů: Je čas jít domů.Уже́ пора́ идти́ домо́й.

dračka: Zboží jde na dračku.Това́р идёт нарасхва́т.

družička: jít za družičku na svatbuбыть подру́жкой

dřep: jít do dřepuприсе́сть на ко́рточки

důchod: jít do důchoduидти́ на пе́нсию

elektrika: Nejde elektrika.Нет электри́чества.

elektřina: Nejde elektřina.Нет электри́чества.

interrupce: jít na interrupciсде́лать або́рт

kam: jdou, kam chtějí.Пусть иду́т куда́ хотя́т.

karanténa: jít do karantényотпра́виться в каранти́н

kdyby: Kdybych to věděl, nešel bych.Е́сли бы знал, я бы не пошёл.

kino: jít do kinaпойти́ в кино́

kosmetika: jít na kosmetikuидти́ в сало́н (красоты́)

lékař: jít k lékařiидти́ к врачу́

malá: jít na malou (stranu)сходи́ть по ма́ленькому

mejdan: jít na mejdanпойти́ на вечери́нку

mizerně: Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

móda: jít s módouидти́ в но́гу с мо́дой

muset: Musím jít na záchod.Мне ну́жно в туале́т.

muset: Musím jít domů.Я до́лжен/Мне на́до идти́ домо́й.

načase: Je načase jít domů.Уже́ пора́ домо́й.

nakoupit: Jdu nakoupit.Я иду́ за поку́пками.

nákup: jít na nákupидти́ за поку́пками

nakupovat: jít nakupovatидти́ за поку́пками

napřed: Hodinky jdou napřed. předcházejí seЧасы́ впереди́.

napřed: Jděte napřed.Иди́те впереди́.

návštěva: jít na návštěvuидти́ в го́сти

nemocnice: jít do nemocniceлечь в больни́цу

oběd: jít na obědидти́ обе́дать, идти́ на обе́д

oční: Jdu na oční.Я к окули́сту.

oklika: jít oklikouидти́ око́льным путём, идти́ в обхо́д

on, ona, ono: Šla tam bez něho.Она́ пошла́ туда́ без него́.

operace: jít na operaciпройти́ опера́цию

pivo: jít na pivoидти́ пить пи́во

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Что каса́ется меня́, то я согла́сен.

pošta: jít na poštuидти́ на по́чту

pozdě: Jdeš pozdě.Ты опозда́л.

pozdě: Omlouvám se, že jdu pozdě.Извини́те за опозда́ние.

pro: jít pro lékařeидти́ за врачо́м

procházka: jít na procházkuидти́ гуля́ть

promluvit: Pojďme si promluvit.Дава́й поговори́м.

přímo: Jděte přímo.Иди́те пря́мо/напрями́к.

rád: Jdi raději domů.Иди́ лу́чше домо́й.

rande: jít na rande s kýmидти́ на свида́ние с кем

rentgen: jít na rentgenпойти́ на рентге́н

rovně: Jděte pořád rovně.Иди́те всё вре́мя пря́мо.

rybařit: jít rybařitпое́хать на рыба́лку

spaní: Jde na mě spaní.Меня́ кло́нит ко сну.

spát: jít spátлечь, ложи́ться (спать)

stopa: jít po stopách koho/čehoидти́ по следа́м кого/чего

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Иди́ по свои́м дела́м.

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.

špatný: jít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́

špička: jít po špičkáchидти́ на цы́почках

takto: Takto to dál nejde.Так да́льше не пойдёт.

vycházka: jít na vycházkuидти́ на прогу́лку

vyšetření: jít do nemocnice na vyšetřeníлечь в больни́цу на обсле́дование

záchod: jít na záchodидти́ в туале́т

zoo: jít do zooидти́ в зоопа́рк

ale: Ale jdi!Да что́ ты!

bodnout se: Jdi se bodnout.Пошёл ты.

cíl: jít za svým cílemидти́ к свое́й це́ли

deset: Jde to od desíti k pěti.Дела́ иду́т из рук вон пло́хо/всё ху́же и ху́же.

dovnitř: Pojďte dovnitř.Войди́те., Заходи́те вовну́трь.

drátek: Jde to jako na drátkách.Всё идёт как по ма́слу.

hajzl: Jdi do hajzlu!Пошёл на́ хуй!