Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) идти́, шага́ть, дви́гатьсяKam jdeš?Куда́ ты идёшь?jít pěšky/pomaluидти́ пешко́м/ме́дленноPojďte se mnou.Пойдёмте со мно́й.Pojď(te) dál.Проходи́(те), пожа́луйста.jít na vzduchидти́ на у́лицуjít krokemшага́тьjít naprotiидти́ навстре́чу
 2. (odcházet) идти́, тро́нуться, дви́нутьсяjít venидти́ на у́лицуJe čas jít domů.Пора́ идти́ домо́й.
 3. (za nějakým účelem) идти́, напра́витьсяjít do školkyидти́ в де́тский садjít na návštěvuидти́ в го́сти
 4. (vyzvednout něco ap.) сбе́гать, идти́ за кем/чемjít pro lékaře/pivoсбе́гать за до́ктором/пи́вом
 5. (na ryby ap.) пойти́, идти́jít na houbyпойти́ за гриба́миjít na rybyидти́ на рыба́лку
 6. (pohybovat se - o věcech) идти́, тро́гаться, сдвига́ться
 7. (vyvíjet se, postupovat) идти́, дви́гаться, развива́тьсяJde na mě spaní.Меня́ кло́нит ко сну.
 8. (na školu ap.) идти́, уйти́jít na právaпоступи́ть на юрфа́кjít do důchoduуйти́ на пе́нсию
 9. hovor.(fungovat) идти́, рабо́тать, быть в примене́нииHodinky jdou přesně.Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.Nejde elektřina.Нет электри́чества.
 10. (dařit se) обстоя́ть, идти́Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?Zboží jde na odbyt.Това́р име́ет хоро́ший сбыт.
 11. (hodit se) идти́, подходи́ть, ла́диться
 12. (být možný) идти́, пойти́
 13. (o život ap.) каса́тьсяŠlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.Oč jde?В чём де́ло?pokud jde o koho/coчто каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чего

Vyskytuje se v

jít: pokud jde o koho/coчто каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чего

kutě: jít na kutěидти́ на бокову́ю, завали́ться спать

mateřský: jít na mateřskouуйти́ в декре́т

najisto: jít najisto do čeho bez rizikaидти́ наверняка́

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

nerv: hovor. jít/lézt komu na nervyде́йствовать на не́рвы кому

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odvod: jít k odvoduпризыва́ться, явля́ться в призывну́ю коми́ссию

prdel: Jdi do prdele!Пошёл в жо́пу!, Пошёл на́ хуй!, Да пошёл ты!, Отцепи́сь!

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

zpověď: jít ke zpovědiидти́ на и́споведь

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čich: jít po čichuуга́дывать чутьём

čundr: jít na čundrидти́ в похо́д

dál: Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

družička: jít za družičku na svatbuбыть подру́жкой

dřep: jít do dřepuприсе́сть на ко́рточки

důchod: jít do důchoduидти́ на пе́нсию

elektrika: Nejde elektrika.Нет электри́чества.

elektřina: Nejde elektřina.Нет электри́чества.

interrupce: jít na interrupciсде́лать або́рт

kino: jít do kinaпойти́ в кино́

kosmetika: jít na kosmetikuидти́ в сало́н (красоты́)

lékař: jít k lékařiидти́ к врачу́

malá: jít na malou (stranu)сходи́ть по ма́ленькому

mejdan: jít na mejdanпойти́ на вечери́нку

mizerně: Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

móda: jít s módouидти́ в но́гу с мо́дой

muset: Musím jít na záchod.Мне ну́жно в туале́т.

načase: Je načase jít domů.Уже́ пора́ домо́й.

nakoupit: Jdu nakoupit.Я иду́ за поку́пками.

nákup: jít na nákupидти́ за поку́пками

nakupovat: jít nakupovatидти́ за поку́пками

napřed: Hodinky jdou napřed. předcházejí seЧасы́ впереди́.

návštěva: jít na návštěvuидти́ в го́сти

nemocnice: jít do nemocniceлечь в больни́цу

oběd: jít na obědидти́ обе́дать, идти́ на обе́д

oční: Jdu na oční.Я к окули́сту.

on, ona, ono: Šla tam bez něho.Она́ пошла́ туда́ без него́.

pivo: jít na pivoидти́ пить пи́во

pošta: jít na poštuидти́ на по́чту

pro: jít pro lékařeидти́ за врачо́м

procházka: jít na procházkuидти́ гуля́ть

promluvit: Pojďme si promluvit.Дава́й поговори́м.

přímo: Jděte přímo.Иди́те пря́мо/напрями́к.

rád: Jdi raději domů.Иди́ лу́чше домо́й.

rande: jít na rande s kýmидти́ на свида́ние с кем

rentgen: jít na rentgenпойти́ на рентге́н

rovně: Jděte pořád rovně.Иди́те всё вре́мя пря́мо.

rybařit: jít rybařitпое́хать на рыба́лку

spát: jít spátлечь, ложи́ться (спать)

stopa: jít po stopách koho/čehoидти́ по следа́м кого/чего

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Иди́ по свои́м де́лам.

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.

špatný: jít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́

špička: jít po špičkáchидти́ на цы́почках

vycházka: jít na vycházkuидти́ на прогу́лку

záchod: jít na záchodидти́ в туале́т

zoo: jít do zooидти́ в зоопа́рк

ale: Ale jdi!Да что́ ты!

bodnout se: Jdi se bodnout.Пошёл ты.

cíl: jít za svým cílemидти́ к свое́й це́ли

deset: Jde to od desíti k pěti.Дела́ иду́т из рук вон пло́хо/всё ху́же и ху́же.

dovnitř: Pojďte dovnitř.Войди́те., Заходи́те вовну́трь.

drátek: Jde to jako na drátkách.Всё идёт как по ма́слу.

hajzl: Jdi do hajzlu!Пошёл на́ хуй!

hlava: Jde mi z toho hlava kolem.У меня́ голова́ идёт кру́гом.

chytře: Jde na to chytře.Он с у́мом подхо́дит к де́лу.

kolem: Jde mi z toho všeho hlava kolem.От всего́ э́того голова́ идёт кру́гом.

duh: jít k duhukomu идти́ впрок/на по́льзу кому

больни́ца: jít do nemocniceлечь в больни́цу

вене́ц: jít k oltáři, oženit se, vdát seпойти́ под вене́ц с кем

о́чередь: co se mě týče, pokud jde o měв свою́ о́чередь

пере́ть: jít po svýchпере́ть на свои́х двои́х

пойти́: Jdeme!Пошли́!

шага́ть: jít vstříc komu/čemuшага́ть навстре́чу кому/чему

а: Půjdeme se projít, co?Пойдём гуля́ть, а?

вообще́: Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.

вот: A o to jde.Во́т в чём вопро́с.

впада́ть: jít do extrémůвпада́ть в кра́йности

всё: No nic, jdu domů.Всё, я домо́й.

гость: jít na návštěvuидти́ в го́сти

дви́гаться: přen. jít vpředдви́гаться вперёд

дно: jít ke dnu, přen. hynoutидти́ ко дну

доло́й: Táhni/Jdi mi z očí!Уйди́ с глаз доло́й!

за: Pojďte za mnou.Иди́те за мно́й.

заходи́ть: Letadlo jde na přistání.Самолёт захо́дит на поса́дку.

идти́: jít pěškyидти́ пешко́м

куда́: Kam jdeš?Куда́ ты идёшь?

лень: Nechce se mi jít.Мне лень идти́.

на: jít do práceидти́ на рабо́ту

нет: Jdeš nebo ne?Идёшь и́ли нет?

обра́тный: jít obráceným směremидти́ в обра́тном направле́нии

обсле́дование: jít do nemocnice na vyšetřeníлечь в больни́цу на обсле́дование

обходно́й: dělat co oklikou, jít na koho/co oklikouде́йствовать обхо́дным путём

поднима́ться: jít po schodech (nahoru), stoupat po schodechподнима́ться по ле́стнице

пора́: Musím jít.Мне пора́.

пря́мо: Jděte rovně.Иди́те пря́мо.

пусть: Ať (si) jde!Пусть идёт!

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

речь: Jde o..., Jedná se o...Речь идёт о(б)...

ряд: jít v řadáchидти́ ряда́ми

спать: jít spátложи́ться спать

спрос: jít na odbyt, těšit se velkému zájmuпо́льзоваться больши́м спро́сом

ту́го: Jde to ztuha., Nedaří se.Де́ло дви́жется ту́го.

фи́шка: A o to jde.Вот в чём фи́шка!

чего́: Nač tam půjdu?Чего́ я туда́ пойду́?

э́кспорт: jít na export, vyvážet se o zboží ap.идти́ на э́кспорт

гора́: zhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap. идти́ по́д гору

кра́йность: jít z extrému do extrémuброса́ться от одно́й кра́йности к друго́й

ле́ший: Jdi k čertu!Иди́ ты к ле́шему!

о́бух: jít na jistou smrtпод о́бух идти́

пи́саный: Všechno jde jako po másle.Всё идёт как по пи́саному.

продолжа́ться: Život jde dál.Жизнь продолжа́ется.

проторённый: jít vyšlapanou cestičkouидти́ проторённой доро́жкой

са́жа: Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.Дела́ как са́жа бела́.

сво́йство: Jde o velmi delikátní záležitost.Э́то де́ло делика́тного сво́йства.

скве́рно: Nestojí to za nic., Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

смека́ть: Chápeš, o co jde?Смека́ешь, в чём де́ло?

тече́ние: jít proti prouduидти́ про́тив тече́ния

трепа́ть: rozčilovat, jít na nervy, drásat nervyтрепа́ть не́рвы

тропа́: jít vlastní cestou v životě ap.идти́ свое́й тропо́й

труп: jít přes mrtvolyшага́ть по тру́пам