Hlavní obsah

цена́

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 це́ну; це́ны, цен, це́нам

  1. cena, hodnotaпо ни́зкой цене́za nízkou cenuопто́вая/ро́зничная цена́velkoobchodní/maloobchodní cenaзаку́почная/прода́жная цена́nákupní/prodejní cenaдогово́рная цена́smluvní cenaлюбо́й цено́йza každou cenu
  2. přen.cena, význam, důležitost

Podstatné jméno, rod ženský-ы́, 4 це́ну; це́ны, цен, це́нам

  1. в цене́ hovor.v kurzu, ceněný

Vyskytuje se v

бума́га: це́нные бума́гиcenné papíry

взвинти́ть: взвинти́ть це́ныvyhnat ceny (nahoru)

кра́йний: кра́йняя цена́minimální/maximální cena

наби́ть: наби́ть це́нуzvednout cenu

спусти́ть: спусти́ть цену́snížit cenu

це́нный: це́нные бума́гиcenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.

завыше́ние: завыше́ние ценzdražení

зао́блачный: зао́блачные це́ныzávratné ceny

недорого́й: за недорогу́ю це́нуza dobrou cenu

письмо́: це́нное письмо́cenné psaní

прода́жный: прода́жная цена́prodejní cena

ры́ночный: ры́ночная сто́имость/цена́tržní cena

соотноше́ние: соотноше́ние ценcenová relace

возвы́сить: возвы́сить це́нуzvýšit cenu, zdražit

всплеск: всплеск ценprudký nárůst cen, cenový boom

дешёвый: дешёвые це́ныnízké ceny

договорённость: цена́ по договорённостиcena dohodou

немы́слимый: немы́слимые це́ныnepředstavitelné ceny

объя́вленный: зара́нее объя́вленная цена́předem udaná cena

определи́ть: определи́ть це́нуurčit cenu

опто́вый: опто́вые це́ныvelkoobchodní ceny

повыше́ние: повыше́ние ценzvýšení cen, zdražení

прейскура́нт: це́ны по прейскура́нтуceny dle ceníku

разморо́зка: разморо́зка ценuvolnění cen

сба́вить: сба́вить це́нуzlevnit, snížit cenu

це́нный: це́нное почто́вое отправле́ниеcenná poštovní zásilka

balík: cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

burza: burza cenných papírůби́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржа

cena: velkoobchodní/maloobchodní cenaопто́вая/ро́зничная цена́

cena: nákupní/prodejní cenaзаку́почная/прода́жная цена́

cenný: ekon. cenné papíryце́нные бума́ги

cenný: pošt. cenné psaníце́нное письмо́

cenný: pošt. cenný balíkце́нная посы́лка, посы́лка с объя́вленной це́нностью

cenový: cenová politikaполи́тика цен

cenový: cenová nabídkaцена́ предложе́ния

cenový: cenový rozdílра́зница/разли́чие в це́нах, це́новая ра́зница

dopis: doporučený/cenný dopisзаказно́е/це́нное письмо́

hladina: cenová hladinaу́ровень цен

index: ekon. cenový indexи́ндекс цен

kupní: kupní cenaпокупна́я цена́

kus: cena za kusцена́ за шту́ку

nabídkový: ekon. nabídková cena prodávajícíhoцена́ продавца́

nezaplacení: k nezaplaceníна вес зо́лота кто/что, цены́ нет кому/чему

obchod: obchod s cennými papíryобраще́ние це́нных бума́г

obchodovatelný: ekon. obchodovatelné cenné papíryобраща́ющиеся це́нные бума́ги

pohyb: pohyb cenдвиже́ние цен

pořizovací: pořizovací cenaпервонача́льная сто́имость, покупна́я цена́

spotřebitelský: index spotřebitelských cenи́ндекс потреби́тельских цен

srovnávač: srovnávač cen internetovýпрайс-агрега́тор, сайт сравне́ния цен

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

strop: ekon. cenový stropценово́й преде́л, потоло́к цен

tržní: ekon. tržní cenaры́ночная цена́

třetinový: za třetinovou cenuза треть цены́

tvorba: tvorba cenобразова́ние цен, ценообразова́ние

vyvolávací: vyvolávací cenaста́ртовая/нача́льная цена́

zmrazení: ekon. zmrazení cenзамора́живание цен

akční: akční cenaспециа́льная цена́

astronomický: astronomické cenyзао́блачные це́ны

bezkonkurenční: bezkonkurenční cenyце́ны вне конкуре́нции

cena: snížit/zvýšit cenuпони́зить/повы́сить це́ну

cena: dohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́

cena: ceny naftyце́ны на́ нефть

ceník: ceny dle ceníkuце́ны по прайс-листу́

dohoda: cena dohodouцена́ по договорённости

dohodnout se: dohodnout se na ceněсогласи́ться о цене́

emise: fin. emise cenných papírůвы́пуск це́нных бума́г

hodnotný: hodnotný darце́нный пода́рок

jít: Cena jde dolů.Цена́ па́дает.

katalogový: katalogová cenaцена́ по катало́гу

kotovaný: kotované cenné papíryкоти́руемые це́нные бума́ги

liberalizace: ekon. cenová liberalizaceлиберализа́ция цен

maloobchodní: maloobchodní cenyро́зничные це́ны

nadsazený: nadsazená cena/částkaзавы́шенная цена́/су́мма

nákupní: nákupní cenaзаку́почная цена́

nízký: nízká cenaни́зкая цена́

orientační: orientační cenaориенти́ровочная цена́

pád: pád cenпаде́ние цен

pohybovat se: Ceny se pohybují v rozmezí od... do...Це́ны коле́блются в диапазо́не от ... до ...

цена́: в цене́v kurzu, ceněný