Hlavní obsah

быть

Nedokonavé sloveso1 и 2 л. не употр. есть, суть; будь; был, была́, бы́ло; не́ был, не была́, не́ было, не́ были; бу́ду, бу́дешь; бы́вший; бу́дучи

  1. být, existovatНе мо́жет быть.To není možné.быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.
  2. být, stát se, nacházet se ve stavu ap.
  3. být (přítomen), nacházet se na místě

Nedokonavé sloveso1 и 2 л. не употр. есть, суть; будь; был, была́, бы́ло; не́ был, не была́, не́ было, не́ были; бу́ду, бу́дешь; бы́вший; бу́дучи

  1. будь что бу́дет hovor.buď jak buď, se stane co se stane

Vyskytuje se v

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

бу́дто: бу́дто быjako

будь: бу́дь тоať již

ви́дный: там ви́дно бу́детpak se uvidí, pak se ukáže

вот: вот быkéž by, kdyby tak

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

высота́: быть на высоте́být na úrovni

грусть: (быть) в грустя́х кто(být) smutný, (mít) smutek

давно́: Давно́ бы так!No konečně!

добро́: добро́ бы (б)kdyby (aspoň), ale

до́брый: бу́дьте добры́buďte (tak) laskav, prosím vás

до́лжен: должно́ бытьzřejmě, pravděpodobně, patrně

друг: будь дру́гомbuď tak hodný, buď kamarád

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

дух: быть в ду́хе/не в ду́хеmít dobrou/špatnou náladu

е́сли: е́сли быkéž by, kdyby, pokud by

есть: есть глаза́ми когоhltat očima, pozorovat koho/co

есть: есть до отва́лаpřecpávat se

ещё: ещё быještě (to) tak, aby...

забо́та: Не́ было забо́ты!Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!

забо́та: Мне бы ва́ши забо́ты.Vaše starosti na mou hlavu.

замеча́ние: на замеча́нии быть у когоmít (špatnou) pověst u koho

знать: бу́дешь знатьzapíšeš si to za uši

как: как бу́дто (бы)jakoby, jako kdyby

как: как бы то ни бы́лоv každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoli

как: как бы неaby (ne)

курс: (быть) в ку́рсе чего(být) v obraze, mít přehled

меша́ть: не меша́ло быneškodilo by, nevadilo by

мочь: мо́жет бытьmožná, pravděpodobně, snad

на́до: на́до бытьzřejmě, podle všeho, patrně

настрое́ние: быть не в настрое́нии ктоnemít náladu na koho/co

неду́рно: неду́рно быneškodilo by, nevadilo by, hodilo by se

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

неплохо́й: непло́хо быneškodilo by, bodlo by, nebylo by marné

непова́дно: чтоб непова́дно бы́лоjako ponaučení, aby se to už neopakovalo

нрав: быть кому по нра́вуbýt komu po chuti, líbit se komu

отлёт: быть на отлётеbýt na odchodu

о́чень: о́чень мо́жет бытьje velmi dobře možné, je velmi pravděpodobné

плохо́й: не будь плохnebuď hloupý

побегу́шки: быть на побегу́шках у когоdělat poskoka komu

почему́: Почему́ (бы и) нет?(A) proč (by) ne?

прете́нзия: быть в прете́нзии на когоmít co proti komu, zazlívat co komu

приме́та: на приме́те бытьpřipadat v úvahu, být na mysli

себя́: быть сами́м собо́йbýt sám sebou

сло́вно: сло́вно быjakoby

состоя́ние: (быть) в состоя́нииbýt schopen čeho, být s to co udělat

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

суть: не суть ва́жно(to) není důležité, (to) nevadí

так: так и естьtak jest, už je to tak

тако́в: и был тако́вa byl pryč, a zmizel

ты: быть на ты с кемtykat si s kým

уве́ренный: бу́дьте уве́реныbuďte si jist(i)

хотя́: хотя́ бы(kdyby) aspoň, alespoň, přinejmenším

худо́й: не ху́до быneškodilo by

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

что: что б(ы)kéž by

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

неуве́ренный: быть неуве́ренный во чтоnebýt si jistý čím

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

бы: Покра́пал бы до́ждичек!Kdyby zapršelo!

бы: Поти́ше бы!Klid, prosím!

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

вольно́: Вольно́ ему́ бы́ло?Měl to zapotřebí?

впереди́: быть впереди́být ve vedení

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́пивка: Вы́пивка есть?Máš nějaké pití?

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дво́е: есть за двои́хjíst za dva

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

есть: Мне хо́чется есть.Mám hlad.

есть: Зако́н есть зако́н.Zákon je zákon.

запанибра́та: быть запанибра́та с кемbratříčkovat se s kým

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

иде́я: У меня́ есть иде́я.Mám nápad.

как: Бу́дьте, как до́ма.Chovejte se jako doma.

как: Зати́х, как бу́дто (бы) спит.Zmlknul, jakoby spal.

на: быть на рабо́теbýt v práci

необходи́мо: необходи́мо бы́лоbylo zapotřebí

ни́зкий: быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

отча́яние: быть в отча́янииbýt zoufalý

отъе́зд: находи́ться/быть в отъе́здахbýt na cestách

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

подозре́ние: быть на подозре́нии у когоbýt podezřelý komu