Hlavní obsah

будь

Vyskytuje se v

бу́дто: бу́дто быjako

будь: бу́дь тоať již

быть: будь что бу́детbuď jak buď, ať se stane co se stane

ви́дный: там ви́дно бу́детpak se uvidí, pak se ukáže

вот: вот быkéž by, kdyby tak

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

высота́: быть на высоте́být na úrovni

грусть: (быть) в грустя́х кто(být) smutný, (mít) smutek

давно́: Давно́ бы так!No konečně!

добро́: добро́ бы (б)kdyby (aspoň), ale

до́брый: бу́дьте добры́buďte (tak) laskav, prosím vás

до́лжен: должно́ бытьzřejmě, pravděpodobně, patrně

друг: будь дру́гомbuď tak hodný, buď kamarád

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

дух: быть в ду́хеmít dobrou náladu, být dobře naložen

е́сли: е́сли быkéž by, kdyby, pokud by

есть: есть глаза́ми когоhltat očima, pozorovat koho/co

ещё: ещё быještě (to) tak, aby..., to by tak ještě scházelo, aby...

жи́рный: жи́рно бу́детto je až až, to je přespříliš

забо́та: Не́ было забо́ты!Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!

замеча́ние: на замеча́нии быть у когоmít (špatnou) pověst u koho

знать: бу́дешь знатьzapíšeš si to za uši

как: как бу́дто (бы)jakoby, jako kdyby

курс: (быть) в ку́рсе чего(být) v obraze, mít přehled

меша́ть: не меша́ло быneškodilo by, nevadilo by

мочь: мо́жет бытьmožná, pravděpodobně, snad

на́до: на́до бытьzřejmě, podle všeho, patrně

настрое́ние: быть не в настрое́нии ктоnemít náladu na koho/co

неду́рно: неду́рно быneškodilo by, nevadilo by, hodilo by se

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

неплохо́й: непло́хо быneškodilo by, bodlo by, nebylo by marné

нрав: быть кому по нра́вуbýt komu po chuti, líbit se komu

отлёт: быть на отлётеbýt na odchodu

о́чень: о́чень мо́жет бытьje velmi dobře možné, je velmi pravděpodobné

плохо́й: не будь плохnebuď hloupý

побегу́шки: быть на побегу́шках у когоdělat poslíčka/poskoka komu

почему́: Почему́ (бы и) нет?(A) proč (by) ne?

прете́нзия: быть в прете́нзии на когоmít co proti komu, zazlívat co komu

приме́та: на приме́те бытьpřipadat v úvahu, být na mysli

себя́: быть сами́м собо́йbýt sám sebou

сло́вно: сло́вно быjakoby

состоя́ние: (быть) в состоя́нииbýt schopen čeho, být s to co udělat

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

суть: не суть ва́жно(to) není důležité, (to) nevadí

так: так и естьtak jest, už je to tak

тако́в: и был тако́вa byl pryč, a zmizel

ты: быть на ты с кемtykat si s kým

уве́ренный: бу́дьте уве́реныbuďte si jist(i)

хотя́: хотя́ бы(kdyby) aspoň, alespoň, přinejmenším

худо́й: не ху́до быneškodilo by, nevadilo by

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

честь: была́ бы честь предло́женаvaše chyba, trhněte si nohou, jak chceš

что: что б(ы)kéž by

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

неуве́ренный: быть неуве́ренный во чтоnebýt si jistý čím

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

впереди́: быть впереди́být ve vedení

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́пивка: Вы́пивка есть?Máš nějaké pití?

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

на: быть на рабо́теbýt v práci

необходи́мо: необходи́мо бы́лоbylo zapotřebí

ни́зкий: быть ни́зкого мне́ния о ком/чёмmít nevalné mínění o kom/čem

отъе́зд: находи́ться/быть в отъе́здахbýt na cestách

перепи́ска: быть в перепи́ске с дру́гомdopisovat si s přítelem

подозре́ние: быть на подозре́нии у когоbýt podezřelý komu

при: быть при деньга́хbýt při penězích

присмо́тр: быть под присмо́тромbýt pod dohledem

пролётом: пролётом был в Москве́byl v Moskvě jen na skok

распоряже́ние: быть в чьём распоряже́нииbýt k dispozici komu

сейча́с: Он сейча́с здесь был.Teď tady byl.

ссо́ра: быть в ссо́ре с кемbýt pohádaný s kým

стихи́я: быть в свое́й сти́хииbýt ve svém živlu

тре́звый: быть в тре́звом состоя́нииbýt střízlivý

угнете́ние: быть в угнете́нииbýt utiskován

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

bytostný: быть кро́вно заинтересо́ванным в чёмmít bytostný zájem na čem

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

dát: быть осторо́жным, бере́чьсяdát si pozor

dát se: Где то́лько бы́ло мо́жно.Kde se dalo.

dávat: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor! Buďte pozorní, poslouchejte.

dobrý: быть в хоро́шем настрое́нииmít dobrou náladu

dostat: быть уво́лен (с рабо́ты)dostat výpověď

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

fit: быть в фо́рмеbýt fit

forma: быть в фо́рмеbýt ve formě

hlavní: сутьhlavní věc jádro problému

mít: быть предубеждённый против когоmít spadeno na koho

namále: Он чуть бы́ло не поги́б.Měl namále.

nastydlý: быть просту́женbýt nastydlý

neschopenka: (быть) на больни́чном листе́být na neschopence

obligo: быть ни при чёмhovor. být z obliga

padák: вы́лететь (с рабо́ты), быть уво́леннымdostat padáka v práci ap.

po: (быть) весь в матьbýt po matce

poměr: быть в свя́зи с кемmít poměr s kým

pozor: внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельнымdávat pozor (ve vyučování)

provoz: рабо́тать, (быть) в де́йствииbýt v provozu

přísaha: быть свя́занным прися́гойbýt pod přísahou

psí: У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.Měl psí oči.

rozkaz: Есть!Rozkaz!, Provedu!

rozpaky: быть в недоуме́нииbýt v rozpacích

spadnutí: (быть) на подхо́де(být) na spadnutí

starý: быть ста́рым для чегоbýt starý na co

stát: любо́й цено́й, во что бы то ни ста́лоstůj co stůj

špice: быть во главе́být na špici

trakař: Что́ бы ни случи́лось.I kdyby trakaře padaly.

v, ve: быть под хмелько́мmít trochu v hlavě být podnapilý

vedlejší: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát vedlejší úlohu

vidět: быть ви́димым, просма́триватьсяbýt vidět

bez sebe: Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.Byli radostí bez sebe.

bláhový: Не будь наи́вным.Nebuď bláhový.

bodnout: Непло́хо бы отдохну́ть.Odpočinek by bodnul.

by: Что бы случи́лось, е́сли...?Co by se stalo, kdyby...?

být: быть на пе́нсииbýt v důchodu

čas: У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?Máš dnes večer čas?

dál: Что бу́дет да́льше?Co bude dál?

dělat: Ско́лько э́то бу́дет?Kolik to dělá?

denně: есть пять раз в деньjíst pětkrát denně

dispozice: быть к услу́гам когоbýt k dispozici komu

div: Чуть (бы́ло) не упа́л.Div že neupadl.

dívat se: Есть на что посмотре́ть.Je na co se dívat.

dokud: Пока́ в си́лах, бу́ду...Dokud můžu, budu...

dostřel: быть в преде́лах досяга́емости стрельбы́být na dostřel

dovolená: быть в о́тпускеbýt na dovolené

družička: быть подру́жкойjít za družičku na svatbu

extáze: быть в состоя́нии экста́заbýt v extázi

hlad: (Я) хочу́ есть.Mám hlad.

hodný: Бу́дьте (так) любе́зны.Buďte tak hodný.

host: быть в гостя́х у когоbýt hostem koho

chtít: Я хоте́л бы ...Chtěl bych ...