Hlavní obsah

бы

Částice

  1. by část složeného tvaru podmiňovacího způsobu
  2. by kondicionál přítomný
  3. by kondicionál jako zdvořilá forma
  4. by, bys, bych přání,povinnost
  5. by, bys, bych obavy,nejistota
  6. by, bych vyjadřuje přání bez určitého tvaru slovesa
  7. by, bych možnost
  8. kéž bych přání,obavy,nejistota

Vyskytuje se v

бу́дто: бу́дто быjako

будь: бу́дь тоať již

быть: будь что бу́детbuď jak buď, ať se stane co se stane

ви́дный: там ви́дно бу́детpak se uvidí, pak se ukáže

вот: вот быkéž by, kdyby tak

вы: говори́ть/быть на вы с кемvykat (si)

высота́: быть на высоте́být na úrovni

грусть: (быть) в грустя́х кто(být) smutný, (mít) smutek

давно́: Давно́ бы так!No konečně!

добро́: добро́ бы (б)kdyby (aspoň), ale

до́брый: бу́дьте добры́buďte (tak) laskav, prosím vás

до́лжен: должно́ бытьzřejmě, pravděpodobně, patrně

друг: будь дру́гомbuď tak hodný, buď kamarád

ду́мать: Что бы вы ду́мали?Co byste tomu řekli?

дух: быть в ду́хеmít dobrou náladu, být dobře naložen

е́сли: е́сли быkéž by, kdyby, pokud by

есть: есть глаза́ми когоhltat očima, pozorovat koho/co

ещё: ещё быještě (to) tak, aby..., to by tak ještě scházelo, aby...

жи́рный: жи́рно бу́детto je až až, to je přespříliš

забо́та: Не́ было забо́ты!Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!

замеча́ние: на замеча́нии быть у когоmít (špatnou) pověst u koho

знать: бу́дешь знатьzapíšeš si to za uši

как: как бу́дто (бы)jakoby, jako kdyby

курс: (быть) в ку́рсе чего(být) v obraze, mít přehled

меша́ть: не меша́ло быneškodilo by, nevadilo by

мочь: мо́жет бытьmožná, pravděpodobně, snad

на́до: на́до бытьzřejmě, podle všeho, patrně

настрое́ние: быть не в настрое́нии ктоnemít náladu na koho/co

неду́рно: неду́рно быneškodilo by, nevadilo by, hodilo by se

нела́дный: Будь ты нела́ден!Aby tě husa kopla!

неплохо́й: непло́хо быneškodilo by, bodlo by, nebylo by marné

нрав: быть кому по нра́вуbýt komu po chuti, líbit se komu

отлёт: быть на отлётеbýt na odchodu

о́чень: о́чень мо́жет бытьje velmi dobře možné, je velmi pravděpodobné

плохо́й: не будь плохnebuď hloupý

побегу́шки: быть на побегу́шках у когоdělat poslíčka/poskoka komu

почему́: Почему́ (бы и) нет?(A) proč (by) ne?

прете́нзия: быть в прете́нзии на когоmít co proti komu, zazlívat co komu

приме́та: на приме́те бытьpřipadat v úvahu, být na mysli

себя́: быть сами́м собо́йbýt sám sebou

сло́вно: сло́вно быjakoby

состоя́ние: (быть) в состоя́нииbýt schopen čeho, být s to co udělat

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

суть: не суть ва́жно(to) není důležité, (to) nevadí

так: так и естьtak jest, už je to tak

тако́в: и был тако́вa byl pryč, a zmizel

ты: быть на ты с кемtykat si s kým

уве́ренный: бу́дьте уве́реныbuďte si jist(i)

хотя́: хотя́ бы(kdyby) aspoň, alespoň, přinejmenším

худо́й: не ху́до быneškodilo by, nevadilo by

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

честь: была́ бы честь предло́женаvaše chyba, trhněte si nohou, jak chceš

что: что б(ы)kéž by

бары́ш: быть в барыше́mít zisk z něčeho

больни́чный: быть на больни́чномbýt na nemocenské

и́споведь: быть на и́споведиbýt u zpovědi

любе́зный: Бу́дьте любе́зны.Buďte tak laskav(i).

неуве́ренный: быть неуве́ренный во чтоnebýt si jistý čím

ни: са́мый что ни на есть(pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnější

роль: быть на вторы́х роля́хpřen. hrát druhé housle

власть: быть под чьей вла́стьюbýt pod (nad)vládou/vlivem koho

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

внима́тельный: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor!

впереди́: быть впереди́být ve vedení

встреча́ть: Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?Jak budete slavit Silvestra?

вы́пивка: Вы́пивка есть?Máš nějaké pití?

дво́е: Нас бы́ло дво́е.Byli jsme dva.

бу́дет: (вот) бу́дет тебе́(počkej) ty dostaneš

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

запре́т: быть под запре́томbýt zakázán

на: быть на рабо́теbýt v práci

bytostný: быть кро́вно заинтересо́ванным в чёмmít bytostný zájem na čem

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

dát: быть осторо́жным, бере́чьсяdát si pozor

dát se: Где то́лько бы́ло мо́жно.Kde se dalo.

dávat: Бу́дьте внима́тельны!Dávejte pozor! Buďte pozorní, poslouchejte.

dobrý: быть в хоро́шем настрое́нииmít dobrou náladu

dostat: быть уво́лен (с рабо́ты)dostat výpověď

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

fit: быть в фо́рмеbýt fit

forma: быть в фо́рмеbýt ve formě

hlavní: сутьhlavní věc jádro problému

mít: быть предубеждённый против когоmít spadeno na koho

namále: Он чуть бы́ло не поги́б.Měl namále.

nastydlý: быть просту́женbýt nastydlý

neschopenka: (быть) на больни́чном листе́být na neschopence

obligo: быть ни при чёмhovor. být z obliga

padák: вы́лететь (с рабо́ты), быть уво́леннымdostat padáka v práci ap.

po: (быть) весь в матьbýt po matce

poměr: быть в свя́зи с кемmít poměr s kým

pozor: внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельнымdávat pozor (ve vyučování)

provoz: рабо́тать, (быть) в де́йствииbýt v provozu

přísaha: быть свя́занным прися́гойbýt pod přísahou

psí: У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.Měl psí oči.

rozkaz: Есть!Rozkaz!, Provedu!

rozpaky: быть в недоуме́нииbýt v rozpacích

bez sebe: Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.Byli radostí bez sebe.

bláhový: Не будь наи́вным.Nebuď bláhový.

bodnout: Непло́хо бы отдохну́ть.Odpočinek by bodnul.

by: Что бы случи́лось, е́сли...?Co by se stalo, kdyby...?

být: быть на пе́нсииbýt v důchodu

čas: У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?Máš dnes večer čas?

dál: Что бу́дет да́льше?Co bude dál?

dělat: Ско́лько э́то бу́дет?Kolik to dělá?

denně: есть пять раз в деньjíst pětkrát denně

dispozice: быть к услу́гам когоbýt k dispozici komu

div: Чуть (бы́ло) не упа́л.Div že neupadl.

dívat se: Есть на что посмотре́ть.Je na co se dívat.

dokud: Пока́ в си́лах, бу́ду...Dokud můžu, budu...

dostřel: быть в преде́лах досяга́емости стрельбы́být na dostřel

dovolená: быть в о́тпускеbýt na dovolené

družička: быть подру́жкойjít za družičku na svatbu

extáze: быть в состоя́нии экста́заbýt v extázi

hlad: (Я) хочу́ есть.Mám hlad.

hodný: Бу́дьте (так) любе́зны.Buďte tak hodný.

host: быть в гостя́х у когоbýt hostem koho

chtít: Я хоте́л бы ...Chtěl bych ...

chuť: есть с аппети́томjíst s chutí

jádro: суть/ядро́ пробле́мыjádro problému

jakýkoli: Како́в бы он ни́ был, всё равно́ его́ люблю́.Ať je jakýkoli, stejně ho mám ráda.

jíst: Я не бу́ду есть.Nebudu jíst.

klidný: Не волну́йся., Будь споко́ен.Buď klidný.

kluk: У тебя́ есть па́рень?Máš kluka?

komplikace: Е́сли не бу́дет никаки́х осложне́ний...Pokud nenastanou žádné komplikace...

kondice: быть в хоро́шей фо́рмеbýt v dobré kondici

konec: Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.Byl u konce svých sil.

laskavý: Бу́дьте любе́зны/добры́...Buďte tak laskav...

lehnout (si): Ты прилёг бы.Měl by sis lehnout.

místo: Я бы на твоём ме́сте ...Na tvém místě bych ...

mobil: Бу́ду на свя́зи.Budu na mobilu.

moc: Там бы́ло мно́го люде́й.Bylo tam moc lidí.

moct: Вы не могли́ бы мне помо́чь?Mohl byste mi pomoci?

moučník: Что бу́дет на тре́тье?Co bude jako moučník?

na: быть в о́тпускеbýt na dovolené

nebezpečí: быть в смерте́льной опа́сностиbýt v nebezpečí života

nejraději: Лу́чше бы я не возвраща́лся.Nejraději bych se nevracel.