Hlavní obsah

быть

Nedokonavé sloveso1 и 2 л. не употр. есть, суть; будь; был, была́, бы́ло; не́ был, не была́, не́ было, не́ были; бу́ду, бу́дешь; бы́вший; бу́дучи

  1. být, existovatНе мо́жет быть.To není možné.быть (весь) в когоbýt po kom otci ap.
  2. být, stát se, nacházet se ve stavu ap.
  3. být (přítomen), nacházet se na místě

Nedokonavé sloveso1 и 2 л. не употр. есть, суть; будь; был, была́, бы́ло; не́ был, не была́, не́ было, не́ были; бу́ду, бу́дешь; бы́вший; бу́дучи

  1. будь что бу́дет hovor.buď jak buď, se stane co se stane

Vyskytuje se v

бу́дто: jakoбу́дто бы

будь: ať jižбу́дь то

быть: buď jak buď, ať se stane co se staneбудь что бу́дет

ви́дный: pak se uvidí, pak se ukážeтам ви́дно бу́дет

вот: kéž by, kdyby takвот бы

вы: vykat (si)говори́ть/быть на вы с кем

высота́: být na úrovniбыть на высоте́

грусть: (být) smutný, (mít) smutek(быть) в грустя́х кто

давно́: No konečně!Давно́ бы так!

добро́: kdyby (aspoň), aleдобро́ бы (б)

до́брый: buďte (tak) laskav, prosím vásбу́дьте добры́

до́лжен: zřejmě, pravděpodobně, patrněдолжно́ быть

друг: buď tak hodný, buď kamarádбудь дру́гом

ду́мать: Co byste tomu řekli?Что бы вы ду́мали?

дух: mít dobrou náladu, být dobře naloženбыть в ду́хе

е́сли: kéž by, kdyby, pokud byе́сли бы

есть: hltat očima, pozorovat koho/coесть глаза́ми кого

ещё: ještě (to) tak, aby..., to by tak ještě scházelo, aby...ещё бы

жи́рный: to je až až, to je přespřílišжи́рно бу́дет

забо́та: Tohle nám scházelo!, Ještě tohle!Не́ было забо́ты!

замеча́ние: mít (špatnou) pověst u kohoна замеча́нии быть у кого

знать: zapíšeš si to za ušiбу́дешь знать

как: jakoby, jako kdybyкак бу́дто (бы)

курс: (být) v obraze, mít přehled(быть) в ку́рсе чего

меша́ть: neškodilo by, nevadilo byне меша́ло бы

мочь: možná, pravděpodobně, snadмо́жет быть

на́до: zřejmě, podle všeho, patrněна́до быть

настрое́ние: nemít náladu na koho/coбыть не в настрое́нии кто

неду́рно: neškodilo by, nevadilo by, hodilo by seнеду́рно бы

нела́дный: Aby tě husa kopla!Будь ты нела́ден!

неплохо́й: neškodilo by, bodlo by, nebylo by marnéнепло́хо бы

нрав: být komu po chuti, líbit se komuбыть кому по нра́ву

отлёт: být na odchoduбыть на отлёте

о́чень: je velmi dobře možné, je velmi pravděpodobnéо́чень мо́жет быть

плохо́й: nebuď hloupýне будь плох

побегу́шки: dělat poslíčka/poskoka komuбыть на побегу́шках у кого

почему́: (A) proč (by) ne?Почему́ (бы и) нет?

прете́нзия: mít co proti komu, zazlívat co komuбыть в прете́нзии на кого

приме́та: připadat v úvahu, být na mysliна приме́те быть

себя́: být sám sebouбыть сами́м собо́й

сло́вно: jakobyсло́вно бы

состоя́ние: být schopen čeho, být s to co udělat(быть) в состоя́нии

стать: za každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečněво что бы то ни ста́ло

суть: (to) není důležité, (to) nevadíне суть ва́жно

так: tak jest, už je to takтак и есть

тако́в: a byl pryč, a zmizelи был тако́в

ты: tykat si s kýmбыть на ты с кем

уве́ренный: buďte si jist(i)бу́дьте уве́рены

хотя́: (kdyby) aspoň, alespoň, přinejmenšímхотя́ бы

худо́й: neškodilo by, nevadilo byне ху́до бы

центр: být středem pozornostiбыть в це́нтре внима́ния

честь: vaše chyba, trhněte si nohou, jak chcešбыла́ бы честь предло́жена

что: kéž byчто б(ы)

бары́ш: mít zisk z něčehoбыть в барыше́

больни́чный: být na nemocenskéбыть на больни́чном

и́споведь: být u zpovědiбыть на и́споведи

любе́зный: Buďte tak laskav(i).Бу́дьте любе́зны.

неуве́ренный: nebýt si jistý čímбыть неуве́ренный во что

ни: (pra)obyčejný, docela obyčejný, ten nejobyčejnějšíса́мый что ни на есть

роль: přen. hrát druhé housle быть на вторы́х роля́х

власть: být pod (nad)vládou/vlivem kohoбыть под чьей вла́стью

вни́кнуть: pochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)вни́кнуть в суть де́ла

внима́тельный: Dávejte pozor!Бу́дьте внима́тельны!

впереди́: být ve vedení быть впереди́

встреча́ть: Jak budete slavit Silvestra?Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?

вы́пивка: Máš nějaké pití?Вы́пивка есть?

дво́е: Byli jsme dva.Нас бы́ло дво́е.

дру́жеский: mít přátelský vztah s kýmбыть в дру́жеских отноше́ниях с кем

запре́т: být zakázánбыть под запре́том

на: být v práciбыть на рабо́те

необходи́мо: bylo zapotřebíнеобходи́мо бы́ло

ни́зкий: mít nevalné mínění o kom/čemбыть ни́зкого мне́ния о ком/чём

отъе́зд: být na cestáchнаходи́ться/быть в отъе́здах

перепи́ска: dopisovat si s přítelemбыть в перепи́ске с дру́гом

подозре́ние: být podezřelý komuбыть на подозре́нии у кого

при: být při penězíchбыть при деньга́х

присмо́тр: být pod dohledemбыть под присмо́тром

пролётом: byl v Moskvě jen na skokпролётом был в Москве́

распоряже́ние: být k dispozici komuбыть в чьём распоряже́нии

сейча́с: Teď tady byl.Он сейча́с здесь был.

ссо́ра: být pohádaný s kýmбыть в ссо́ре с кем

стихи́я: být ve svém živluбыть в свое́й сти́хии

тре́звый: být střízlivýбыть в тре́звом состоя́нии

угнете́ние: být utiskovánбыть в угнете́нии

бу́дет: (počkej) ty dostaneš(вот) бу́дет тебе́

bytostný: mít bytostný zájem na čemбыть кро́вно заинтересо́ванным в чём

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́ило

dát: dát si pozorбыть осторо́жным, бере́чься

dát se: Kde se dalo.Где то́лько бы́ло мо́жно.

dávat: Dávejte pozor! Buďte pozorní, poslouchejte.Бу́дьте внима́тельны!

dobrý: mít dobrou náladuбыть в хоро́шем настрое́нии

dostat: dostat výpověďбыть уво́лен (с рабо́ты)

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

fit: být fitбыть в фо́рме

forma: být ve forměбыть в фо́рме

hlavní: hlavní věc jádro problémuсуть

mít: mít spadeno na kohoбыть предубеждённый против кого

namále: Měl namále.Он чуть бы́ло не поги́б.

nastydlý: být nastydlýбыть просту́жен

neschopenka: být na neschopence(быть) на больни́чном листе́

obligo: hovor. být z obligaбыть ни при чём

padák: dostat padáka v práci ap.вы́лететь (с рабо́ты), быть уво́ленным

po: být po matce(быть) весь в мать

poměr: mít poměr s kýmбыть в свя́зи с кем

pozor: dávat pozor (ve vyučování)внима́тельно слу́шать (на уро́ке), быть внима́тельным

provoz: být v provozuрабо́тать, (быть) в де́йствии

přísaha: být pod přísahouбыть свя́занным прися́гой

psí: Měl psí oči.У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.

rozkaz: Rozkaz!, Provedu!Есть!

rozpaky: být v rozpacíchбыть в недоуме́нии

spadnutí: (být) na spadnutí(быть) на подхо́де

starý: být starý na coбыть ста́рым для чего

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

špice: být na špiciбыть во главе́

trakař: I kdyby trakaře padaly.Что́ бы ни случи́лось.

v, ve: mít trochu v hlavě být podnapilýбыть под хмелько́м

vedlejší: přen. hrát vedlejší úlohuбыть на вторы́х роля́х

vidět: být vidětбыть ви́димым, просма́триваться

bez sebe: Byli radostí bez sebe.Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.

bláhový: Nebuď bláhový.Не будь наи́вным.

bodnout: Odpočinek by bodnul.Непло́хо бы отдохну́ть.

by: Co by se stalo, kdyby...?Что бы случи́лось, е́сли...?

být: být v důchoduбыть на пе́нсии

čas: Máš dnes večer čas?У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

dělat: Kolik to dělá?Ско́лько э́то бу́дет?

denně: jíst pětkrát denněесть пять раз в день

dispozice: být k dispozici komuбыть к услу́гам кого

div: Div že neupadl.Чуть (бы́ло) не упа́л.

dívat se: Je na co se dívat.Есть на что посмотре́ть.

dokud: Dokud můžu, budu...Пока́ в си́лах, бу́ду...

dostřel: být na dostřelбыть в преде́лах досяга́емости стрельбы́

dovolená: být na dovolenéбыть в о́тпуске

družička: jít za družičku na svatbuбыть подру́жкой

extáze: být v extáziбыть в состоя́нии экста́за

hlad: Mám hlad.(Я) хочу́ есть.

hodný: Buďte tak hodný.Бу́дьте (так) любе́зны.

host: být hostem kohoбыть в гостя́х у кого

chtít: Chtěl bych ...Я хоте́л бы ...