Hlavní obsah

и

Spojka

Spojka

  1. и вот a tak

Částice

  • aniИ не поду́май!Ani nápad!

Citoslovce

  • a, áИ хва́тит!A dost!

Vyskytuje se v

а: a та́кже (и)a také, řidč. a taktéž

а́льфа: а́льфа и оме́га чегоalfa a omega čeho

бо́льше: и бо́льше ничего́víc nic, a konec, hotovo

вдоль: вдоль и поперёкkřížem krážem, skrz naskrz

вдоль: вдоль и поперёкod A do Z

вме́сте: (и) вме́сте с темzároveň, také, rovněž

вообще́: и вообще́a vůbec, tedy, a konečně

вот: вот иtak (přece)

вот: вот и всёA hotovo!, A to je všechno!

говори́ть: И не говори́!Neříkej!

да: да и

да: да и то́лькоa basta, a hotovo, a dost

да́лее: и так да́лееa tak dále

записа́ть: так и запи́шемať se stane

знать: так и знайto si piš, na to vem jed

зре́лище: Хле́ба и зре́лищ!Chléb a hry!

как: как и чтоJak to jde., Jak se věci mají.

кнут: поли́тика кнута́ и пря́никаpolitika cukru a biče

ле́бедь: ле́бедь, рак и щу́каjeden hot a druhý čehý

мета́ть: рвать и мета́тьmetat hromy a blesky, řvát

насто́лько: насто́лько (же)... наско́лько (и)...nakolik ... natolik, stejně jako

невреди́мый: цел и невреди́мživý a zdravý

не́чего: не́чего (и) говори́тьo tom není sporu, (to je) bez diskuse, (to je) bez debat

никако́й: И никаки́х!A hotovo!, Basta!

ну: ну иno a proto, no a z toho důvodu, no tak

ну: ну иto je panečku, to je ale

ну: ну и ну!ty jo!, Ty brďo!, to jsou věci

одна́ко: и одна́коale, a přece, přesto

оттого́: оттого́ иprávě proto, proto také

плоть: плоть и кровь чьяčí vlastní krev, krev vlastní krve o dítěti

плоть: войти́ в плоть и кровьpřejít komu do krve, stát se součástí koho/čeho

попере́чный: ка́ждый встре́чный и попере́чныйkaždý, kdekdo, kdo přijde do rány

посе́ять: Что посе́ешь, то и пожнёшь.Jak zaseješ, tak taky sklidíš.

потому́: а (и) потому́(a) proto

почему́: почему́ иa proto

почему́: (и) вот почему́a proto

почему́: Почему́ (бы и) нет?(A) proč (by) ne?

пра́вда: все́ми пра́вдами и непра́вдамиvšemi (možnými) prostředky

прито́м: и прито́мa přitom, a zároveň, a současně

причём: и причёмpřičemž, a zároveň, a přitom

про: про и ко́нтраpro a proti

просты́ть: кого и след просты́лnení ani stopy po kom/čem, zmizel beze stopy

пух: в пух прах)na padrť rozbít ap.

равно́: равно́ как (и)stejně (tak) jako, jako i

раз: раз (и) навсегда́jednou provždy

рвать: рвать и мета́тьběsnit, soptit vzteky

руль: без руля́ и без ветри́лbez (jasného) plánu, bez cíle, bez vedení, nazdařbůh

ры́царь: ры́царь без стра́ха и упрёкаrytíř bez bázně a hany

ря́дом: сплошь и ря́домpokaždé, vždycky

сме́лый: кто смел, тот и съелodvážnému štěstí přeje

спаси́бо: спаси́бо и на томdíky (bohu) i za to

спать: спит и ви́дит кто чтоsní o čem, pořád myslí jen na co, představuje si co

сплошь: сплошь и ря́дом(téměř) pořád, dennodenně, na každém kroku

столь: столь (же)... сколь (и)stejně..., jako, tolik..., kolik, tak..., jak

сяк: и так и сякtak i onak, všelijak, i tak i tak

сям: и там и сямtam i onde, tady i tam, leckde

так: так же как (и)stejně jako kdo/co

так: так иtak, potom následek, důsledek

так: так и естьtak jest, už je to tak

так: так и так (мол)tak jako tak, beztoho, stejně

так: и так и сякtak nebo tak, (tak) všelijak

тако́в: и был тако́вa byl pryč, a zmizel

там: и там и сямsem tam, tu a tam, místy

тем: и ме́жду тем (как)a zatím(co), a mezitím (co)

тем: (и) тем са́мымa tím

то: и тоa k tomu (ještě), a navíc

то́лько: не то́лько..., но иnejen..., ale i

хоть: хоть иpřestože, i když

хотя́: хотя́ иačkoliv, i když

целико́м: целико́м и по́лностьюnaprosto, bezvýhradně, zcela

банк: Европе́йский банк реконстру́кции и разви́тияEvropská banka pro obnovu a rozvoj

биле́т: биле́т туда́ и обра́тноzpáteční jízdenka

взве́сить: взве́сить все за и про́тивzvážit všechna pro a proti

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

вперёд: взад и вперёдsem a tam

де́йствующий: де́йствующие ли́ца и исполни́телиosoby a obsazení

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

ка́чество: катего́рии ка́чества и коли́честваkategorie kvality a kvantity

кре́дит: де́бет и кре́дитmá dáti, dal

обра́тно: биле́т туда́ и обра́тноzpáteční lístek

ого́нь: В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.Skočil by pro koho (i) do ohně.

преступле́ние: Преступле́ние и наказа́ниеZločin a trest román F. M. Dostojevského

про́чий: и про́чееa další při vypočítávání

разоруже́ние: всео́бщее и по́лное разоруже́ниеobecné a úplné odzbrojení

рука́: отбива́ться от чего рука́ми и нога́миbránit se čemu zuby nehty

вдоль: Изъе́здил Евро́пу вдоль и поперёк.Projezdil Evropu křížem krážem.

вести́: И бро́вью не ведёт.Nehne ani brvou.

врать: Врёт и не красне́ет.Lže bez uzardění.

врозь: Супру́ги разошли́сь и живу́т врозь.Manželé se rozešli a žijí odděleně.

господа́: Да́мы и господа́!Dámy a pánové!