Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (číslice) число́, ци́фраpřirozené/celé čísloнатура́льное/це́лое число́kladné/záporné čísloположи́тельное/отрица́тельное число́racionální/iracionální čísloрациона́льное/иррациона́льное число́sudé/liché čísloчётное/нечётное число́telefonní čísloно́мер телефо́наpoštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндексčíslo popisnéпоря́дковый но́мерčíslo účtuно́мер счёта
  2. (časopisu ap.) но́мер, вы́пуск
  3. (část programu) но́мерhudební čísloмузыка́льный но́мер
  4. (velikost zboží) но́мер, разме́рJaké máš číslo bot?Како́й у тебя́ разме́р о́буви?
  5. (gramatická kategorie) число́jednotné/množné čísloеди́нственное/мно́жественное число́
  6. hovor. expr.(centimetr) сантиме́тр
  7. hovor. expr.(výtečník) баловни́к, прока́зник, озорни́к

Vyskytuje se v

jednotný: jednotné číslosingulár еди́нственное число́

množný: množné čísloмно́жественное число́

abstraktní: mat. abstraktní čísloабстра́ктная ци́фра

celý: mat. celé čísloце́лое число́

desetinný: desetinné čísloдесяти́чное число́

dvojný: ling. dvojné čísloдво́йственное число́

hmotnostní: chem. hmotnostní čísloма́ссовое число́

identifikační: daňové identifikační číslo DIČидентификацио́нный но́мер налогоплате́льщика, ИНН

identifikační: identifikační číslo organizace IČOидентификацио́нный но́мер организа́ции, ИНО

jednací: číslo jednacíисходя́щий но́мер

kladný: mat. kladné čísloположи́тельное число́

komplexní: mat. komplexní čísloкомпле́ксное число́

poštovní: poštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндекс

racionální: mat. racionální čísloрациона́льное число́

rodný: rodné čísloидентификацио́нный но́мер

směrovací: poštovní směrovací čísloпочто́вый и́ндекс

startovní: sport. startovní čísloста́ртовый но́мер

záporný: mat. záporné čísloотрица́тельное число́

domovní: domovní čísloно́мер до́ма

dosadit: dosadit číslo do vzorceподста́вить число́ в фо́рмулу

evidenční: evidenční čísloучётный но́мер

inventární: inventární čísloинвента́рный но́мер

katalogový: katalogové čísloкатало́жный но́мер

klientský: klientské centrum/čísloклие́нтский це́нтр/но́мер

kombinace: kombinace číselкомбина́ция ци́фр

napsat: Napiš si moje číslo. telefonuЗапиши́ но́мер моего́ телефо́на.

objednací: objednací čísloно́мер зака́за

pořadový: pořadové čísloпоря́дковый но́мер

poznamenat: poznamenat si číslo telefonuзаписа́ть но́мер телефо́на

protonový: protonové čísloзаря́довое число́

přepsat: přepsat telefonní čísloиспра́вить но́мер телефо́на

suchý: suchá číslaсухи́е ци́фры

telefonní: telefonní čísloно́мер телефо́на

volaný: Volané číslo neexistuje.Ва́ми на́бранный но́мер телефо́на не существу́ет.

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер