Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést, vykonat) сде́лать, про(из)вести́, осуществи́тьCo mám udělat?Что мне сде́лать?
  2. (vytvořit, vyrobit) сде́лать(oběd ap.) пригото́вить, подгото́витьudělat hloupostсглупи́тьudělat buchtu/čaj/večeřiпригото́вить пиро́г/чай/у́жинudělat pořádek zavést řádнавести́ поря́докudělat doma pořádek ukliditубра́ть домudělat poznámku pronéstзаме́титьudělat si zásobyзапасти́сьudělat si legraci z kohoподтруни́ть над кемudělat si čas na coосвободи́ть/найти́ вре́мя для чегоudělat chybuошиби́ться, сде́лать оши́бку
  3. (dosáhnout něčeho, dospět k něčemu) сде́лать, со́здать что, добра́ться к чемуudělat kompromisидти́ на/пойти́ на/сде́лать компроми́ссudělat dojemпроизвести́/со́здать хоро́шее впечатле́ние
  4. (způsobit) осуществи́ть, устро́ить, сде́латьudělat skandálустро́ить сканда́лudělat radost komuобра́довать, пора́довать кого
  5. hovor.(úspěšně absolvovat) сдать, око́нчитьudělat zkouškuсдать экза́менudělat vysokou školuоко́нчить обуче́ние в ву́зе
  6. (něco nepříjemného) сде́латьudělat co komu naschválсде́лать наро́чно что кому
  7. (někoho nějakým) сде́лать

Vyskytuje se v

bota: udělat botuсесть в лу́жу, дать ма́ху

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jinak: udělat to jinakсде́лать на друго́й лад

most: udělat mostсде́лать мо́стик

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

představa: udělat si představu o kom/čemсоста́вить себе́ представле́ние о ком/чём

přítomnost: udělat co v přítomnosti kohoсде́лать что в прису́тствии кого

truc: udělat co z trucuсде́лать на́зло

výjimka: udělat výjimkuсде́лать исключе́ние

záminka: udělat co pod záminkouсде́лать что под предло́гом

čelo: udělat čelem vzadповерну́ться круго́м

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

dostatečná: udělat zkoušku na dostatečnouсдать экза́мен на удовлетвори́тельно

dřep: Udělejte 10 dřepů.Сде́лайте 10 приседа́ний.

hlupák: Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.

hvězda: sport. udělat hvězdu přemetсде́лать колесо́

jméno: udělat si jménoсде́лать себе́ и́мя

kariéra: udělat kariéruсде́лать карье́ру

kdo: Kdo to udělal?Кто э́то сде́лал?

kopie: udělat kopii čehoсде́лать/снять ко́пию чего

manikúra: udělat manikúruсде́лать маникю́р

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.

následovně: Uděláme to následovně.Сде́лаем э́то сле́дующим о́бразом.

obrat: udělat obratсде́лать поворо́т

podraz: Udělal podraz na kamaráda.Он устро́ил подво́х дру́гу.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.

provaz: sport. udělat provazсде́лать шпага́т

puchýř: Udělaly se mu puchýře.У него́ образова́лись пузыри́.

rád: Udělám to rád.Я с удово́льствием э́то сде́лаю.

radost: (u)dělat radost komu(об)ра́довать кого

rozpis: udělat rozpis služebсоста́вить гра́фик дежу́рства

slabo: Udělalo se mi slabo.Мне ста́ло пло́хо.

udělat se: Udělalo se jí nevolno.Ей ста́ло пло́хо.

vůle: udělat co z vlastní vůleсде́лать что по со́бственному жела́нию

zápočet: udělat zápočetсдать зачёт

zastávka: udělat zastávkuсде́лать остано́вку

závažný: udělat závažné rozhodnutíприня́ть серьёзное реше́ние

známost: udělat si/navázat známostзавести́/завяза́ть знако́мство

čára: udělat komu čáru přes rozpočetсорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты кому

díra: udělat díru do světaудиви́ть мир

kasa: slang. udělat kasuвзлома́ть/вы́потрошить сейф

kozel: udělat kozla zahradníkemпусти́ть козла́ в огоро́д

kůlnička: udělat z čeho kůlničku na dřívíразби́ть что вдре́безги

levý: udělat co levou zadníсдать что на ша́ру

možný: Udělám, co bude možné.Я сде́лаю всё, что возмо́жно.

něco: udělat si něco s kolenemповреди́ть коле́но

nechtě, nechtíc: Udělal to nechtě.Сде́лал э́то неумы́шленно.

nikdo: Nikdo jiný to neudělá.Э́то не сде́лает никто́ друго́й/ино́й.

nos: udělat dlouhý nos na kohoпоказа́ть нос кому

proces: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним распра́ва бу́дет коро́ткой., Я с ним бы́стро распра́влюсь.

průtah: udělat co bez průtahůсде́лать что без волоки́ты

přestávka: udělat si přestávkuсде́лать переры́в

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetрасстро́ить чьи пла́ны

škrt: udělat komu škrt přes rozpočet překazit plányспу́тать ка́рты кому, расстро́ить чьи пла́ны

tah: udělat co jedním tahemсде́лать одни́м ду́хом

terno: Udělal s kým/čím terno.Ему́ повезло́ с кем/чем в чём.

vzad: udělat čelem vzadповерну́ть огло́бли

za: udělat co za čími zádyде́лать что за чей спино́й

zahradník: udělat kozla zahradníkemпусти́ть козла́ в огоро́д

žebrák: udělat z koho žebrákaпусти́ть кого с су́мой

кардиогра́мма: udělat EKGснять кардиогра́мму

кля́кса: udělat kaňkuпосади́ть кля́ксу

компроми́сс: udělat kompromisпойти́ на компроми́сс

отча́янный: Má pro strach uděláno.Он челове́к отча́янный.

позо́р: udělat si ostuduпокры́ть себя́ позо́ром

поро́г: překročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok переступи́ть (че́рез) поро́г

разыгра́ть: udělat hloupostразыгра́ть дурака́

ска́зываться: Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.

у́гол: udělat co pokradmuиз-за угла́ сде́лать что

благода́рность: udělat co z vděčnostiсде́лать что в знак благода́рности

впечатле́ние: udělat dojemпроизвести́ впечатле́ние

вы́полнить: udělat práciвы́полнить рабо́ту

ито́г: udělat závěryподвести́ ито́ги

маникю́р: udělat manikúruсде́лать маникю́р

мо́жно: Dá se to udělat za dva dny.Мо́жно сде́лать в два дня.

переки́нуть: udělat lávkuпереки́нуть мо́стик

поря́док: udělat pořádek kde, uklidit kdeнавести́ поря́док где

поступи́ть: Co mám udělat?Как мне поступи́ть?

произвести́: udělat dojemпроизвести́ впечатле́ние

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

сдать: udělat včas zkouškuсдать экза́мен в срок

се́ссия: udělat všechny zkouškyсдать се́ссию

экза́мен: udělat zkouškuсдать экза́мен

вы́думать: Díru do světa neudělá.По́роха не вы́думает.

дурь: udělat se hloupýmнапусти́ть на себя́ дурь

звезда́: díru do světa neudělá kdo, je nemastný neslanýзвёзд с не́ба не хвата́ет кто

кобе́ль: Z černé bílou neuděláš.Чёрного кобеля́ не отмо́ешь добела́.

козёл: udělat kozla zahradníkemпусти́ть козла́ в огоро́д

распра́ва: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.

ро́бкий: Mám pro strach uděláno.Я не ро́бкого деся́тка.

ступи́ть: Bez něj neudělá ani krok.Без него́ шагу́ ступи́ть не мо́жет.

ши́ло: udělat špatnou volbuши́ло на мы́ло сменя́ть

udělat: udělat chybuошиби́ться, сде́лать оши́бку