Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést, vykonat) сде́лать, про(из)вести́, осуществи́тьCo mám udělat?Что мне сде́лать?
  2. (vytvořit, vyrobit) сде́лать(oběd ap.) пригото́вить, подгото́витьudělat hloupostсглупи́тьudělat buchtu/čaj/večeřiпригото́вить пиро́г/чай/у́жинudělat pořádek zavést řádнавести́ поря́докudělat doma pořádek ukliditубра́ть домudělat poznámku pronéstзаме́титьudělat si zásobyзапасти́сьudělat si legraci z kohoподтруни́ть над кемudělat si čas na coосвободи́ть/найти́ вре́мя для чегоudělat chybuошиби́ться, сде́лать оши́бку
  3. (dosáhnout něčeho, dospět k něčemu) сде́лать, созда́ть что, добра́ться к чемуudělat kompromisидти́ на/пойти́ на/сде́лать компроми́ссudělat dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние
  4. (způsobit) осуществи́ть, устро́ить, сде́латьudělat skandálустро́ить сканда́лudělat radost komuобра́довать, пора́довать кого
  5. hovor.(úspěšně absolvovat) сдать, око́нчитьudělat zkouškuсдать экза́менudělat vysokou školuоко́нчить обуче́ние в ву́зе
  6. (něco nepříjemného) сде́латьudělat co komu naschválсде́лать наро́чно что кому
  7. (někoho nějakým) сде́лать

Vyskytuje se v

bota: udělat botuсесть в лу́жу, дать ма́ху

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jinak: udělat to jinakсде́лать по друго́му

most: udělat mostсде́лать мо́стик

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

představa: udělat si představu o kom/čemсоста́вить себе́ представле́ние о ком/чём

přítomnost: udělat co v přítomnosti kohoсде́лать что в прису́тствии кого

truc: udělat co z trucuсде́лать на́зло

výjimka: udělat výjimkuсде́лать исключе́ние

záminka: udělat co pod záminkouсде́лать что под предло́гом

afekt: udělat co v afektuсде́лать что в состоя́нии аффе́кта

čelo: udělat čelem vzadповерну́ться круго́м

dojem: udělat dobrý dojemпроизвести́ хоро́шее впечатле́ние

dostatečná: udělat zkoušku na dostatečnouсдать экза́мен на удовлетвори́тельно

dřep: Udělejte 10 dřepů.Сде́лайте 10 приседа́ний.

hlupák: Udělali z vás, mírně řečeno, hlupáka.Они́ вас, мя́гко говоря́, вы́ставили дурако́м.

hvězda: sport. udělat hvězdu přemetсде́лать колесо́

jméno: udělat si jménoсде́лать себе́ и́мя

kariéra: udělat kariéruсде́лать карье́ру

kdo: Kdo to udělal?Кто э́то сде́лал?

kopie: udělat kopii čehoсде́лать/снять ко́пию чего

manikúra: udělat manikúruсде́лать маникю́р

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.

msta: udělat ze mstyсде́лать из ме́сти

následovně: Uděláme to následovně.Сде́лаем э́то сле́дующим о́бразом.

nevolno: Udělalo se mi nevolno.Мне ста́ло пло́хо.

obrat: udělat obratсде́лать поворо́т

obrázek: udělat si ucelený obrázek o čem,čehoсоста́вить себе́ представле́ние о чём

podraz: Udělal podraz na kamaráda.Он устро́ил подво́х дру́гу.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.

proč: Proč jsi to udělal?Заче́м/Почему́ ты э́то сде́лал?

provaz: sport. udělat provazсде́лать шпага́т

puchýř: Udělaly se mu puchýře.У него́ образова́лись пузыри́.

rád: Udělám to rád.Я с удово́льствием э́то сде́лаю.

radost: (u)dělat radost komu(об)ра́довать кого

rámus: udělat rámusподня́ть шум

rozpis: udělat rozpis služebсоста́вить гра́фик дежу́рства

slabo: Udělalo se mi slabo.Мне ста́ло пло́хо.

udělat se: Udělalo se jí nevolno.Ей ста́ло пло́хо.

vůle: udělat co z vlastní vůleсде́лать что по со́бственному жела́нию

vyrážka: Udělala se mi vyrážka.У меня́ появи́лась сыпь.

zápočet: udělat zápočetсдать зачёт

zastávka: udělat zastávkuсде́лать остано́вку

závažný: udělat závažné rozhodnutíприня́ть серьёзное реше́ние

známost: udělat si/navázat známostзавести́/завяза́ть знако́мство

čára: udělat komu čáru přes rozpočetсорва́ть пла́ны кого, спу́тать ка́рты кому

díra: udělat díru do světaудиви́ть мир

kasa: slang. udělat kasuвзлома́ть/вы́потрошить сейф

kozel: udělat kozla zahradníkemпусти́ть козла́ в огоро́д

kůlnička: udělat z čeho kůlničku na dřívíразби́ть что вдре́безги

levý: udělat co levou zadníсдать что на ша́ру

možný: Udělám, co bude možné.Я сде́лаю всё, что возмо́жно.

něco: udělat si něco s kolenemповреди́ть коле́но

nikdo: Nikdo jiný to neudělá.Э́то не сде́лает никто́ друго́й/ино́й.

nos: udělat dlouhý nos na kohoпоказа́ть нос кому

proces: Udělám s ním krátký proces.У меня́ с ним распра́ва бу́дет коро́ткой.

průtah: udělat co bez průtahůсде́лать что без волоки́ты

přestávka: udělat si přestávkuсде́лать переры́в

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetрасстро́ить чьи пла́ны

tah: udělat co jedním tahemсде́лать одни́м ду́хом

terno: Udělal s kým/čím terno.Ему́ повезло́ с кем/чем в чём.

vzad: udělat čelem vzadповерну́ть огло́бли

za: udělat co za čími zádyде́лать что за чей спино́й

za: udělat za každou cenuсде́лать во что бы то ни ста́ло

zahradník: udělat kozla zahradníkemпусти́ть козла́ в огоро́д

žebrák: udělat z koho žebrákaпусти́ть кого с су́мой

кардиогра́мма: снять кардиогра́ммуudělat EKG

кля́кса: посади́ть кля́ксуudělat kaňku

компроми́сс: пойти́ на компроми́ссudělat kompromis

отча́янный: Он челове́к отча́янный.Má pro strach uděláno.

позо́р: покры́ть себя́ позо́ромudělat si ostudu

поро́г: переступи́ть (че́рез) поро́гpřekročit práh/Rubikon, přen. udělat rozhodující krok

разыгра́ть: разыгра́ть дурака́udělat hloupost

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

у́гол: из-за угла́ сде́лать чтоudělat co pokradmu

благода́рность: сде́лать что в знак благода́рностиudělat co z vděčnosti

впечатле́ние: произвести́ впечатле́ниеudělat dojem

вы́полнить: вы́полнить рабо́туudělat práci

зачёт: сдать зачётudělat zápočet

ито́г: подвести́ ито́гиudělat závěry

маникю́р: сде́лать маникю́рudělat manikúru

месть: сде́лать что из ме́стиudělat co ze msty

мо́жно: Мо́жно сде́лать в два дня.Dá se to udělat za dva dny.

переки́нуть: переки́нуть мо́стикudělat lávku

поря́док: навести́ поря́док гдеudělat pořádek kde, uklidit kde

поступи́ть: Как мне поступи́ть?Co mám udělat?

произвести́: произвести́ впечатле́ниеudělat dojem

располага́ться: Проходи́те и располага́йтесь!Pojďte dál a udělejte si pohodlí!

сдать: сдать экза́мен в срокudělat včas zkoušku

сде́лка: пойти́ на сде́лкуudělat kompromis