Hlavní obsah

рабо́тать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. рабо́тать над собо́й pracovat na sobě, zdokonalovat se

Vyskytuje se v

рабо́тать: pracovat na sobě, zdokonalovat seрабо́тать над собо́й

рука́в: dělat ledabyle, flákatрабо́тать спустя́ рукава́

контра́кт: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

ло́шадь: dřít jako kůňрабо́тать как ло́шадь

рука́: usilovně pracovatрабо́тать не поклада́я рук

автома́т: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

выходны́е: pracovat 7 dní v týdnuрабо́тать без выходны́х

где: Kde pracujete?Где вы рабо́таете?

изно́с: (pracovat) do roztrhání těla (рабо́тать) на изно́с

кома́нда: pracovat podle pokynuрабо́тать по кома́нде

отры́в: nepřetržitě pracovatрабо́тать без отры́ва

по: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

под: pracovat pod zemíрабо́тать под землёй

склад: pracovat ve skladuрабо́тать на скла́де

телеви́дение: pracovat v televiziрабо́тать на телеви́дении

увлече́ние: mluvit/pracovat s elánemговори́ть/рабо́тать с увлече́нием

вол: dřít jako kůňрабо́тать как вол

вре́мя: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

сти́снуть: zatnout zuby a dělatсти́снуть зу́бы и рабо́тать

то́чность: Pracuje přesně jako hodinky.Рабо́тает с то́чностью часово́го механи́зма.

být: být mimo provozне рабо́тать

čas: dělat přes časрабо́тать сверхуро́чно

dělat: dělat na černoрабо́тать без разреше́ния на рабо́ту

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

mimo: mimo provozне рабо́тает

naplno: pracovat naplnoрабо́тать с по́лной отда́чей

naprázdno: běžet naprázdno volnoběhemрабо́тать на холосто́м ходу́

pracovat: pracovat do úmoruрабо́тать до упа́ду

provádět: provádět pokusy na kom/čemэксперименти́ровать, рабо́тать на ком/чем

provoz: být v provozuрабо́тать, (быть) в де́йствии

vedlejší: mít vedlejší zaměstnáníрабо́тать по совмести́тельству

denně: Pracuje osm hodin denně.Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.

dohoda: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

dvojice: pracovat ve dvojiciрабо́тать в па́ре

elán: pracovat s elánemрабо́тать с энтузиа́змом

fungovat: bezvadně fungovatрабо́тать без отка́за

hlava: pracovat hlavouрабо́тать голово́й

hnát: hnát koho do práceзаставля́ть рабо́тать

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

chtít se: Nechce se mi pracovat.Мне неохо́та рабо́тать.

intenzivně: intenzivně pracovatуси́ленно рабо́тать

jet: jet na poloviční výkonрабо́тать на пятьдеся́т проце́нтов

jít: Hodinky jdou přesně.Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.

ministerstvo: pracovat na ministerstvuрабо́тать в министе́рстве

nasazení: pracovat/hrát s plným nasazenímрабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чей

otevřít: Obchod otevírá v 7 hodin.Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.

plán: pracovat podle plánuрабо́тать по пла́ну

překážet: překážet v práciмеша́ть рабо́тать

směna: pracovat na směnyрабо́тать посме́нно

stavba: pracovat na stavběрабо́тать на стро́йке

tvrdě: tvrdě pracovatтяжело́ рабо́тать

vinice: pracovat na viniciрабо́тать в виногра́днике

výkon: pracovat na plný výkonрабо́тать с по́лной отда́чей

začátek: pracovat od začátku do konceрабо́тать от звонка́ до звонка́

zaujetí: pracovat se zaujetímрабо́тать с огонько́м

zedník: pracovat jako zedníkрабо́тать ка́менщиком

dřít: dřít jako kůňрабо́тать как вол

hodinky: fungovat jako hodinkyрабо́тать как часы́

kůň: dřít jako kůňрабо́тать как конь/вол

loket: mít ostré loktyрабо́тать локтя́ми

makat: makat jak šroubрабо́тать как заведённый

obrátka: pracovat na plné obrátkyрабо́тать вовсю́

plyn: pracovat na plný plynрабо́тать на по́лном га́зу

používat: používat loktyрабо́тать локтя́ми

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

sto: pracovat na sto procentрабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вки

stroj: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

tři: pracuje za třiрабо́тает за трои́х

výtah: Výtah mimo provoz.Лифт не рабо́тает.

zaměstnání: mít vedlejší zaměstnáníрабо́тать по совмести́тельству

па́лочка: pracovat zadarmo, pracovat za pěkné slovoза па́лочки рабо́тать