Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (fyzikální působení) си́лаodstředivá sílaцентробе́жная си́ла
  2. (fyzická, duševní ap.) си́ла, эне́ргияfyzická/duševní sílaфизи́ческая/душе́вная си́лаekon. kupní sílaпокупа́тельная спосо́бностьnadpřirozená sílaсверхъесте́ственная си́ла
  3. (pracovní síla) рабо́тник, рабо́чийpomocná sílaподсо́бный рабо́чий
  4. (kolektivní moc) си́ла, си́лыvoj. ozbrojené sílyвооружённые си́лыvoj. vzdušné sílyвое́нно-возду́шные си́лы
  5. (intenzita) си́ла, интенси́вностьsíla větruси́ла ве́траzemětřesení o síle ...землетрясе́ние магниту́дой ...
  6. (tloušťka) толщина́

Vyskytuje se v

dostředivý: fyz. dostředivá sílaцентростреми́тельная си́ла

gravitační: gravitační sílaгравитацио́нная си́ла

hybný: hybná sílaдви́жущая си́ла

kupní: kupní síla obyvatelstvaпокупа́тельная спосо́бность населе́ния

nadpřirozený: nadpřirozená sílaнезе́мная си́ла

napínací: fyz. napínací sílaси́ла натяже́ния

obvodový: fyz. obvodová sílaкаса́тельное уси́лие

odstředivý: fyz. odstředivá sílaцентробе́жная си́ла

ozbrojený: ozbrojené sílyвооружённые си́лы

pozbýt: pozbýt silослабе́ть, осла́бнуть

rozložení: rozložení silраскла́д сил

tažný: fyz. tažná sílaси́ла тя́ги, тя́говое уси́лие

užití: užití sílyпримене́ние наси́лия

vůle: síla vůleси́ла во́ли

zvyk: síla zvykuси́ла привы́чки

aerodynamický: aerodynamická sílaаэродинами́ческая си́ла

demonstrace: demonstrace sílyдемонстра́ция си́лы

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

nabrat: nabrat nové pracovní sílyнаня́ть но́вых рабо́тников

nabrat: nabrat sílu/výšku/rychlostнабра́ть си́лу/высоту́/ско́рость

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

pomáhat: pomáhat ze všech silвся́чески помога́ть

přecenit: přecenit své sílyпереоцени́ть свои́ си́лы

přepínat: přepínat sílyнадрыва́ть си́лы

setrvačný: fyz. setrvačná sílaси́ла ине́рции

snažit se: snažit se ze všech silстара́ться изо все́х сил

společný: společnými silamiсовме́стными/о́бщими си́лами

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

tahový: tahová sílaси́ла тя́ги

vyrovnaný: vyrovnané síly/šanceра́вные си́лы/ша́нсы

zemětřesení: zemětřesení o síle osmi stupňůземлетрясе́ние в во́семь ба́ллов

být: být u konce se silamiбыть на после́днем дыха́нии

vypětí: s vypětím všech silнапряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лия

во́ля: си́ла во́лиsíla vůle

из: изо всех силze všech sil

мах: во весь махplným tryskem, ze všech sil

мочь: изо всей мо́чиze všech sil

мча́ться: мча́ться со всех ногhnát se ze všech sil, pádit co nohy stačí

подсо́бный: подсо́бная си́лаpomocná síla

приложи́ть: приложи́ть все си́лыvynaložit všechny síly

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

рука́: ру́ки опусти́лись у когоkdo nemá sílu něco dělat

си́ла: центробе́жная си́лаodstředivá síla

балл: землетрясе́ние в во́семь ба́лловzemětřesení o síle osmi stupňů

плечо́: Э́то мне по плечу́.To je v mých silách.

сберега́ть: сберега́ть си́лыšetřit síly

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

тя́жесть: си́ла тя́жестиgravitační síla

го́лос: в го́лос крича́тьkřičet z plna hrdla/ze všech sil

оди́н: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám člověk nic nezmůže., V množství je síla.