Hlavní obsah

оди́н

Přídavné jméno

  1. sám, jedenОн живёт оди́н.Žije sám.Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.
  2. sám, osamocený, opuštěnýУ вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

Vyskytuje se v

но́мер: číslo jedna, (ú)hlavní nepřítel ap., prvořadýно́мер оди́н

оди́н: všichni (do jednoho)все до одного́

тень: zůstal jenom stín z kohoто́лько (одна́) тень оста́лась от кого

то́чка: mlít pořád to saméбить в одну́ то́чку

я́года: jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacetодного́ по́ля я́года

каса́ние: na jeden dotek в одно́ каса́ние

кры́ша: bydlet pod jednou střechou s kýmпод одно́й кры́шей с кем

руба́шка: přivést na mizinu koho, připravit o všechno kohoоста́вить в одно́й руба́шке кого

девя́тая: jedna devítinaодна́ девя́тая

под: pod jednou střechuпод одно́й кры́шей

пры́гать: skákat od tématu k tématuпры́гать от одно́й те́мы к друго́й

рост: Jsme stejně vysocí/velcí.Мы с ним одного́ ро́ста.

вали́ть: házet vše do jednoho pytleвали́ть всё в одну́ ку́чу

во́ин: Sám nic nezmůžeš.Оди́н в по́ле не во́ин.

вся́кий: Pořád to samé.Вся́кий раз одно́ и то же.

Госпо́дь: (Jenom) Bůh ví.Одному́ Го́споду изве́стно.

дуде́ть: vést pořád svouдуде́ть в одну́ дуду́

за́яц: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

кра́йность: jít z extrému do extrémuброса́ться от одно́й кра́йности к друго́й

ме́рка: měřit všem stejným metremме́рить всех одно́й ме́ркой

моги́ла: Je jednou nohou v hrobě.Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.

му́скул: nehnul ani brvouни оди́н му́скул не дро́гнул у кого

нога́: jednou nohou v hroběодно́й ного́й в моги́ле

отме́рить: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

отре́зать: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.

перст: sám jako kůl v plotěоди́н как перст

покро́й: Všichni jsou na jedno brdo.Они́ все на оди́н покро́й.

помёт: Jsou ze stejného těsta.Они́ одного́ помёта.

раз: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

ребро́: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

семь: Je to prašť jako uhoď.Семь бед, оди́н отве́т.

существо́: Není vidět živé duše.Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.

brdo: na jedno brdoна одну́ коло́дку

extrém: z extrému do extrémuиз одно́й кра́йности в другу́ю

jako: prašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу

jeden, jedna, jedno: jeden na jednohoоди́н на оди́н

mžik: v mžikuв оди́н миг

ponožka: (jedny) ponožkyноски́, (одна́) па́ра носко́в

posezení: sníst co na posezeníсъесть что за оди́н присе́ст

převést: mat. převést zlomky na společného jmenovateleпривести́ дро́би к одному́ знамена́телю

ráz: jedním rázemодни́м ма́хом

rovina: v jedné rovině s čímна одно́м у́ровне, вро́вень с чем

rovnice: rovnice o jedné neznáméуравне́ние с одни́м неизве́стным

řad: voj. V řad nastoupit!В одну́ шере́нгу - стро́йся!

třetinový: třetinové pravidloпра́вило одно́й тре́ти

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

ani: Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.

domácnost: žít ve společné domácnostiжить одно́й семьёй

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

hmotnost: o hmotnosti jeden kilogramве́сом в оди́н килогра́мм

chodit: Chodili jsme do stejné třídy.Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.

chvíle: Počkejte chvíli, prosím.Подожди́те (одну́) мину́ту, пожа́луйста.

jediný: myslet na jedinéду́мать об одно́м

jednolůžkový: jednolůžkový pokojодноме́стный но́мер, но́мер на одного́

mlít: Mele pořád to stejné.Он долби́т одно́ и то же.

na: práce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

říct: stručně řečenoко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вом

starý: Jsou stejně staří.Они́ одного́ во́зраста/одни́х лет.

stát: stát na špičkách/jedné nozeстоя́ть на цы́почках/одно́й но́ге

štěně: štěňata z jednoho vrhuщенки́ одного́ помёта

úroveň: být na stejné úrovni s čímстоя́ть на одно́м у́ровне, идти́ в у́ровень с чем

zlevnit: Benzin zlevnil o rubl.Бензи́н подешеве́л на оди́н рубль.

žebro: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

dech: jedním dechemна одно́м дыха́нии

dvakrát: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

házet: házet (všechny) do jednoho pytleвали́ть (все) в одну́ ку́чу

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

krásný: jednoho krásného dneв оди́н прекра́сный день

kůl: být jako kůl v plotěоста́ться оди́н как перст

měřit: měřit (všem) jedním metremстричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркой

metr: přen. měřit (všem) stejným metremстричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркой

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

obrat: změnit co obratem rukyперемени́ть что в оди́н миг

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

plot: být jako kůl v plotěоди́н как перст, оди́н-одинёшенек

pořád: vést pořád svouбеспреста́нно повторя́ть одно́ и то же

povstat: povstat jako jeden mužвосста́ть как оди́н (челове́к)

přečíst (si): přečíst jedním dechemпроче́сть в оди́н приём

гребёнка: měřit stejným metrem, házet do jednoho pytleстричь всех под одну́ гребёнку

pytel: házet koho/co do jednoho pytleвали́ть кого/что в одну́ ку́чу, ста́вить на одну́ доску́ кого с кем

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

střecha: bydlet pod jednou střechouжить под одно́й кры́шей

škrt: zakázat jedním škrtem peraзапрети́ть одни́м ро́счерком пера́

tah: udělat co jedním tahemсде́лать одни́м ду́хом

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým venпропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́ет

těsto: Jsou ze stejného těsta.Они́ из одного́ те́ста (сде́ланы).

uhodit: Je to prašť jak uhoď.Хрен ре́дьки не сла́ще., Оди́н чёрт., Что в лоб, что по́ лбу.

ucho: jedním uchem tam, druhým venв одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́й

v, ve: Ve dvou se to lépe táhne.Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.

vsadit: vsadit vše na jednu kartuпоста́вить всё на одну́ ка́рту

vystřelit: vystřelit od bokuвы́палить одни́м ду́хом

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

zátah: napsat článek na jeden zátahнаписа́ть статью́ за оди́н присе́ст

žít: žít ze dne na denжить одни́м днём