Hlavní obsah

оди́н

Přídavné jméno

  1. sám, jedenОн живёт оди́н.Žije sám.Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.
  2. sám, osamocený, opuštěnýУ вас семья́? Нет, я оди́н.Máte rodinu? Ne, jsem sám.

Vyskytuje se v

гребёнка: стричь всех под одну́ гребёнкуměřit stejným metrem, házet do jednoho pytle

но́мер: но́мер оди́нčíslo jedna, (ú)hlavní nepřítel ap., prvořadý

то́чка: бить в одну́ то́чкуmlít pořád to samé

я́года: одного́ по́ля я́годаjeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

каса́ние: в одно́ каса́ниеna jeden dotek

руба́шка: оста́вить в одно́й руба́шке когоpřivést na mizinu koho, připravit o všechno koho

руба́шка: оста́ться в одно́й руба́шкеpřijít na mizinu, přijít o všechno

девя́тая: одна́ девя́таяjedna devítina

кры́ша: жить под одно́й кры́шей с кемbydlet pod jednou střechou s kým

под: под одно́й кры́шейpod jednou střechou

приём: в оди́н приёмnajednou, naráz

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

рост: Мы с ним одного́ ро́ста.Jsme stejně vysocí/velcí.

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

во́ин: Оди́н в по́ле не во́ин.Sám nic nezmůžeš.

вся́кий: Вся́кий раз одно́ и то же.Pořád to samé.

Госпо́дь: Одному́ Го́споду изве́стно.(Jenom) Bůh ví.

дуде́ть: дуде́ть в одну́ дуду́vést pořád svou

за́яц: уби́ть двух за́йцев одни́м вы́стреломzabít dvě mouchy jednou ranou

за́яц: За двумя́ за́йцами пого́нишься ни одного́ не пойма́ешь.Nemůžeš sedět na dvou židlích (zároveň).

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

ме́рка: ме́рить всех одно́й ме́ркойměřit všem stejným metrem

моги́ла: Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.Je jednou nohou v hrobě.

му́скул: ни оди́н му́скул не дро́гнул у когоnehnul ani brvou

нога́: одно́й ного́й в моги́леjednou nohou v hrobě

отме́рить: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

перст: оди́н как перстsám jako kůl v plotě

покро́й: Они́ все на оди́н покро́й.Všichni jsou na jedno brdo.

помёт: Они́ одного́ помёта.Jsou ze stejného těsta.

раз: Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

ребро́: Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.Zhubl tak, že mu lezou žebra.

семь: Семь бед, оди́н отве́т.Je to prašť jako uhoď.

семь: Семь раз приме́рь - оди́н раз отре́жь.Dvakrát měř a jednou řež.

существо́: Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.Není vidět živé duše.

brdo: na jedno brdoна одну́ коло́дку

extrém: z extrému do extrémuиз одно́й кра́йности в другу́ю

jako: prašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу

jeden, jedna, jedno: jeden na jednohoоди́н на оди́н

jeden, jedna, jedno: jedna báseňпро́сто ска́зка, одно́ удово́льствие

jeden, jedna, jedno: jedním vrzem(одни́м) ра́зом

mžik: v mžikuв оди́н миг

nabití: na jedno nabitíна одно́м заря́де

ponožka: (jedny) ponožkyноски́, (одна́) па́ра носко́в

posezení: sníst co na posezeníсъесть что за оди́н присе́ст

ráz: jedním rázemодни́м ма́хом

rovina: v jedné rovině s čímна одно́м у́ровне, вро́вень с чем

rovnice: rovnice o jedné neznáméуравне́ние с одни́м неизве́стным

řad: voj. V řad nastoupit!В одну́ шере́нгу - стро́йся!

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

ani: Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.

domácnost: žít ve společné domácnostiжить одно́й семьёй

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

hlt: vypít jedním hltemвы́пить одни́м ду́хом

hmotnost: o hmotnosti jeden kilogramве́сом в оди́н килогра́мм

chodit: Chodili jsme do stejné třídy.Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.

chvíle: Počkejte chvíli, prosím.Подожди́те (одну́) мину́ту, пожа́луйста.

jediný: myslet na jedinéду́мать об одно́м

jednolůžkový: jednolůžkový pokojодноме́стный но́мер, но́мер на одного́

měsíčně: jednou/dvakrát měsíčněоди́н раз/два ра́за в ме́сяц

mlít: Mele pořád to stejné.Он долби́т одно́ и то же.

na: práce na týdenрабо́та на одну́ неде́лю

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

říct: stručně řečenoко́ротко/коро́че говоря́, одни́м сло́вом

starý: Jsou stejně staří.Они́ одного́ во́зраста/одни́х лет.

stát: stát na špičkách/jedné nozeстоя́ть на цы́почках/одно́й но́ге

štěně: štěňata z jednoho vrhuщенки́ одного́ помёта

úroveň: být na stejné úrovni s čímстоя́ть на одно́м у́ровне, идти́ в у́ровень с чем

zlevnit: Benzin zlevnil o rubl.Бензи́н подешеве́л на оди́н рубль.

žebro: Zhubl tak, že mu lezou žebra.Так похуде́л, что одни́ рёбра оста́лись.

dech: jedním dechemна одно́м дыха́нии

dvakrát: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

házet: házet (všechny) do jednoho pytleвали́ть (все) в одну́ ку́чу

jeden, jedna, jedno: Jeden za všechny, všichni za jednoho.Оди́н за всех, все за одного́.

jeden, jedna, jedno: opakovat stále jedno a to saméповторя́ть всё одно́ и то́ же

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

jednou: Byl jednou jeden král.Жил (да) был оди́н коро́ль.

krásný: jednoho krásného dneв оди́н прекра́сный день

kůl: být jako kůl v plotěоста́ться оди́н как перст

měřit: měřit (všem) jedním metremстричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркой

metr: přen. měřit (všem) stejným metremстричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркой

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

obrat: změnit co obratem rukyперемени́ть что в оди́н миг

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

plot: být jako kůl v plotěоди́н как перст, оди́н-одинёшенек

pořád: vést pořád svouбеспреста́нно повторя́ть одно́ и то же

povstat: povstat jako jeden mužвосста́ть как оди́н (челове́к)

přečíst (si): přečíst jedním dechemпроче́сть в оди́н приём

pytel: házet koho/co do jednoho pytleвали́ть кого/что в одну́ ку́чу, ста́вить на одну́ доску́ кого с кем

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев