Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (doplnění výrazu) как кто/что, в ка́честве кого/чегоuvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́раjako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́
  2. (spojení členů) и - и, как - так иv zimě jako v létěкак зимо́й, так и ле́томtak jako tak bez toho, stejněвсё равно́, так и такprašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу
  3. (ve výčtu) (тако́й) как

Vyskytuje se v

beránek: mírný jako beránekкро́ткий как ове́чка

běžet: běžet jako o životбежа́ть наперегонки́/вза́пуски

cumel: sladký jako cumelсла́ще са́хара

hora: chlap jako horaверзи́ла

chlap: chlap jako horaдети́на

lusk: holka jako luskде́вушка как я́годка

mazaný: mazaný jako liškaхи́трый как лиса́

naschvál: jako naschválкак наро́чно

nic: udělat to jako nicсде́лать в два счёта

nosit se: nosit se jako pávва́жничать

obvykle: jako obvykleкак обы́чно

pohan: klít jako pohanруга́ться как изво́зчик

ráj: mít se jako v rájiкак сыр в ма́сле ката́ться

řemen: vojna jako řemenсуро́вая слу́жба

sletět se: přen. slétnout se jako supiко́ршуном налете́ть

splašený: lítat jako splašenýноси́ться как угоре́лый

svalit se: svalit se jako špalekупа́сть как подко́шенный

šíp: rychlý jako šípбы́стрый как стрела́

špagát: mít nervy jako špagátyне́рвы как кана́ты, стальны́е не́рвы у кого

tradičně: jako tradičněкак обы́чно, как всегда́

uhel: vlasy černé jako uhelу́гольные во́лосы, во́лосы чёрные как смоль/у́голь

utahaný: (být) utahaný jako pesуста́л как соба́ка

utnout: jako když utneкак руко́й сня́ло

běhat: běhat za kým jako pejsekкак соба́чка бе́гать за кем

beran: Je tvrdohlavý jako beran.Он упря́мый, как осёл.

cedník: děravý jako cedníkдыря́вый как решето́

cenit si: cenit si koho jako odborníkaцени́ть кого как специали́ста

dědictví: získat jako dědictvíполучи́ть по насле́дству

hrom: rána jako hromгромово́й уда́р

chovat se: chovat se jako džentlmenвести́ себя́ по-джентльме́нски

kostlivec: hubený jako kostlivecто́щий как скеле́т

meteor: Zazářil jako meteor.Мелькну́л как метео́р.

moučník: Co bude jako moučník?Что бу́дет на тре́тье?

nést se: nést se jako královnaходи́ть как короле́ва

pasovat: Sako pasuje jako ulité.Пиджа́к сиди́т как вли́тый.

pelyněk: hořký jako pelyněkго́рький как полы́нь

perlička: zoubky jako perličkyзу́бки (как-)жемчу́жинки

pít: pít jako duhaпить запо́ем/го́рькую/мёртвую

plavit se: plavit se jako námořníkпла́вать матро́сом

pobíhat: Pobíhá jako smyslů zbavený.Ме́чется как угоре́лый.

posloužit: posloužit jako důkazпослужи́ть доказа́тельством

poustevník: žít jako poustevníkжить отше́льником

pozornost: (jako) pozornost podniku(в) пода́рок от заведе́ния

prase: Je špinavý jako prase.Он гря́зный как свинья́.

přiběhnout: přiběhnout do cíle jako prvníприбежа́ть пе́рвым к фи́нишу

připadat: Připadám si jako úplný idiot.Я чу́вствую себя́ по́лным идио́том.

sen: žít jako ve snuжить как во сне

slepý: slepý jako krtekслепо́й как лету́чая мышь

ulitý: Šaty padnou jako ulité.Пла́тье сиди́т как вли́тое.

uložit: výp. uložit jako...сохрани́ть как...

umístit se: Umístil se jako čtvrtý.Он за́нял четвёртое ме́сто.

unavený: Jsem unavený jako pes.Я уста́л как соба́ка.

velký: velký jako coразме́ром с кого/что

volný: volný jako ptákво́льный как пти́ца (в полёте)

bít se: bít se jako levдра́ться как лев

bledý: bledý jako smrtсмерте́льно бле́дный

blecha: být šťastný jako blechaне по́мнить себя́ от ра́дости

bojovat: bojovat jako levби́ться как лев

bota: znát koho jako své botyзнать кого как свои́х пять па́льцев

břitva: ostrý jako břitvaо́стрый как бри́тва

buk: zdravý jako bukздоро́вый как бык

čert: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížiбе́гать от кого,чего как чёрт от ла́дана

déšť: růst jako houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

dlaň: jako na dlaniкак на ла́дони

dlaždič: Je sprostý jako dlaždič.Руга́ется как сапо́жник.

doma: cítit se jako domaбыть как до́ма

domeček: zhroutit se jako domeček z karetру́хнуть как ка́рточный до́мик

drátek: Jde to jako na drátkách.Всё идёт как по ма́слу.

dřevo: spát jako dřevoспать как уби́тый

dřít: dřít jako kůňрабо́тать как вол

dudek: Spí jako dudek.Спит как суро́к/уби́тый.

duha: pít jako duhaпить как бо́чка

facka: jednoduché jako fackaпро́ще па́реной ре́пы, про́сто как два́жды два

hlad: Mám hlad jako vlk.У меня́ во́лчий аппети́т., Я зве́рски го́лоден.

hladový: hladový jako vlkголо́дный как волк

hluchý: hluchý jako pařezглух как пень

hnát se: hnát se jako blázenмча́ться со всех опо́р

hodinky: fungovat jako hodinkyрабо́тать как часы́

hrách: jako když hrách na stěnu házíкак об сте́нку горо́х

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

hrob: mlčí jako hrobнем как ры́ба

chránit: chránit koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

chumelit (se): jako by se nechumeliloкак ни в чём не быва́ло, как бу́дто ничего́ не случи́лось

jak: Roste jako houby po dešti.Растёт как на дрожжа́х.

jednoduchý: jednoduché jako fackaпро́ще па́реной ре́пы, про́ще просто́го

jehla: být jako na jehláchбыть как на иго́лках

jíst: jíst jako vrabecесть как пти́чка

kocour: škrábat jako kocourписа́ть как ку́рица ла́пой

konev: Lije jako z konve.(Дождь) льёт как из ведра́.

kostel: ticho jako v kosteleти́хо как в це́ркви

kouzelný: jako mávnutím kouzelného proutkuкак по манове́нию волше́бной па́лочки

koza: rozumět čemu jako koza petrželiразбира́ться в чём как свинья́ в апельси́нах

krotký: krotký jako beránekкро́ткий как ягнёнок

krtek: slepý jako krtekслеп, как лету́чая мышь

křída: bílý jako křídaбе́лый как ска́терть

kříž: bát se koho/čeho jako čert křížeбоя́ться кого/чего как чёрт ла́дана

kůl: být jako kůl v plotěоста́ться оди́н как перст

kůň: dřít jako kůňрабо́тать как конь/вол

бежа́ть: běžet jako o životбежа́ть наперегонки́

величина́: veliký jako kdo/coвеличино́й с кого/чего

воск: jako z vosku měkkýкак воск

жева́ть: být jako obehraná deska жева́ть жва́чку

жердь: hubený/dlouhý jako bidloхудо́й/дли́нный как жердь

зали́ться: začít mluvit jako kniha зали́ться соловьём

иго́лочка: oblečen jako ze škatulkyоде́т с иго́лочки

игру́шка: jako panenka krásnýкак игру́шка

ко́ршун: slétnout se jako supiко́ршуном налете́ть

ладо́нь: jako na dlaniкак на ладо́ни

ло́шадь: dřít jako kůňрабо́тать как ло́шадь

мешо́к: Kabát visí na kom jako pytel.Пальто́ сиди́т на ком мешко́м.

мы́шка: Sedí jako myška. Как мы́шка сиди́т.

наро́чно: jako naschválкак наро́чно

наяву́: sen jako živýсон наяву́

ого́нь: běžet jako by komu hořelo za patamaбежа́ть как от огня́

ошпа́ренный: jako namydlený blesk, jako když střelíкак ошпа́ренный

разоде́тый: vyfintěný jako papoušekразоде́тый как пету́х

смерть: přen. Je bledý jako smrt.Он бле́ден как смерть.

стрела́: rovný jako pravítkoпрямо́й как стрела́

тряхну́ть: chovat se jako za starých časů/zamladaтряхну́ть старино́й/мо́лодостью

тьма: tma tmoucí, tma jako v pytliтьма кроме́шная

автома́т: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

в: jako odpověďв отве́т

вид: jako pomocníkв ви́де помо́щника

второ́е: Co si dáte jako hlavní jídlo?Что зака́жете на второ́е?

как: bílý jako sníhбе́лый как снег

магни́т: kdo/co přitahuje koho jako magnetкак магни́т притя́гивает кто/что кого

послужи́ть: být komu příkladem, posloužit jako příklad pro kohoпослужи́ть приме́ром кому

рабо́тать: pracovat jako zedníkрабо́тать ка́менщиком

спарта́нец: žít jako spartánжить спарта́нцем

столб: stát jako sloup, nehýbat seстоя́ть столбо́м

ба́рин: žít si jako milostpánжить ба́рином

бе́лка: být v jednom kole, lítat jako hadr na holiверте́ться как бе́лка в колесе́

бельмо́: expr. jako osina v zadkuкак бельмо́ на глазу́

бере́чь: opatrovat koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

бес: (je) chytrý jako čertумён как бес

блин: seká to jako Baťa cvičkyкак блины́ печёт

блоха́: skáče jako blecha velmi rychleска́чет как блоха́

бри́тва: jazyk jako břitvaязы́к как бри́тва

бу́йвол: Je to chlap jako hora.Ну и бу́йвол э́тот мужи́к!

бумера́нг: vrátit se jako bumerang ke komuбумера́нгом верну́ться к кому

бык: zdravý jako rybaздоро́в как бык

ведро́: Leje jako z konve.(Дождь) льёт как из ведра́.

вода́: Drží jazyk za zuby., Mlčí jako hrob.Как воды́ в рот набра́л.

вол: dřít jako kůňрабо́тать как вол

волк: hladový jako vlkголо́ден как волк

во́льный: (člověk) volný jako pták во́льная пти́ца

го́рло: jíst (jako) za tři, hodně jístв три го́рла есть

горо́х: jako by hrách na stěnu házelкак об сте́ну горо́х