Hlavní obsah

jednou, jedenkrát

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení оди́н и то́т же, zcela shodný kniž. тожде́ственный

ani: ani jednouни ра́зу

brdo: na jedno brdoна одну́ коло́дку

čas: jednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мени

kus: v jednom kuseвсё вре́мя, постоя́нно, не престава́я

nabití: na jedno nabitíна одно́м заря́де

ponožka: (jedny) ponožkyноски́, (одна́) па́ра носко́в

provždy: jednou provždyраз и навсегда́

ráz: jedním rázemодни́м ма́хом

rovina: v jedné rovině s čímна одно́м у́ровне, вро́вень с чем

rovnice: rovnice o jedné neznáméуравне́ние с одни́м неизве́стным

všechen, všechna, všechno: To je všechno jedno.Э́то всё равно́.

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

za: jednou za časраз в год (по обеща́нию), и́зредка, вре́мя от вре́мени

celkem: Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.

hlt: vypít jedním hltemвы́пить одни́м ду́хом

hmotnost: o hmotnosti jeden kilogramве́сом в оди́н килогра́мм

jedno: Je mi to jedno.Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.

jednou: jednou provždyраз навсегда́

měsíčně: jednou/dvakrát měsíčněоди́н раз/два ра́за в ме́сяц

mít: To máš jedno.Э́то всё равно́.

použití: na jedno použitíдля ра́зового по́льзования

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

stát: stát na špičkách/jedné nozeстоя́ть на цы́почках/одно́й но́ге

štěně: štěňata z jednoho vrhuщенки́ одного́ помёта

telefonovat: telefonovat si jednou týdněсозва́ниваться раз в неде́лю

ubalit: jednu ubalitдать в нос

vrazit: jednu vrazit komuсви́стнуть кого по́ уху

báseň: oběd jedna báseňобе́д - па́льчики обли́жешь

být: To je jedno.Всё равно́.

dech: jedním dechemна одно́м дыха́нии

dojít: přen. Na každého jednou dojde.До ка́ждого дойдёт о́чередь.

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

dvakrát: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

házet: házet (všechny) do jednoho pytleвали́ть (все) в одну́ ку́чу

jen: Mám jen jedny ruce.У меня́ то́лько две руки́.

karta: vsadit co na (jednu) kartuпоста́вить на ка́рту что

krásný: jednoho krásného dneв оди́н прекра́сный день

měřit: měřit (všem) jedním metremстричь под одну́ гребёнку, ме́рить всех одно́й ме́ркой

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

pořád: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

povstat: povstat jako jeden mužвосста́ть как оди́н (челове́к)

provaz: táhnout za jeden provazде́йствовать заодно́ с кем

přečíst (si): přečíst jedním dechemпроче́сть в оди́н приём

přes, přese: mluvit jeden přes druhéhoговори́ть все наперебо́й

pytel: házet koho/co do jednoho pytleвали́ть кого/что в одну́ ку́чу, ста́вить на одну́ доску́ кого с кем

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

spočítat: spočítat na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть мо́жно

střecha: bydlet pod jednou střechouжить под одно́й кры́шей

tah: udělat co jedním tahemсде́лать одни́м ду́хом

tam: pouštět jedním uchem tam, druhým venпропуска́ть ми́мо уше́й, в одно́ у́хо влета́ет, в друго́е вылета́ет

uherský: jednou za uherský rokраз в сто лет (по обеща́нию)

ucho: jedním uchem tam, druhým venв одно́ у́хо вошло́, в друго́е вы́шло, пропуска́ть ми́мо уше́й

vsadit: vsadit vše na jednu kartuпоста́вить всё на одну́ ка́рту

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

zátah: napsat článek na jeden zátahнаписа́ть статью́ за оди́н присе́ст

вы́пить: vypít jedním douškemвы́пить за́лпом

карма́н: má jednu kapsu vysypanou a druhou prázdnou, nemá nicпусто́й карма́н у кого

каса́ние: na jeden dotek в одно́ каса́ние

о́чередь: po pořádku, jeden za druhýmпо о́череди

ра́зовый: na jedno použitíдля ра́зового по́льзования

су́точный: pronájem na jeden denсу́точная аре́нда

безразли́чно: Je mi to jedno.Мне безразли́чно.

девя́тая: jedna devítinaодна́ девя́тая

день: za jeden (až) dva dnyче́рез день-друго́й

крути́ться: být (pořád) v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

кры́ша: bydlet pod jednou střechou s kýmжить под одно́й кры́шей с кем

ме́сяц: jednou za měsícраз в ме́сяц

оди́н: Jeden za všechny všichni za jednoho.Оди́н за всех, все за одного́.

под: pod jednou střechouпод одно́й кры́шей

jeden, jedna, jedno: jedna radostотли́чно

полтора́: jedna a půlполторы́

равно́: Je mi to jedno.Мне всё равно́.

раз: jednou týdněраз в неде́лю

с: asi jeden kilometrс киломе́тр

бе́лка: být v jednom kole, lítat jako hadr na holiверте́ться как бе́лка в колесе́

бузина́: jeden o koze, druhý o vozeв огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дька

вали́ть: házet vše do jednoho pytleвали́ть всё в одну́ ку́чу

два: raz dva, jedna dvě velice rychleв два счёта

е́хать: Zachovej chladnou hlavu., Dvakrát měř, jednou řež.Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь.

за́яц: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

ка́рта: přen. sázet na (jednu) kartu, riskovatста́вить на ка́рту что

край: přen. být jednou nohou v hroběбыть на кра́ю моги́лы

моги́ла: Je jednou nohou v hrobě.Одно́й ного́й в моги́ле стои́т.

наро́чно: to by jeden nevymyslelнаро́чно не приду́маешь

нога́: jednou nohou v hroběодно́й ного́й в моги́ле

отме́рить: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

отре́зать: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.

па́лец: moci spočítat koho/co na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть кого/что мо́жно

покро́й: Všichni jsou na jedno brdo.Они́ все на оди́н покро́й.

поросёнок: hovor. Ty čuně (jedno)!Поросёнок ты э́такий!

семь: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз приме́рь - оди́н раз отре́жь.

соро́ка: Jedna paní povídala.Соро́ка на хвосте́ принесла́.

тепло́: Je mi to teď úplně jedno.Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.