Hlavní obsah

си́ла

Podstatné jméno, rod ženský

  1. síla, intenzita fyzikální veličinaцентробе́жная си́лаodstředivá sílaси́ла то́каintenzita proudu
  2. síla, energie, elán fyzická, psychická
  3. energie, impuls zdroj všehoси́лы приро́дыpřírodní energie
  4. síla, moc jednotlivce ap.
  5. hovor.síla, podstata, smysl
  6. práv.platnost zákona ap.Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.

Vyskytuje se v

вы́биться: vyčerpat se, uštvat seвы́биться из сил

забра́ть: získat moc/síluзабра́ть си́лу

производи́тельный: výrobní sílyпроизводи́тельные си́лы

рабо́чий: pracovní síla, zaměstnanecрабо́чая си́ла

электродви́жущий: elektrodynamická sílaэлектродви́жущая си́ла

войти́: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

во́ля: síla vůleси́ла во́ли

из: ze všech silизо всех сил

излуче́ние: zářivost си́ла излуче́ния

подсо́бный: pomocná sílaподсо́бная си́ла

развёртывание: síly rychlého nasazeníси́лы бы́строго развёртывания

си́ла: odstředivá sílaцентробе́жная си́ла

вступле́ние: nabytí platnostiвступле́ние в си́лу

сберега́ть: šetřit sílyсберега́ть си́лы

сверх: To je nad mé síly.Э́то сверх мои́х сил.

свы́ше: To je nad mé síly.Э́то свы́ше мои́х сил.

тя́жесть: gravitační sílaси́ла тя́жести

утра́чивать: pozbývat platnost o zákonu, smlouvě ap.утра́чивать си́лу

dostředivý: fyz. dostředivá sílaцентростреми́тельная си́ла

gravitační: gravitační sílaгравитацио́нная си́ла

hybný: hybná sílaдви́жущая си́ла

moc: branná mocвооружённые си́лы

nadpřirozený: nadpřirozená sílaнезе́мная си́ла

napínací: fyz. napínací sílaси́ла натяже́ния

odstředivý: fyz. odstředivá sílaцентробе́жная си́ла

ozbrojený: ozbrojené sílyвооружённые си́лы

platnost: pozbýt platnostiлиши́ться си́лы, потеря́ть си́лу

pozbýt: pozbýt způsobilost/platnostiутра́тить дееспосо́бность/си́лу

síla: odstředivá sílaцентробе́жная си́ла

tažný: fyz. tažná sílaси́ла тя́ги, тя́говое уси́лие

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

vůle: síla vůleси́ла во́ли

vyšší: práv. vyšší moc vis majorнепреодоли́мая си́ла, форс-мажо́р

začátek: práv. začátek platnosti smlouvyвведе́ние в си́лу догово́ра

zpětný: se zpětnou platnostíс обра́тной си́лой

zvyk: síla zvykuси́ла привы́чки

aerodynamický: aerodynamická sílaаэродинами́ческая си́ла

být: být v platnostiиме́ть си́лу

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

demonstrace: demonstrace sílyдемонстра́ция си́лы

dokud: Dokud můžu, budu...Пока́ в си́лах, бу́ду...

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

kůň: motor o výkonu 200 koníдви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных сил

mobilita: sociol. pracovní mobilitaмоби́льность рабо́чей си́лы

nabrat: nabrat sílu/výšku/rychlostнабра́ть си́лу/высоту́/ско́рость

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

ponechat: ponechat v platnostiоста́вить в си́ле

přecenit: přecenit své sílyпереоцени́ть свои́ си́лы

přepínat: přepínat sílyнадрыва́ть си́лы

přestat: Zákon přestal platit.Зако́н утра́тил си́лу.

setrvačný: fyz. setrvačná sílaси́ла ине́рции

вооружённый: ozbrojené sílyвооружённые си́лы

snažit se: snažit se ze všech silстара́ться изо все́х сил

společný: společnými silamiсовме́стными/о́бщими си́лами

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

vojsko: armáda pozemních vojskа́рмия сухопу́тных сил

vyrovnaný: vyrovnané síly/šanceра́вные си́лы/ша́нсы

dno: Jsem na dně. u konce silЯ уже́ вы́бился из сил/дошёл до то́чки.

plyn: přen. na plný plynпо́лным хо́дом, в по́лную си́лу, на по́лную мо́щность, на всю кату́шку, на всех пара́х

přemáhání: s přemáhánímче́рез си́лу

sto: pracovat na sto procentрабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вки

vypětí: s vypětím všech silнапряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лия