Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) о́ченьJe mi to moc líto.Мне о́чень жаль.
  2. (příliš) сли́шкомMoc si dovoluje.Он сли́шком себе́ позволя́ет.
  3. (s počítaným předmětem) мно́гоBylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) си́ла, мощь
  2. (schopnost něco vykonat) си́лаTo není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.
  3. (zákonodárná ap.) властьplná mocполномо́чие, дове́ренностьzákonodárná/výkonná/soudní mocзаконода́тельная/исполни́тельная/суде́бная властьstátní mocгосуда́рственная власть
  4. (vojenská ap.) си́лыbranná mocвооружённые си́лы

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez обойти́сь без чего

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný мочь равня́ться

moc: plná mocполномо́чие, дове́ренность

ověřený: notářsky ověřená plná mocнотариа́льно заве́ренная дове́ренность

plný: plná mocполномо́чие, дове́ренность

trochu: trochu mocмногова́то

vyšší: práv. vyšší moc vis majorнепреодоли́мая си́ла, форс-мажо́р

dík: Díky moc.Большо́е спаси́бо.

dostat se: dostat se k mociприйти́ к вла́сти

nejvyšší: nejvyšší mocгла́венство

notář: notářem ověřená plná mocполномо́чие заве́ренное нота́риусом

slušet: Moc ti to sluší.Тебе́ о́чень идёт.

troufat si: Moc si troufáš!Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!

ústavodárný: ústavodárná mocучреди́тельная власть

užít: Moc jsme si to užili.Мы хорошо́ провели́ вре́мя.

vidět: Moc často ho nevidím.Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.

zákonodárný: zákonodárná mocзаконода́тельная власть

zneužít: zneužít mocзлоупотреби́ть вла́стью

od, ode: To je od tebe moc hezké!Э́то о́чень ми́ло с твое́й стороны́!

pobrat: Rozumu moc nepobral.Он звёзд с не́ба не хвата́ет.

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

škodit: Všeho moc škodí.Вся́кое изли́шество вре́дно.

верхо́вный: svrchovaná mocверхо́вная власть

исполни́тельный: výkonná mocисполни́тельная власть

лезть: moci se přetrhnout úslužností, snahou ap.лезть из ко́жи вон

ли́шний: říct až moc, říct něco nepatřičnéhoсказа́ть ли́шнее

ме́ра: nakolik, jak moc, do jaké míryв како́й ме́ре

осо́бенно: nic moc, nic zvláštního не осо́бенно

вку́сно: Moc dobré!, To je dobrota!О́чень вку́сно!

жаль: Je mi to moc líto.Мне о́чень жаль.

злоупотреби́ть: zneužít mocзлоупотреби́ть вла́стью

нева́жно: Není mi moc dobře.Нева́жно себя́ чу́вствую.

отстрани́ть: zbavit moci kohoотстрани́ть от вла́сти кого

полномо́чие: dát plnou moc komu, zplnomocnit kohoдать полномо́чие

глаз: oči se rozzářily (při pohledu) na co, moci na čem oči nechatглаза́ разгоре́лись на что

па́лец: moci spočítat koho/co na prstech jedné rukyпо па́льцам перече́сть кого/что мо́жно

прекра́сно: Však ty moc dobře víš...Ты ведь прекра́сно зна́ешь...

сли́шком: To už je moc.Э́то уже́ сли́шком.

соста́риться: Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.

удо́бно: Je mi tady moc dobře.Мне здесь о́чень удо́бно.

чересчу́р: To už je moc!Э́то уже́ чересчу́р!