Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) о́ченьJe mi to moc líto.Мне о́чень жаль.
  2. (příliš) сли́шкомMoc si dovoluje.Он сли́шком себе́ позволя́ет.
  3. (s počítaným předmětem) мно́гоBylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) си́ла, мощь
  2. (schopnost něco vykonat) си́лаTo není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.
  3. (zákonodárná ap.) властьplná mocполномо́чие, дове́ренностьzákonodárná/výkonná/soudní mocзаконода́тельная/исполни́тельная/суде́бная властьstátní mocгосуда́рственная власть
  4. (vojenská ap.) си́лыbranná mocвооружённые си́лы

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez обойти́сь без чего

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný мочь равня́ться

ověřený: notářsky ověřená plná mocнотариа́льно заве́ренная дове́ренность

plný: plná mocполномо́чие, дове́ренность

trochu: trochu mocмногова́то

vyšší: práv. vyšší moc vis majorнепреодоли́мая си́ла, форс-мажо́р

brát si: Všechno si moc bereš!Ты всё принима́ешь бли́зко к се́рдцу!

dík: Díky moc.Большо́е спаси́бо.

dostat se: dostat se k mociприйти́ к вла́сти

hodit se: To se mi (moc) nehodí.Это мне не (о́чень) подхо́дит.

nejvyšší: nejvyšší mocгла́венство

notář: notářem ověřená plná mocполномо́чие заве́ренное нота́риусом

slušet: Moc ti to sluší.Тебе́ о́чень идёт.

troufat si: Moc si troufáš!Ты сли́шком мно́го себе́ позволя́ешь!

ústavodárný: ústavodárná mocучреди́тельная власть

užít: Moc jsme si to užili.Мы хорошо́ провели́ вре́мя.

vidět: Moc často ho nevidím.Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.

zákonodárný: zákonodárná mocзаконода́тельная власть

zneužít: zneužít mocзлоупотреби́ть вла́стью

od, ode: To je od tebe moc hezké!Э́то о́чень ми́ло с твое́й стороны́!

pobrat: Rozumu moc nepobral.Он звёзд с не́ба не хвата́ет.

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

škodit: Všeho moc škodí.Вся́кое изли́шество вре́дно.

trochu: To už je trochu moc.Э́то уже́ сли́шком/чересчу́р.

верхо́вный: верхо́вная властьsvrchovaná moc

исполни́тельный: исполни́тельная властьvýkonná moc

лезть: лезть из ко́жи вонmoci se přetrhnout úslužností, snahou ap.

ли́шний: сказа́ть ли́шнееříct až moc, říct něco nepatřičného

ме́ра: в како́й ме́реnakolik, jak moc, do jaké míry

осо́бенно: не осо́бенноnic moc, nic zvláštního

перебо́р: Э́то уже́ перебо́р.To už je moc. příliš

вку́сно: О́чень вку́сно!Moc dobré!, To je dobrota!

гнать: Не гони́.Nejeď moc rychle.

жаль: Мне о́чень жаль.Je mi to moc líto.

злоупотреби́ть: злоупотреби́ть вла́стьюzneužít moc

нева́жно: Нева́жно себя́ чу́вствую.Není mi moc dobře.

огро́мный: Спаси́бо вам огро́мное.Moc (vám) děkuju.

отстрани́ть: отстрани́ть от вла́сти когоzbavit moci koho

полномо́чие: дать полномо́чиеdát plnou moc komu, zplnomocnit koho

умоля́ть: Умoля́ю тебя́.Moc tě prosím.

па́лец: по па́льцам перече́сть кого/что мо́жноmoci spočítat koho/co na prstech jedné ruky

прекра́сно: Ты ведь прекра́сно зна́ешь...Však ty moc dobře víš...

сли́шком: Э́то уже́ сли́шком.To už je moc.

соста́риться: Мно́го бу́дешь знать, ско́ро соста́ришься.Kdo je moc zvědavý, bude brzo starý.

удо́бно: Мне здесь о́чень удо́бно.Je mi tady moc dobře.

чересчу́р: Э́то уже́ чересчу́р!To už je moc!