Hlavní obsah

postižení

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

asistent: osobní asistent (tělesně postiženého)индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)

postižený: tělesně postiženýинвали́д, челове́к с ограни́ченными фу́нкциями

postihnout: Postihlo ho neštěstí.С ним стрясло́сь несча́стье.

postižený: mentálně postiženýу́мственно отста́лый (челове́к), hovor. повреждённый в уме́

postižený: zrakově/sluchově postiženýчелове́к с наруше́нием зре́ния/слу́ха

tělesně: tělesně postiženýс физи́ческим недоста́тком

tělesný: tělesné postiženíфизи́ческий недоста́ток