Hlavní obsah

domácí

Přídavné jméno

  1. (v domácnosti, ve vlastním domově) дома́шнийdomácí práceдома́шние рабо́тыdomácí úlohaдома́шнее зада́ниеdomácí potřebyпредме́ты дома́шнего обихо́да
  2. (zvíře) дома́шний, приручённыйdomácí zvířataдома́шние живо́тные
  3. (zdejší, tuzemský) оте́чественный, вну́треннийdomácí trhвну́тренний ры́нок
  4. (domácký, nelíčený) дома́шний, семе́йный

Vyskytuje se v

hrubý: hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

kino: domácí kinoдома́шний кинотеа́тр

kočka: kočka domácíдома́шняя ко́шка

lékárnička: domácí/příruční/cestovní lékárničkaдома́шняя/похо́дная/доро́жная апте́чка

mazlíček: domácí mazlíček zvířeдома́шний пито́мец

násilí: domácí/fyzické násilíдома́шнее/физи́ческое наси́лие

obchod: vnitřní/domácí obchodвну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нок

pán: pan domácíдомохозя́ин

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

puťka: domácí puťkaдома́шняя ку́рица

slovo: domácí/cizí/přejatá slovaдома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́

spotřebič: domácí spotřebičeбытова́я те́хника

tisk: domácí/zahraniční tiskме́стная/зарубе́жная печа́ть

úkol: domácí úkolдома́шнее зада́ние, дома́шка, уро́к

vězení: domácí vězeníдома́шний аре́ст

výroba: domácí výrobaкуста́рное произво́дство

zvíře: domácí/hospodářská/divoká zvířataдома́шние/сельскохозя́йственные/ди́кие живо́тные

cestovní: domácí cestovní ruchвну́тренний тури́зм

cvičení: domácí cvičeníдома́шнее упражне́ние

kořalka: pálit domácí kořalkuгнать самого́н(ку)

kuchyně: domácí kuchyněдома́шняя ку́хня

meta: domácí metaдом

oblečení: sportovní/domácí oblečeníспорти́вная/дома́шняя оде́жда

pantofel: domácí pantofleдома́шние ту́фли, та́почки

politika: domácí/zahraniční/světová politikaвну́тренняя/вне́шняя/мирова́я поли́тика

potřeba: domácí potřeby obchodбытовы́е това́ры

práce: domácí práce z matematikyдома́шнее зада́ние по матема́тике

tým: domácí týmдома́шняя кома́нда

úloha: školní/domácí úlohaкла́ссное/дома́шнее зада́ние

vypálit: vypálit domácí pálenkuвы́гнать самого́н

vzdělávání: domácí vzděláváníдома́шнее обуче́ние

zvířectvo: drobné domácí zvířectvoме́лкие дома́шние живо́тные

аре́ст: дома́шний аре́стdomácí vězení

бытово́й: бытова́я те́хникаdomácí spotřebiče

валово́й: валово́й вну́тренний проду́ктhrubý domácí produkt

воробе́й: домово́й воробе́йvrabec domácí

кинотеа́тр: дома́шний кинотеа́трdomácí kino

клоп: посте́льный клопštěnice domácí

проду́кт: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

промтова́рный: промтова́рный магази́нdomácí potřeby obchod

тарака́н: ры́жий тарака́нrus domácí

дома́шний: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

дома́шний: дома́шнее живо́тноеdomácí zvíře

живо́тное: дома́шние/промысло́вые/ди́кие живо́тныеdomácí/průmyslová/divoká zvířata

зада́ние: дома́шнее зада́ниеdomácí úkol

ры́нок: вну́тренний ры́нокdomácí trh

сочине́ние: кла́ссное/дома́шнее сочине́ниеškolní/domácí úloha

тури́зм: вну́тренний/иностра́нный тури́змdomácí/zahraniční cestovní ruch

хозя́йственный: хозя́йственный магази́нobchod s domácími potřebami

электроприбо́р: бытовы́е электроприбо́рыdomácí elektrospotřebiče