Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) сло́воsprostá slovaскве́рные слова́Nerozumím ani slovo.Я не понима́ю ни сло́ва.jednoslabičné slovoодносло́жное сло́воpořádek slovпоря́док словdomácí/cizí/přejatá slovaдома́шние/чужи́е/заи́мствованные слова́slovo od slovaсло́во в сло́воbeze slovaничего́ не говоря́, безмо́лвно
  2. (řeč, mluva) сло́во, речь, выска́зываниеjinými slovyдруги́ми слова́ми
  3. (projev) сло́во, речь, (ора́торское) выступле́ниеujmout se slovaвзять сло́воudělit komu slovoпредоста́вить кому сло́во
  4. (rada, rozhodnutí ap.) сло́во, реше́ние
  5. (slib) сло́во, обеща́ниеporušit dané slovoнару́шить да́нное сло́воčestné slovoче́стное сло́воdodržet slovoсдержа́ть сло́во
  6. slova (k písni ap.) слова́, текст

Vyskytuje se v

vzatý: отли́чный, настоя́щийna slovo vzatý

ani: ни гугу́!, молчо́к!ani slovo!

cizí: заи́мствованное сло́воslovo cizího původu

dodržet: сдержа́ть сло́воdodržet slovo

chytat: лови́ть на сло́веchytat za slovo

jeden, jedna, jedno: коро́чеjedním slovem

jistý: в изве́стном смы́сле сло́ваv jistém slova smyslu

na: ве́рить на сло́воvěřit na slovo

nauka: уче́ние о словообразова́нииnauka o tvoření slov

od, ode: сло́во в сло́воslovo od slova

parazitní: парази́тные слова́ling. parazitní slova

podřazený: подчинённое сло́воling. podřazené slovo

přejatý: заи́мствованное сло́воling. přejaté slovo

původ: заи́мствованное сло́воling. slovo cizího původu

silný: си́льные слова́silná slova

svoboda: свобо́да сло́ва/печа́тиsvoboda slova/tisku

uprostřed: переби́ть кого на полусло́веpřerušit koho uprostřed slova

význam: прямо́е значе́ние сло́ваling. základní význam slova

částka: указа́ть су́мму про́письюvypsat částku slovy

dojemný: жа́лкие слова́dojemná slova

doslovný: в буква́льном смы́сле сло́ваv doslovném slova smyslu

dostát: сдержа́ть сло́воdostát slovu

držet: держа́ть сло́воdržet slovo

emocionální: эмоциона́льная окра́ска сло́ваemocionální zabarvení slova

frekventovaný: ча́сто употребля́емое сло́воfrekventované slovo

hlásit se: проси́ть сло́ваhlásit se o slovo

jiný: други́ми слова́миjinými slovy

krk: Слова́ застря́ли в го́рле.Slova uvízla v krku.

mít: име́ть гла́вное сло́во/де́ньгиmít hlavní slovo/peníze

módní: мо́дное сло́воmódní slovo

nedodržet: отступи́ться от своего́ сло́ваnedodržet slovo

páčit: вытя́гивать из кого ка́ждое сло́воpáčit z koho každé slovo

pamatovat (si): По́мни мои́ слова́!Pamatuj na má slova!

pochytit: нахвата́ть слов, улови́ть слова́pochytit slova

polykat: глота́ть слова́polykat slova

posunutý: перенесённое значе́ние сло́ваling. posunutý význam slova

povědět: пересказа́ть, рассказа́ть свои́ми слова́миpovědět svými slovy

povzbuzující: ободря́ющие слова́povzbuzující slova

požádat: попроси́ть сло́ваpožádat o slovo

pravý: в по́лном смы́сле сло́ваv pravém smyslu slova

prohodit: переки́нуться сло́вомprohodit pár slov

přejmout: заи́мствовать сло́воpřejmout slovo

přenesený: перено́сное значе́ние (сло́ва)přenesený význam (slova)

převzít: заи́мствовать сло́воpřevzít slovo

přihlásit se: попроси́ть сло́ваpřihlásit se o slovo

reprodukovat: воспроизвести́/воспроизводи́ть слова́reprodukovat slova

rozhodující: име́ть реша́ющее сло́во/влия́ниеmít rozhodující slovo/vliv

rozumět: не понима́ть ни сло́ваnerozumět ani slovo

říct: ни слова́ не вы́молвитьneříct ani slovo

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

tvoření: словообразова́ниеtvoření slov

utnout: Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.Utnuli ho po prvním slovu.

uvěřit: пове́рить кому на сло́воuvěřit komu každé slovo

úvod: не́сколько вступи́тельных словněkolik slov úvodem

uvozovka: сло́во в кавы́чкахslovo v uvozovkách

věřit: ве́рить на сло́воvěřit každé slovo

vyjádřit: вы́разить что на слова́х, переда́ть что слова́миvyjádřit co slovy

vypravit: Он не вы́давил из себя́ ни сло́ва.Nevypravil ze sebe ani slovo.

vystihnout: Э́то нельзя́ вы́разить слова́ми.To nelze vystihnout slovy.

zapřít: отре́чься от свои́х словzapřít svá slova

čestný: дать че́стное сло́воdát čestné slovo

dva, dvě: сказа́ть в двух слова́хříci dvěma slovy krátce

poslední: Он до́лжен име́ть после́днее сло́во.Musí mít poslední slovo.

poslouchat: слу́шать с пя́того на деся́тоеposlouchat každé páté slovo

pranice: Вот э́то друго́й разгово́р!To je slovo do pranice!

přejít: перейти́ от слов к дела́мpřejít od slov k činům

pustit: не дать сло́ва сказа́ть комуnepustit koho ke slovu

schopný: Он был не в состоя́нии сказа́ть сло́ва.Nebyl schopen slova.

skoupý: Он скуп на слова́.Je skoupý na slovo.

z, ze: Из него́ ни сло́ва не вы́давишь.Nedostaneš z něho ani slovo.

za: пойма́ть на сло́веvzít za slovo

глота́ть: глота́ть слова́polykat slova rychle, nezřetelně vyslovovat

сло́во: сло́во в сло́воslovo od slova, doslovně překládat ap.

слу́шать: слу́шать с пя́того на деся́тоеjedním uchem tam, druhým ven, poslouchat každé páté slovo

стру́нка: по стру́нке ходи́ть перед кемposlouchat koho na slovo

худо́жник: худо́жник сло́ваmistr slova

вво́дный: вво́дное сло́воvsuvka, modální slovo

вступи́тельный: вступи́тельное сло́воúvodní slovo

держа́ть: держа́ть сло́воdržet slovo

нецензу́рный: нецензу́рные слова́sprostá slova

оправда́ться: Мои́ слова́ оправда́лись.Došlo na má slova.

останови́ться: останови́ться на полусло́веzarazit se v půli slova

воробе́й: Сло́во не воробе́й, вы́летит не пойма́ешь.Vyslovené slovo ani párem volů zpátky nedostaneš.

два: в дву́х слова́хdvěma slovy, stručně

скри́пка: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle, přen. mít hlavní slovo

солове́й: Соловья́ ба́снями не ко́рмят.Krásných slov se člověk nenají.

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.

чужо́й: с чужо́го го́лоса говори́тьpapouškovat cizí myšlenky a slova

slovo: k písni ap. слова́, текстslova