Hlavní obsah

вну́тренний

Přídavné jméno-яя, -ее

  1. vnitřní, interníвну́тренние о́рганыvnitřní orgány, vnitřnosti же́лезы с вну́тренней секре́циейžlázy s vnitřní sekrecí вну́треннее у́хоvnitřní ucho вну́треннее кровотече́ниеvnitřní krvácení дви́гатель вну́треннего сгора́нияspalovací motor
  2. vnitřní, tuzemský, domácíвну́тренний ры́нокvnitřní trh
  3. přen.vnitřní, niterný hlas ap.

Vyskytuje se v

валово́й: hrubý domácí produktвалово́й вну́тренний проду́кт

де́ло: ministerstvo zahraničních věcí/vnitraминисте́рство иностра́нных дел/вну́тренних дел

моноло́г: vnitřní monologвну́тренний моноло́г

проду́кт: hrubý domácí/národní produkt валово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

распоря́док: vnitřní řádпра́вила вну́треннего распоря́дка

сгора́ние: spalovací motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния

у́хо: vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

ры́нок: domácí trhвну́тренний ры́нок

тури́зм: domácí/zahraniční cestovní ruchвну́тренний/иностра́нный тури́зм

hrubý: hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

interní: interní lékařstvíтерапи́я, вну́тренняя медици́на

krvácení: med. vnitřní krváceníвну́треннее кровотече́ние

motor: spalovací motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния

obchod: vnitřní/domácí obchodвну́тренняя торго́вля, вну́тренний ры́нок

okruh: vnitřní okruhвну́треннее кольцо́

omítka: vnější/vnitřní omítkaнару́жная/вну́тренняя штукату́рка

produkt: ekon. hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

rým: obkročný/střídavý/vnitřní/sdružený rýmкольцева́я/перекрёстная/вну́тренняя/па́рная ри́фма

sekrece: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы с вну́тренней секре́цией

spalovací: spalovací motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния, ДВС

trh: vnitřní/zahraniční trhвну́тренний/вне́шний ры́нок

úhel: vnitřní/vnější úhly trojúhelníkuвне́шние/вну́тренние углы́ треуго́льника

ucho: anat. vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

vnitro: ministerstvo vnitraминисте́рство вну́тренних дел, МВД

vnitřní: geom. vnitřní úhelвну́тренний у́голь

výbušný: tech. výbušný motorдви́гатель вну́треннего сгора́ния

zeď: obvodová/vnitřní zeďнару́жная/вну́тренняя стена́

zrak: vnitřní zrakвну́треннее зре́ние, мы́сленный взор

žláza: žlázy s vnitřní sekrecíже́лезы вну́тренней секре́ции

audit: interní auditвну́тренний ауди́т

cestovní: domácí cestovní ruchвну́тренний тури́зм

domácí: domácí trhвну́тренний ры́нок

let: mezinárodní/vnitrostátní/charterový letмеждунаро́дный/вну́тренний/ча́ртерный рейс

letiště: mezinárodní/vnitrostátní/vojenské letištěмеждунаро́дный/вну́тренний/вое́нный аэропо́рт

politika: domácí/zahraniční/světová politikaвну́тренняя/вне́шняя/мирова́я поли́тика

vměšování (se): vměšování (se) do vnitřních záležitostíвмеша́тельство во вну́тренние дела́

vnitrostátní: dopr. vnitrostátní dopravaвну́тренний тра́нспорт

вну́тренний: žlázy s vnitřní sekrecí же́лезы с вну́тренней секре́цией