Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (vlastní osobě jednotlivce) индивидуа́льный, ли́чныйosobní průkazудостовере́ние ли́чностиosobní kouzloли́чное обая́ниеosobní svobodaли́чная свобо́да
  2. (soukromý) прива́тный, ли́чный, персона́льныеmnožství pro osobní potřebuма́сса для ли́чного по́льзованияosobní údajeперсона́льные да́нные
  3. (přidělený jedné osobě) ли́чныйosobní tajemník/lékařли́чный секрета́рь/врач
  4. (personální) персона́льныйosobní odděleníотде́л ка́дров
  5. (určený pro lidi) пассажи́рскийosobní dopravaпассажи́рский тра́нспортosobní vlakпассажи́рский по́ездosobní počítačперсона́льный компью́тер, ПКosobní automobilлегково́й автомоби́ль
  6. (subjektivní, zaujatý) ли́чный, субъекти́вный

Vyskytuje se v

asistent: osobní asistent (tělesně postiženého)индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)

auto: osobní autoлегково́й автомоби́ль

data: osobní dataли́чные да́нные

doklad: osobní dokladyли́чные докуме́нты

doprava: osobní/nákladní dopravaпассажи́рский/грузово́й тра́нспорт

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

hledisko: posuzovat co z osobního hlediskaрассма́тривать что со свое́й то́чки зре́ния

neosobní: neosobní slovesoбезли́чный глаго́л

ochrana: práv. ochrana osobních údajůохра́на персона́льных да́нных

omezování: práv. omezování osobní svobodyограниче́ние свобо́ды ли́чности

pohovor: osobní pohovorли́чное собесе́дование

prohlídka: osobní prohlídkaли́чный досмо́тр

spis: osobní spisли́чное де́ло

stráž: osobní/tělesná strážли́чная охра́на

strážce: osobní strážceтелохрани́тель, бодига́рд

styk: osobní stykли́чный конта́кт

svoboda: osobní svobodaли́чная свобо́да

váha: osobní váhaнапо́льные весы́

věc: osobní věciли́чные ве́щи

vlak: osobní/nákladní vlakпассажи́рский/това́рный по́езд

zájem: osobní zájemли́чный интере́с

hygiena: osobní hygienaли́чная гигие́на

kouzlo: osobní kouzloхари́зма, ли́чное обая́ние

počítač: osobní počítačперсона́льный компью́тер, ПК

přijmout: přijmout osobního strážceприня́ть охра́нника

tajemník: osobní tajemníkли́чный/персона́льный помо́щник/секрета́рь

účast: osobní účastли́чное уча́стие

vagon: osobní/nákladní vagonпассажи́рский/това́рный ваго́н

vůz: nákladní/osobní vůzтова́рный/пассажи́рский ваго́н

výtah: osobní výtah(пассажи́рский) лифт

zájmeno: osobní/zvratná/ukazovací zájmenaли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́ния

osobní: osobní svobodaли́чная свобо́да