Hlavní obsah

osobně

Příslovce

  1. ли́чноZnám ho osobně.Я его́ ли́чно зна́ю.
  2. (ne v zastoupení) ли́чноpromluvit si osobně s kýmпоговори́ть по ду́шам

Vyskytuje se v

asistent: osobní asistent (tělesně postiženého)индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)

auto: osobní autoлегково́й автомоби́ль

data: osobní dataли́чные да́нные

doklad: osobní dokladyли́чные докуме́нты

doprava: osobní/nákladní dopravaпассажи́рский/грузово́й тра́нспорт

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

hledisko: posuzovat co z osobního hlediskaрассма́тривать что со свое́й то́чки зре́ния

neosobní: neosobní slovesoбезли́чный глаго́л

ochrana: práv. ochrana osobních údajůохра́на персона́льных да́нных

omezování: práv. omezování osobní svobodyограниче́ние свобо́ды ли́чности

osobní: osobní svobodaли́чная свобо́да

pohovor: osobní pohovorли́чное собесе́дование

prohlídka: osobní prohlídkaли́чный досмо́тр

spis: osobní spisли́чное де́ло

stráž: osobní/tělesná strážли́чная охра́на

strážce: osobní strážceтелохрани́тель, бодига́рд

styk: osobní stykли́чный конта́кт

svoboda: osobní svobodaли́чная свобо́да

váha: osobní váhaнапо́льные весы́

věc: osobní věciли́чные ве́щи

vlak: osobní/nákladní vlakпассажи́рский/това́рный по́езд

zájem: osobní zájemли́чный интере́с

hlásit se: hlásit se osobněяви́ться ли́чно

hygiena: osobní hygienaли́чная гигие́на

kouzlo: osobní kouzloхари́зма, ли́чное обая́ние

počítač: osobní počítačперсона́льный компью́тер, ПК

přesvědčit se: osobně se přesvědčitли́чно убеди́ться

přijmout: přijmout osobního strážceприня́ть охра́нника

tajemník: osobní tajemníkли́чный/персона́льный помо́щник/секрета́рь

účast: osobní účastли́чное уча́стие

vagon: osobní/nákladní vagonпассажи́рский/това́рный ваго́н

vůz: nákladní/osobní vůzтова́рный/пассажи́рский ваго́н

vyřizovat: vyřizovat osobněоформля́ть ли́чно

výtah: osobní výtah(пассажи́рский) лифт

zájmeno: osobní/zvratná/ukazovací zájmenaли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́ния

znát: znát koho osobněзнать кого в лицо́, знать кого ли́чно

автомоби́ль: nákladní/osobní autoгрузово́й/легково́й автомоби́ль

безли́чный: neosobní slovesoбезли́чный глаго́л

вещь: osobní věciли́чные ве́щи

индивидуа́льный: osobní přístupиндивидуа́льный подхо́д

легково́й: osobní autoлегково́й автомоби́ль

ли́чность: osobní svoboda jednotlivceсвобо́да ли́чности

ли́чный: osobní korespondenceли́чная перепи́ска

отде́л: osobní/personální odděleníотде́л ка́дров

по́езд: nákladní/osobní vlakтова́рный/пассажи́рский по́езд

свобо́да: osobní svobodaсвобо́да ли́чности

сопровожда́ющий: osobní doprovod, (osobní) asistentперсона́льный сопровожда́ющий

счёт: osobní účetлицево́й счёт

умыва́льный: osobní hygienické potřebyумыва́льный компле́кт

бума́га: osobní doklady(ли́чные) бума́ги

весы́: osobní váhaнапо́льные весы́

вручи́ть: doručit co osobněвручи́ть что ли́чно

гигие́на: osobní hygienaли́чная гигие́на

знако́мый: osobně známýли́чно знако́мый

лифт: osobní výtahпассажи́рский лифт

па́спортный: osobní údajeпа́спортные да́нные

пассажи́рский: osobní vlakпассажи́рский по́езд

персона́льный: osobní počítačперсона́льный компью́тер

са́мый: To jsi ty? Já osobně.Э́то ты? Я са́мый.

фол: osobní chybaперсона́льный фол

ча́стный: osobní vlastnictvíча́стная со́бственность

яви́ться: přijít osobněяви́ться ли́чно

сугу́бо: čistě osobní názorсугу́бо ли́чное мне́ние

osobně: Znám ho osobně.Я его́ ли́чно зна́ю.