Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (vlastní osobě jednotlivce) индивидуа́льный, ли́чныйosobní průkazудостовере́ние ли́чностиosobní kouzloли́чное обая́ниеosobní svobodaли́чная свобо́да
  2. (soukromý) прива́тный, ли́чный, персона́льныеmnožství pro osobní potřebuма́сса для ли́чного по́льзованияosobní údajeперсона́льные да́нные
  3. (přidělený jedné osobě) ли́чныйosobní tajemník/lékařли́чный секрета́рь/врач
  4. (personální) персона́льныйosobní odděleníотде́л ка́дров
  5. (určený pro lidi) пассажи́рскийosobní dopravaпассажи́рский тра́нспортosobní vlakпассажи́рский по́ездosobní počítačперсона́льный компью́тер, ПКosobní automobilлегково́й автомоби́ль
  6. (subjektivní, zaujatý) ли́чный, субъекти́вный

Vyskytuje se v

asistent: osobní asistent (tělesně postiženého)индивидуа́льный помо́щник (инвали́да)

auto: osobní autoлегково́й автомоби́ль

data: osobní dataли́чные да́нные

doklad: osobní dokladyли́чные докуме́нты

doprava: osobní/nákladní dopravaпассажи́рский/грузово́й тра́нспорт

neosobní: neosobní slovesoбезли́чный глаго́л

ochrana: práv. ochrana osobních údajůохра́на персона́льных да́нных

omezování: práv. omezování osobní svobodyограниче́ние свобо́ды ли́чности

pohovor: osobní pohovorли́чное собесе́дование

prohlídka: osobní prohlídkaли́чный досмо́тр

spis: osobní spisли́чное де́ло

stráž: osobní/tělesná strážли́чная охра́на

strážce: osobní strážceтелохрани́тель, бодига́рд

styk: osobní stykли́чный конта́кт

svoboda: osobní svobodaли́чная свобо́да

váha: osobní váhaнапо́льные весы́

věc: osobní věciли́чные ве́щи

vlak: osobní/nákladní vlakпассажи́рский/това́рный по́езд

zájem: osobní zájemли́чный интере́с

asistent: osobní asistentперсона́льный ассисте́нт

hygiena: osobní hygienaли́чная гигие́на

kouzlo: osobní kouzloхари́зма, ли́чное обая́ние

počítač: osobní počítačперсона́льный компью́тер, ПК

pohnutka: z osobních pohnutekпо ли́чным соображе́ниям

tajemník: osobní tajemníkли́чный/персона́льный помо́щник/секрета́рь

účast: osobní účastли́чное уча́стие

údaj: osobní údajeперсона́льные да́нные

vagon: osobní/nákladní vagonпассажи́рский/това́рный ваго́н

vůz: nákladní/osobní vůzтова́рный/пассажи́рский ваго́н

výtah: osobní výtah(пассажи́рский) лифт

zájmeno: osobní/zvratná/ukazovací zájmenaли́чные/возвра́тные/указа́тельные местоиме́ния

автомоби́ль: грузово́й/легково́й автомоби́льnákladní/osobní auto

безли́чный: безли́чный глаго́лneosobní sloveso

вещь: ли́чные ве́щиosobní věci

индивидуа́льный: индивидуа́льный подхо́дosobní přístup

легково́й: легково́й автомоби́льosobní auto

ли́чность: свобо́да ли́чностиosobní svoboda jednotlivce

ли́чный: ли́чная перепи́скаosobní korespondence

отде́л: отде́л ка́дровosobní/personální oddělení

по́езд: това́рный/пассажи́рский по́ездnákladní/osobní vlak

свобо́да: свобо́да ли́чностиosobní svoboda

сопровожда́ющий: персона́льный сопровожда́ющийosobní doprovod, (osobní) asistent

счёт: лицево́й счётosobní účet

умыва́льный: умыва́льный компле́ктosobní hygienické potřeby

бума́га: (ли́чные) бума́гиosobní doklady

весы́: напо́льные весы́osobní váha

гигие́на: ли́чная гигие́наosobní hygiena

лифт: пассажи́рский лифтosobní výtah

ли́чный: ли́чное прису́тствиеosobní přítomnost

па́спортный: па́спортные да́нныеosobní údaje

пассажи́рский: пассажи́рский по́ездosobní vlak

персона́льный: персона́льный компью́терosobní počítač

фол: персона́льный фолosobní chyba

ча́стный: ча́стная со́бственностьosobní vlastnictví

сугу́бо: сугу́бо ли́чное мне́ниеčistě osobní názor