Hlavní obsah

бума́га

Podstatné jméno, rod ženský

  1. papír novinový, dopisní ap.туале́тная бума́гаtoaletní papírупако́вочная/обёрточная бума́гаbalicí papírпи́счая/промока́тельная бума́гаdopisní/savý papírфи́рменная бума́гаhlavičkový papírнажда́чная/папиро́сная бума́гаsmirkový/cigaretový papírгля́нцевая/газе́тная бума́гаkřídový/novinový papír
  2. dokument, písemnost, listina(ли́чные) бума́гиosobní doklady
  3. zast.bavlna, výrobek z bavlny

Vyskytuje se v

хлопча́тый: vataхлопча́тая бума́га

це́нный: cenné papíry listiny, akcie, šeky, obligace ap.це́нные бума́ги

копирова́льный: kopírovací papír, hovor. kopírákкопирова́льная бума́га

пи́счий: kancelářský papírпи́счая бума́га

почто́вый: dopisní papírпочто́вая бума́га

промока́тельный: savý papír, pijákпромока́тельная бума́га

вы́резать: vystřihnout co z papíruвы́резать что из бума́ги

заверну́ть: zabalit knihu do papíruзаверну́ть кни́гу в бума́гу

кле́йкий: mucholapkaкле́йкая бума́га

обёрточный: balicí papírобёрточная бума́га

туале́тный: toaletní papírтуале́тная бума́га

burza: burza cenných papírůби́ржа це́нных бума́г, фо́ндовая би́ржа

cenný: ekon. cenné papíryце́нные бума́ги

čtvrtka: kreslicí čtvrtkaлист рисова́льной бума́ги

dopisní: dopisní papír/známkaпочто́вая бума́га/ма́рка

fotografický: fotografický papírфотобума́га, фотографи́ческая бума́га

kladívkový: kladívkový papírва́тман(ская бума́га)

krepový: krepový papírкре́повая бума́га

křídový: křídový papírгля́нцевая бума́га

lakmusový: lakmusový papírekла́кмусовая бума́га

linkovaný: linkovaný papírлино́ванная бума́га

obchod: obchod s cennými papíryобраще́ние це́нных бума́г

obchodovatelný: ekon. obchodovatelné cenné papíryобраща́ющиеся це́нные бума́ги

papír: toaletní papírтуале́тная бума́га

papírek: lakmusový papírekла́кмусовая бума́га

pečicí: pečicí papírбума́га для вы́печки

savý: savý papírпромока́тельная бума́га

toaletní: toaletní papírтуале́тная бума́га

balicí: balicí papír dárkovýупако́вочная бума́га

brusný: brusný papírшлифова́льная бума́га

emise: fin. emise cenných papírůвы́пуск це́нных бума́г

filtrační: filtrační papírфильтрова́льная бума́га

hromada: hromada papírůво́рох бума́г

kotovaný: kotované cenné papíryкоти́руемые це́нные бума́ги

kus: kus papíruкусо́к бума́ги

lepidlo: lepidlo na papír/sklo/umělou hmotuклей для бума́ги/стекла́/пластма́ссы

linkovat: linkovat papírразграфля́ть бума́гу

list: list papíruлист бума́ги

listina: oficiální listinaофициа́льная бума́га

obalový: obalový papírупако́вочная бума́га

propisovací: propisovací papírсамокопи́рующаяся бума́га

průklepový: průklepový papírкопирова́льная бума́га

přenést: přenést své pocity na papírзапечатле́ть на бума́ге свои́ чу́вства

saténový: saténový papírатла́сная бума́га

sepnout: sepnout papíry svorkouскрепи́ть бума́гу скре́пкой

úschova: ekon. úschova cenných papírůхране́ние це́нных бума́г

бума́га: zůstane to (jen) na papíře(то́лько) на бума́ге остаётся что