Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) вещь, предме́тpráv. věc doličnáполи́чное, веще́ственное доказа́тельство
  2. věci (majetek) ве́щи, иму́ществоosobní věciли́чные ве́щиpráv. movité/nemovité věciдви́жимое/недви́жимое иму́щество
  3. (skutečnost) де́ло
  4. (událost) вещь, собы́тие
  5. (problém, záležitost) де́лоMluvte k věci.Говори́те по существу́.To je jiná věc.Э́то друго́е де́ло.To je věc vkusu.Э́то де́ло вку́са.ministerstvo zahraničních věcíминисте́рство иностра́нных дел

Vyskytuje se v

hlavní: сутьhlavní věc jádro problému

mluvit: говори́ть конкре́тноmluvit k věci

příští: ждать, что пока́жет бу́дущееočekávat věci příští

stránka: све́тлая/тенева́я сторона́ де́лаsvětlá/stinná stránka věci

tak: Таки́е-то дела́.Tak to je., Tak se věci mají.

vyřízený: закры́тое/зако́нченное де́лоvyřízená věc

žaloba: иск по де́лу...žaloba ve věci...

cizí: лезть не в своё де́лоplést se do cizích věcí

donést: внести́ ве́щи в ваго́нdonést věci do vagonu

dostat: сложи́ть ве́щи в чемода́нdostat věci do kufru

jádro: суть де́лаjádro věci

jistý: Э́то бесспо́рно.Je to jistá věc.

k, ke, ku: не говори́ть по существу́nemluvit k věci

míchat se: лезть не в своё де́лоmíchat se do cizích věcí

ministerstvo: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničních věcí

nepostradatelný: незамени́мая вещьnepostradatelná věc

projevovat: пока́зывать интере́с к де́луprojevovat zájem o věc

předat: переда́ть де́ло в компете́нтную инста́нциюpředat věc kompetentní instanci

vkus: Э́то де́ло (осо́бого) вку́са.Je to věc vkusu.

vměšovat se: вме́шиваться не в своё де́лоvměšovat se do cizích věcí

vyloučený: Э́то абсолю́тно исключено́.To je naprosto vyloučená věc.

vynášet: вы́носить пригово́р по де́лу...práv. vynášet rozsudek ve věci...

zodpovědný: серьёзное отноше́ние к де́луzodpovědný přístup k věci

žertovat: Таки́ми веща́ми не шу́тят.O takových věcech se nežertuje.

balit: собира́ться к отъе́здуbalit si věci chystat se

čest: Э́то де́ло че́сти.Je to věc cti.

dobro: для по́льзы де́лаpro dobro věci

hotový: поста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit koho před hotovou věc

jméno: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

kloub: добра́ться до су́ти де́ла, разобра́ться в чёмpřijít věci na kloub

konec: пра́вильно подойти́ к де́луchytit věc za správný konec

nazývat: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

pohyb: дать ход де́луdát věci do pohybu

pojmenovat: назва́ть ве́щи свои́ми имена́миpojmenovat věci pravými jmény

ponechat: дать де́лу идти́ свои́м хо́домponechat věcem volný průběh

postavit: поста́вить кого пе́ред фа́ктомpostavit koho před hotovou věc

pravý: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

projednávat: слу́шать де́ло при закры́тых дверя́хpráv. projednávat věc s vyloučením veřejnosti

průběh: предоста́вить де́лу есте́ственный ходnechat věcem volný průběh

před, přede: поста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктомpostavit před hotovou věc

přímo: Переходи́те пря́мо к де́лу.Jděte přímo k věci.

вещь: ли́чные ве́щиosobní věci

ви́димый: ви́димое де́лоjasná věc

де́ло: министе́рство иностра́нных дел/вну́тренних делministerstvo zahraničních věcí/vnitra

жите́йский: де́ло жите́йскоеvšední věc

иностра́нный: министе́рство иностра́нных делministerstvo zahraničních věcí

конкре́тно: говори́ть конкре́тноmluvit k věci, být konkrétní

ли́чный: ли́чное де́лоsoukromá věc

министе́рство: Министе́рство иностра́нных делMinisterstvo zahraničních věcí

сей: на сей счётv této věci

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

добра́ться: добра́ться до су́ти де́лаdostat se k jádru věci

заве́домо: заве́домо ги́блое де́лоpředem ztracená věc

за́втра: отложи́ть дела́ на за́втраodložit věci na zítřek

ли́шний: ли́шние ве́щиzbytečnosti, nepotřebné věci

обстоя́ть: Дела́ обстоя́т хорошо́.Věci se daří dobře.

поверну́ться: Де́ло поверну́лось совсе́м ина́че.Věc se začala vyvíjet zcela jinak.

поня́тный: Поня́тное де́ло.Jasná věc., To se rozumí.

предме́т: предме́т пе́рвой необходи́мостиpředmět denní potřeby, nezbytná věc

ра́ди: ра́ди о́бщего де́лаpro společnou věc

серьёзный: серьёзное отноше́ние к де́луzodpovědný přístup k věci

факт: Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.Postavil nás před hotovou věc.

шту́ка: Вот така́я шту́ка!To je ale věc!

назва́ть: назва́ть ве́щи свои́ми имена́миnazvat věci pravými jmény

поле́зть: поле́зть не в своё де́лоzačít se plést do cizích věcí

свой: называ́ть ве́щи свои́ми имена́миnazývat věci pravými jmény

тьфу: Тьфу, про́пасть!Sakra!, Zpropadená věc!, Safra(porte)!

ход: дать ход де́луdát věc do pohybu

věc: поли́чное, веще́ственное доказа́тельствоpráv. věc doličná