Hlavní obsah

povinnost

Vyskytuje se v

branný: branná povinnostво́инская обя́занность

důkazní: důkazní povinnostобя́занность дока́зывания

právo: práva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́ждан

vyživovací: práv. vyživovací povinnostиждиве́нческая обя́занность, алиме́нтное обяза́тельство

flákat: flákat službu/povinnostiманки́ровать слу́жбой/обя́занностями

plnění: plnění pracovních povinnostíисполне́ние трудовы́х обя́занностей

vojenský: vojenská povinnostво́инская обя́занность/пови́нность

vyhnout se: vyhnout se povinnosti/odpovědnostiуклони́ться от обя́занности/отве́тственности

zaměstnavatel: povinnosti zaměstnavateleобя́занности работода́теля

zanedbat: zanedbat své povinnostiпренебре́чь свои́ми обя́занностями

zrušení: zrušení vízové povinnostiотме́на ви́зового режи́ма

алиме́нтный: алиме́нтное обяза́тельствоvyživovací povinnost

во́инский: во́инский долгvojenská povinnost

нести́: нести́ обя́занностиmít povinnosti

обходно́й: обходно́й листpotvrzení o splnění všech potřebných povinností na konci studia, práce ap.

пови́нность: во́инская пови́нностьbranná povinnost

во́инский: во́инская обя́занностьbranná povinnost

долг: гражда́нский долгobčanská povinnost

обя́занность: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

работода́тель: обя́занности работода́теляpovinnosti zaměstnavatele

свяще́нный: свяще́нная обя́занностьvznešená povinnost

супру́жеский: супру́жеские обя́занностиmanželské povinnosti

дру́жба: Не в слу́жбу, а в дру́жбу!Ne z povinnosti, ale z přátelství!