Hlavní obsah

povinnost

Vyskytuje se v

branný: branná povinnostво́инская обя́занность

důkazní: důkazní povinnostобя́занность дока́зывания

právo: práva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́ждан

vyživovací: práv. vyživovací povinnostиждиве́нческая обя́занность, алиме́нтное обяза́тельство

flákat: flákat službu/povinnostiманки́ровать слу́жбой/обя́занностями

plnění: plnění pracovních povinnostíисполне́ние трудовы́х обя́занностей

vojenský: vojenská povinnostво́инская обя́занность/пови́нность

vyhnout se: vyhnout se povinnosti/odpovědnostiуклони́ться от обя́занности/отве́тственности

vykonat: Vykonal pouze svou povinnost.Он вы́полнил то́лько свою́ обя́занность.

zaměstnavatel: povinnosti zaměstnavateleобя́занности работода́теля

zanedbat: zanedbat své povinnostiпренебре́чь свои́ми обя́занностями

zrušení: zrušení vízové povinnostiотме́на ви́зового режи́ма

алиме́нтный: vyživovací povinnost алиме́нтное обяза́тельство

во́инский: vojenská povinnostво́инский долг

нести́: mít povinnostiнести́ обя́занности

обходно́й: potvrzení o splnění všech potřebných povinností na konci studia, práce ap.обходно́й лист

пови́нность: branná povinnostво́инская пови́нность

долг: občanská povinnostгражда́нский долг

обя́занность: práva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́ждан

работода́тель: povinnosti zaměstnavateleобя́занности работода́теля

свяще́нный: vznešená povinnostсвяще́нная обя́занность

супру́жеский: manželské povinnostiсупру́жеские обя́занности

дру́жба: Ne z povinnosti, ale z přátelství!Не в слу́жбу, а в дру́жбу!

povinnost: všeobecná branná povinnostвсео́бщая во́инская обя́занность