Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (právní normy) пра́воpráv. mezinárodní právoмеждунаро́дное пра́воstanné právoвое́нное положе́ниеpráv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во
  2. (oprávnění, nárok) пра́во на что, правомо́чие кого/чегоpráva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́жданlidská právaправа́ челове́каhlasovací právoпра́во го́лосаvolební právoизбира́тельное пра́во
  3. práva hovor.(nauka) пра́во, юриди́ческие нау́киpráva hovor.(právnická fakulta) юрфа́кdoktor právдо́ктор юриди́ческих нау́кstudovat právaизуча́ть пра́во/юриди́ческие нау́ки, учи́ться на юрфа́ке

Vyskytuje se v

autorský: autorská právaа́вторские права́, копира́йт

civilní: civilní právoгражда́нское пра́во

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

kanonický: kanonické právoканони́ческое пра́во

lidský: lidská právaправа́ челове́ка

ochránce: ochránce lidských právправозащи́тник

opční: opční právoпра́во опта́ции

platný: platné právoде́йствующее пра́во

podpisový: podpisové právoпра́во по́дписи

pracovní: práv. pracovní právoтрудово́е пра́во

přednostní: mít přednostní právo na coиме́ть преиму́щество на что

psaný: práv. psané právoпи́санное пра́во

římský: římské právoри́мское пра́во

sebeurčení: právo (národů) na sebeurčeníпра́во самоопределе́ния (наро́дов)

stanný: vyhlásit stanné právoобъяви́ть оса́дное положе́ние

trestní: trestní právoуголо́вное пра́во

veto: právo vetaпра́во ве́то

vlastnický: práv. vlastnické právoпра́во со́бственности

volební: volební právoизбира́тельное пра́во

zastánce: zastánce lidských právзащи́тник прав челове́ка

zvykový: zvykové právoобы́чное пра́во

dodržování: dodržování lidských právсоблюде́ние прав челове́ка

hlasovací: všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

jít: jít na právaпоступи́ть на юрфа́к

kodifikace: kodifikace občanského právaкодифика́ция гражда́нского пра́ва

obhájce: obhájce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obránce: obránce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

omezit: omezit koho v právechограни́чить кого в права́х

patentní: práv. patentní právoпате́нтное пра́во

porušování: porušování lidských právнаруше́ние прав челове́ка

užívací: užívací právoпра́во по́льзования, узуфру́кт

volit: právo volitпра́во избира́ть

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

vyhradit si: vyhradit si právo na coоста́вить за собо́й пра́во на что

znalec: znalec právaзаконове́д

vyhradit: Všechna práva vyhrazena.Все права́ защищены́/сохранены́.

а́вторский: а́вторское пра́воcopyright, autorské právo

ве́то: пра́во ве́тоprávo veta

всео́бщий: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

гражда́нство: права́ гражда́нстваobčanská práva

избира́тельный: избира́тельное пра́воhlasovací právo

неотъе́млемый: неотъе́млемое пра́воnedotknutelné právo

неприкоснове́нность: неприкоснове́нность прав челове́каnedotknutelnost lidských práv

оса́дный: оса́дное положе́ниеstav obležení, stanné právo

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

пра́во: права́ челове́каlidská práva

пра́во: пра́во го́лосаhlasovací právo

пра́во: преиму́щественное пра́воpřednostní právo

пра́во: по пра́вуprávem, oprávněně

пра́во: по како́му пра́вуjakým právem

пра́во: с по́лным пра́вомplným právem

преиму́щественный: преиму́щественное пра́во поку́пкиpřednostní právo koupě

ри́мский: ри́мское пра́воřímské právo

обя́занность: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

ограни́чить: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

отстоя́ть: отстоя́ть свои́ права́uhájit svá práva

распра́ва: кула́чная распра́ваpěstní právo

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne., Každý má právo na omyl.