Hlavní obsah

právo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (právní normy) пра́воpráv. mezinárodní právoмеждунаро́дное пра́воstanné právoвое́нное положе́ниеpráv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во
  2. (oprávnění, nárok) пра́во на что, правомо́чие кого/чегоpráva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́жданlidská právaправа́ челове́каhlasovací právoпра́во го́лосаvolební právoизбира́тельное пра́во
  3. práva hovor.(nauka) пра́во, юриди́ческие нау́киpráva hovor.(právnická fakulta) юрфа́кdoktor právдо́ктор юриди́ческих нау́кstudovat právaизуча́ть пра́во/юриди́ческие нау́ки, учи́ться на юрфа́ке

Vyskytuje se v

autorský: а́вторские права́, копира́йтautorská práva

civilní: гражда́нское пра́воcivilní právo

deklarace: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

kanonický: канони́ческое пра́воkanonické právo

lidský: Всео́бщая деклара́ция прав челове́каVšeobecná deklarace lidských práv

ochránce: правозащи́тникochránce lidských práv

opční: пра́во опта́цииopční právo

platný: де́йствующее пра́воplatné právo

podpisový: пра́во по́дписиpodpisové právo

pracovní: трудово́е пра́воpráv. pracovní právo

přednostní: име́ть преиму́щество на чтоmít přednostní právo na co

psaný: пи́санное пра́воpráv. psané právo

římský: ри́мское пра́воřímské právo

sebeurčení: пра́во самоопределе́ния (наро́дов)právo (národů) na sebeurčení

stanný: объяви́ть оса́дное положе́ниеvyhlásit stanné právo

trestní: уголо́вное пра́воtrestní právo

veto: пра́во ве́тоprávo veta

vlastnický: пра́во со́бственностиpráv. vlastnické právo

volební: избира́тельное пра́воvolební právo

zastánce: защи́тник прав челове́каzastánce lidských práv

zvykový: обы́чное пра́воzvykové právo

dodržování: соблюде́ние прав челове́каdodržování lidských práv

hlasovací: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

jít: поступи́ть на юрфа́кjít na práva

kodifikace: кодифика́ция гражда́нского пра́ваkodifikace občanského práva

obhájce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobhájce lidských práv

obránce: защи́тник прав челове́ка, правозащи́тникobránce lidských práv

omezit: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

patentní: пате́нтное пра́воpráv. patentní právo

porušování: наруше́ние прав челове́каporušování lidských práv

razit: пра́во чека́нить моне́тыprávo razit mince

volit: пра́во избира́тьprávo volit

všeobecný: всео́бщее избира́тельное пра́воpolit. všeobecné hlasovací právo

vyhradit si: оста́вить за собо́й пра́во на чтоvyhradit si právo na co

znalec: законове́дznalec práva

vyhradit: Все права́ защищены́/сохранены́.Všechna práva vyhrazena.

а́вторский: а́вторское пра́воcopyright, autorské právo

ве́то: пра́во ве́тоprávo veta

всео́бщий: всео́бщее избира́тельное пра́воvšeobecné hlasovací právo

гражда́нство: права́ гражда́нстваobčanská práva

избира́тельный: избира́тельное пра́воhlasovací právo

неотъе́млемый: неотъе́млемое пра́воnedotknutelné právo

неприкоснове́нность: неприкоснове́нность прав челове́каnedotknutelnost lidských práv

пра́во: уголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právo

преиму́щественный: преиму́щественное пра́во поку́пкиpřednostní právo koupě

ри́мский: ри́мское пра́воřímské právo

обя́занность: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

ограни́чить: ограни́чить кого в права́хomezit koho v právech

отстоя́ть: отстоя́ть свои́ права́uhájit svá práva

распра́ва: кула́чная распра́ваpěstní právo

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

právo: междунаро́дное пра́воpráv. mezinárodní právo